STT

Suo­men Kiin­teis­tö­vä­lit­tä­jien (SKVL) jä­sen­ky­se­lyn mu­kaan asun­to­kaup­pa on läh­te­nyt al­ku­vuo­des­ta nou­suun vii­me vuo­den lo­pun hil­jai­se­lon jäl­keen.

Koko Suo­men alu­eel­la noin kol­ma­so­sa vas­taa­jis­ta ra­por­toi kas­vua ker­ros­ta­lo­a­sun­to­jen, ri­vi­ta­lo­a­sun­to­jen ja oma­ko­ti- sekä pa­ri­ta­lo­jen kaup­pa­mää­ris­sä. Yli puo­let vas­taa­jis­ta ker­too os­ta­jien yh­tey­de­not­to­jen mää­rän kas­va­neen.

– En­nus­tim­me kuu­kau­si sit­ten, et­tä al­ku­vuon­na kaup­pa­mää­rät las­ki­si­vat vie­lä jou­lu­kuus­ta. Nyt täy­tyy ilol­la to­de­ta, et­tä las­ku on py­säh­ty­nyt ja nou­su on al­ka­mas­sa, sa­noo tie­dot­tees­sa SKVL:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Jus­si Man­ner­berg.

To­teu­tu­neis­sa kaup­pa­hin­nois­sa on SKVL:n mu­kaan en­nus­te­tus­ti näh­ty lie­vää las­kua, mut­ta ei ro­mah­dus­ta. SKVL:n jä­sen­ky­se­ly teh­tiin tam­mi­kuun vii­mei­sel­lä vii­kol­la.

Ti­las­to­kes­kuk­sen tuo­reim­man luot­ta­mus­tut­ki­muk­sen mu­kaan ku­lut­ta­jien luot­ta­mus nou­si mut­ta oli yhä ylei­ses­ti ot­ta­en heik­koa tam­mi­kuus­sa. Asun­non os­to­ai­kei­ta oli kui­ten­kin ta­val­lis­ta enem­män. Asun­non os­toa tai ta­lon ra­ken­ta­mis­ta vuo­den si­sään har­kit­si 14 pro­sent­tia.

– Tämä on taso, jos­ta läh­det­tiin juu­ri en­nen ko­ro­naa al­ku­vuon­na 2020, sa­noo Man­ner­berg.