Po­rin Äs­sät jul­kai­si uu­dis­tu­neen brän­di-il­meen­sä. Osa­na uu­dis­tus­ta po­ri­lais­seu­raa var­ten rää­tä­löi­tiin oma Pa­ta­he­ad­li­ne-font­ti.

Uu­den il­meen suun­nit­te­lus­ta vas­tan­nut graa­fi­nen suun­nit­te­li­ja Mii­ka Kum­pu­lai­nen ker­too:

– Kir­jain­muo­toi­lun roo­lia seu­ran iden­ti­tee­tis­sä ei voi ko­ros­taa lii­kaa. Ur­hei­lu­ka­te­go­ri­an kir­jain­muo­toi­lu on usein en­nal­ta-ar­vat­ta­vaa ja seu­rat muis­tut­ta­vat toi­nen tois­taan täl­lä osa-alu­eel­la. Ha­lu­sim­me erot­tua jou­kos­ta vä­ke­väl­lä ja oma­lei­mai­sel­la ta­val­la. Piir­sim­me seu­ral­le unii­kin oman fon­tin seu­ran iko­ni­sen tun­nuk­sen sekä muo­toi­lu­his­to­ri­an in­noit­ta­ma­na.

Pata He­ad­li­ne -kir­jain­tyy­pin suun­nit­te­luun osal­lis­tui myös kir­jain­muo­toi­li­ja Da­niel Coull joka vas­ta­si myös fon­tin tek­ni­ses­tä tuo­tan­nos­ta. Brän­diu­u­dis­tuk­sen sa­noi­tus­puo­les­ta on vas­tan­nut co­pyw­ri­ter Ant­ti Tuo­mi­nen.

Kuva: Porin Ässät

Kuva: Porin Ässät

Äs­sien lii­ke­toi­min­ta­joh­ta­ja Nik­las Iko­nen taus­toit­taa brän­diu­u­dis­tus­ta:

– Brän­di on lii­ke­toi­min­tam­me tär­keim­piä pää­o­mia, mis­tä syys­tä ha­lu­am­me ke­hit­tää sitä. Brän­din pi­tää elää ajas­sa, ja nyt teh­dyn työn ta­voit­tee­na oli päi­vit­tää brän­di vas­taa­maan ny­ky­a­jan vaa­ti­muk­sia.

Kuva: Porin Ässät

Kuva: Porin Ässät

Lii­ga­kau­si käyn­nis­tyy Po­rin Äs­sien osal­ta kes­ki­viik­ko­na 13. syys­kuu­ta ko­ti­ot­te­lul­la Il­ves­tä vas­taan.