Si­sä­lo­gis­tii­kan au­to­maa­ti­oon eri­kois­tu­nut Cim­corp-kon­ser­ni sai muu­tos­neu­vot­te­lut pää­tök­seen hen­ki­lös­tön­sä kans­sa 16. maa­lis­kuu­ta.

Neu­vot­te­lu­jen tu­lok­se­na vä­hen­nys­tar­ve Suo­mes­sa täs­men­tyi enin­tään 15 hen­ki­lön työ­so­pi­muk­sen päät­tä­mi­seen. Li­säk­si 20 työ­teh­tä­vää päät­tyy elä­ke- ja mui­den jär­jes­te­ly­jen kaut­ta. Ir­ti­sa­no­mis­tar­peen ar­vi­oi­tiin ole­van neu­vot­te­lu­jen alus­sa 40 hen­ki­löä Suo­mes­sa. Toi­min­to­jen uu­del­leen­jär­jes­te­ly­jä sekä ul­kois­tus­suun­ni­tel­mia tar­ken­ne­taan vie­lä tu­le­vi­na viik­koi­na.

Vuo­den 2022 lop­puun men­nes­sä Cim­corp työl­lis­ti maa­il­man­laa­jui­ses­ti 530 hen­ki­löä, Suo­men hen­ki­lös­tön mää­rä oli 359 hen­ki­löä.

– Or­ga­ni­saa­ti­on uu­del­leen­jär­jes­te­ly on osa käyn­nis­sä ole­via ke­hi­tys­toi­mia, joil­la vah­vis­tam­me paik­kaam­me si­sä­lo­gis­tii­kan au­to­maa­ti­on eri­koi­so­saa­ja­na. Ta­voit­tee­nam­me on tur­va­ta val­miu­tem­me ny­kyi­sen ti­laus­kan­nan vaa­ti­muk­siin sekä kas­vat­taa yh­ti­öm­me kil­pai­lu­ky­kyä tu­le­vai­suu­teen kat­so­en, ” sa­noo Cim­corp-kon­ser­nin toi­mi­tus­joh­ta­ja Tero Pel­to­mä­ki.

Neu­vot­te­lut kos­ki­vat kaik­kia Cim­corp-kon­ser­nin hen­ki­lös­tö­ryh­miä maa­il­man­laa­jui­ses­ti. Cim­corp-kon­ser­nil­la on toi­mi­pis­tei­tä Suo­men li­säk­si Ka­na­das­sa, Yh­dys­val­lois­sa, In­ti­as­sa, Sak­sas­sa ja Es­pan­jas­sa. Pää­kont­to­ri si­jait­see edel­leen Ul­vi­las­sa, joka on myös suu­rin yh­ti­ön yk­si­köis­tä.

Läh­de: Cim­corp