STT

Pet­te­ri Or­pon (kok.) hal­li­tuk­sen kaa­vai­le­mat muu­tok­set työ­rau­ha­lain­sää­dän­töön ete­ne­vät edus­kun­taan. Hal­li­tus päät­ti asi­as­ta ylei­sis­tun­nos­saan tä­nään.

Voi­maan tul­les­saan lait muun mu­as­sa ra­joit­tai­si­vat po­liit­tis­ten lak­ko­jen kes­toa ja ko­rot­tai­si­vat lait­to­mis­ta la­kois­ta mak­set­ta­via hy­vi­tys­sak­ko­ja.

Hal­li­tus esit­tää, et­tä po­liit­ti­set työn­sei­sauk­set sai­si­vat kes­tää enin­tään 24 tun­tia ja muut työ­tais­te­lu­toi­met enin­tään kak­si viik­koa.

Lait­to­mien lak­ko­jen hy­vi­tys­sak­koi­hin puo­les­taan tu­li­si huo­mat­ta­via ko­ro­tuk­sia. Sa­kon enim­mäis­mää­rä on täl­lä het­kel­lä 37 400 eu­roa, mut­ta hal­li­tuk­sen esi­tyk­ses­sä kat­to nos­te­taan 150 000 eu­roon.

Li­säk­si hal­li­tus esit­tää työn­te­ki­jäl­le mää­rät­tä­vää 200 eu­ron hy­vi­tys­sak­koa, jos hän jat­kaa tie­toi­ses­ti työ­tais­te­lua, jon­ka tuo­mi­ois­tuin on to­den­nut lait­to­mak­si.

Hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on, et­tä lait tu­li­si­vat voi­maan hei­nä­kuun alus­sa.

Pal­kan­saa­jien am­mat­ti­liit­to­jen kes­kus­jär­jes­töt SAK, STTK ja Aka­va ovat kri­ti­soi­neet muu­tok­sia voi­mak­kaas­ti. Jär­jes­tö­jen mu­kaan lain­sää­dän­töä suun­ni­tel­laan hor­jut­ta­maan työ­mark­ki­noi­den ta­sa­pai­noa ja li­sää­mään työ­nan­ta­jien yk­si­puo­lis­ta sa­ne­lua.

Työ­rau­ha­lain­sää­dän­nön muu­tok­set ovat yk­si osa hal­li­tuk­sen laa­jem­pia työ­mark­ki­nau­u­dis­tuk­sia.

Hal­li­tus kaa­vai­lee myös pai­kal­li­sen so­pi­mi­sen laa­jen­ta­mis­ta ja vien­ti­ve­tois­ta työ­mark­ki­na­mal­lia, jos­sa tie­tyt vien­ti­a­lat sai­si­vat mää­rit­tää pal­kan­ko­ro­tus­ten ta­son kai­kil­le aloil­le, ei­kä val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja voi­si so­vin­to­eh­do­tuk­sis­saan ylit­tää tätä "yleis­tä lin­jaa".