San­na Rai­ta-aho / STT

Pre­si­den­tik­si va­lit­tu Ale­xan­der Stubb ker­too, et­tä hä­nen ka­bi­net­tin­sa ra­ken­ta­mi­nen on al­ka­nut. Sen ko­koon­pa­nos­ta tie­do­te­taan myö­hem­min, kun se on val­mis, Stubb sa­noi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa.

Hä­nen mu­kaan­sa ka­bi­ne­tis­ta tu­lee pe­rin­tei­nen. Hän ker­toi kui­ten­kin ha­lu­a­van­sa eri­tyi­ses­ti yh­den ih­mi­sen, jol­la on vah­va ko­ke­mus rau­han­vä­li­tyk­ses­tä, ja yh­den, jol­la on vah­va ko­ke­mus Na­tos­ta.

Myös lä­hei­set kyt­kök­set ul­ko- ja puo­lus­tus­mi­nis­te­ri­öi­hin oli­si­vat hy­väk­si, Stubb sa­noo.

Tu­le­van puo­li­son­sa roo­lia Stubb ei vie­lä kom­men­toi­nut vaan ker­toi, et­tä hä­nen vai­mon­sa te­kee pää­tök­sen it­se tu­le­vien viik­ko­jen ai­ka­na.

Yh­teis­työs­tä val­ti­o­neu­vos­ton ja edus­kun­nan kans­sa ky­syt­tä­es­sä Stubb vas­ta­si, et­tä hän ai­koo ol­la en­si töik­seen lä­hei­ses­sä yh­tey­des­sä edus­kun­nan ul­ko­a­si­ain- ja puo­lus­tus­va­li­o­kun­tiin. Hän sa­noo jat­ka­van­sa mie­lel­lään asi­as­sa pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön lin­jal­la.

Nii­nis­tö piti sään­nöl­li­ses­ti yh­teyt­tä edus­kun­nan suun­taan pi­tä­mäl­lä va­paa­muo­toi­sia kes­kus­te­lu­ti­lai­suuk­sia ul­ko­a­si­ain- ja puo­lus­tus­va­li­o­kun­tien kans­sa.

– Olen hy­vin tie­toi­nen sii­tä, et­tä as­tun vir­kaan vai­ke­as­sa kan­sain­vä­li­ses­sä po­liit­ti­ses­sa ti­lan­tees­sa, jos­sa kan­sain­vä­li­siä sään­tö­jä ja ins­ti­tuu­ti­oi­ta haas­te­taan. Eläm­me epä­jär­jes­tyk­sen ai­ka­kaut­ta. Suo­men pre­si­den­tin pää­teh­tä­vä on rau­han yl­lä­pi­tä­mi­nen mei­dän omal­la maa­pe­räl­läm­me ja tie­tys­ti rau­han­vä­li­tys, Stubb hah­mot­te­li tu­le­vaa roo­li­aan.

Stub­bil­ta ky­syt­tiin tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa myös Yh­dys­val­to­jen en­ti­sen pre­si­den­tin Do­nald Trum­pin Nato-kom­men­teis­ta.

Re­pub­li­kaa­nien pre­si­dent­tieh­dok­kuut­ta uu­del­leen ta­voit­te­le­va Trump sa­noi vaa­li­ti­lai­suu­des­sa roh­kai­se­van­sa Ve­nä­jää hyök­kää­mään sel­lais­ten Na­ton jä­sen­mai­den kimp­puun, jot­ka ei­vät ole täyt­tä­neet ta­lou­del­li­sia vel­voit­tei­taan.

Stub­bin mu­kaan Trum­pin Nato-kom­ment­tien suh­teen kan­nat­taa py­syä rau­hal­li­se­na ja pa­nos­taa Suo­men Nato-jä­se­nyy­teen.

– Ame­rik­ka­lai­nen vaa­li­re­to­riik­ka on vah­vem­paa kuin tääl­lä.

Hän kui­ten­kin sa­noi, et­tä Trump on läh­tö­koh­tai­ses­ti oi­ke­as­sa sii­tä, et­tä Nato-mai­den puo­lus­tus­me­no­jen tu­lee ol­la vä­hin­tään 2 pro­sent­tia kan­sal­li­ses­ta brut­to­kan­san­tuot­tees­ta.

– Eu­roo­pan tu­lee var­mis­taa, et­tä se te­kee oman osan­sa Na­tos­sa.

Stub­bil­ta ky­syt­tiin myös, mikä on hä­nen lin­jan­sa Uk­rai­nan ase­a­vus­ta. Hän sa­noi ole­van­sa va­ro­vai­nen ja mal­til­li­nen sii­nä, mi­ten mää­rit­te­lee tu­le­van lin­jan nyt, kun on mat­kal­la eh­dok­kaas­ta pre­si­den­tik­si. Hä­nen mu­kaan­sa lin­jaan tus­kin tu­lee suu­ria muu­tok­sia.

Suh­det­ta Ve­nä­jään Stubb kom­men­toi sa­no­mal­la, et­tei Suo­mel­la ole nyt po­liit­tis­ta suh­det­ta Ve­nä­jään.

– En näe sen pa­ran­tu­van lä­hi­ai­koi­na. Syy on tie­tys­ti se, et­tä meil­lä ei voi ol­la suh­det­ta en­nen kuin Ve­nä­jä lo­pet­taa so­tan­sa ja ag­g­res­si­on­sa Uk­rai­nas­sa.

Tu­le­vien viik­ko­jen­sa oh­jel­mas­ta Stubb ker­toi, et­tä hä­net on kut­sut­tu pro­fes­so­rin omi­nai­suu­des­sa Münche­nin tur­val­li­suus­kon­fe­rens­siin. Hän ai­koo myös käy­dä Fi­ren­zes­sä hoi­ta­mas­sa muu­ton ja hy­väs­te­le­mäs­sä kol­le­gan­sa ja opis­ke­li­jan­sa.

En­sim­mäi­sen val­ti­o­vie­rai­lun­sa pre­si­dent­ti­nä Stubb ar­vi­oi suun­tau­tu­van Ruot­siin.