San­na Rai­ta-aho, Sai­la Kiut­tu, Nii­lo Si­mo­jo­ki / STT

Turk­ki on päät­tä­nyt aloit­taa Suo­men Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­tip­ro­ses­sin par­la­men­tis­sa, ker­too Tur­kin pre­si­dent­ti Re­cep Ta­yyip Er­do­gan. Hän ker­toi asi­as­ta yh­tei­ses­sä tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa Suo­men pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­töl­le. Pre­si­den­tit ta­pa­si­vat tä­nään Tur­kin pää­kau­pun­gis­sa An­ka­ras­sa.

Er­do­gan sa­noo toi­vo­van­sa, et­tä Suo­men Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­ti ta­pah­tuu Tur­kin par­la­men­tis­sa en­nen Tur­kin vaa­le­ja tou­ko­kuus­sa.

Er­do­ga­nin mu­kaan Nato-ra­ti­fi­oin­tia kos­ke­vat kes­kus­te­lut Ruot­sin kans­sa jat­ku­vat. Hä­nen mu­kaan­sa Ruot­si ei ole ot­ta­nut myön­tei­siä as­ke­lei­ta ter­ro­ris­mis­ta syy­tet­ty­jen luo­vut­ta­mi­sek­si.

Nii­nis­tö sa­noi Er­do­ga­nil­le, et­tä Suo­men Nato-jä­se­nyys ei ole täy­del­li­nen il­man Ruot­sia. Hän sa­noi ha­lu­a­van­sa näh­dä hei­nä­kuus­sa pi­det­tä­väs­sä Vil­nan huip­pu­ko­kouk­ses­sa 32 jä­sen­tä Na­tos­sa.

Er­do­gan ot­ti Nii­nis­tön vas­taan An­ka­ras­sa. Joh­ta­jat kuun­te­li­vat ta­paa­mi­sen aluk­si sa­tei­ses­sa sääs­sä mai­den kan­sal­lis­lau­lut sekä tar­kas­ti­vat kun­ni­a­komp­pa­ni­an. Nii­nis­tö ter­veh­ti so­ti­lai­ta tur­kik­si.

Joh­ta­jien leh­dis­tö­ti­lai­suus al­koi työ­lou­naan ja neu­vot­te­lu­jen jäl­keen. Li­säk­si Nii­nis­töl­lä on tä­män jäl­keen vie­lä oma me­di­a­ta­paa­mi­nen.

Niinistö laski seppeleen Atatürkin mausoleumilla

Aa­mu­päi­väl­lä Nii­nis­tö vie­rai­li Tur­kin ta­sa­val­lan pe­rus­ta­jan Mus­ta­fa Ke­mal Atatür­kin mau­so­leu­mil­la, jos­sa hän las­ki sep­pe­leen. Sep­pe­leen­las­ku kuu­luu Tur­kis­sa kor­ke­an ta­son vie­rai­lui­den pro­to­kol­laan.

Ta­pah­tu­maa pai­kal­la oli seu­raa­mas­sa run­saas­ti muun mu­as­sa suo­ma­lais­ta me­di­aa.

Nii­nis­tö ker­toi en­nen mat­kaan­sa, et­tä hän me­nee Turk­kiin vas­taa­not­ta­maan Er­do­ga­nin il­moi­tuk­sen Suo­men Nato-jä­se­nyy­den ra­ti­fi­oin­tia kos­ke­vas­ta pää­tök­ses­tä.

– Turk­ki­lai­set ovat toi­vo­neet, et­tä olen pai­kal­la kuit­taa­mas­sa vas­tauk­sen, kun he täs­tä pää­tök­ses­tä il­moit­ta­vat, Nii­nis­tö ker­toi pre­si­den­tin kans­li­an vä­lit­tä­mäs­sä säh­kö­pos­tis­sa kes­ki­viik­ko­na, jol­loin Tur­kin-mat­kas­ta il­moi­tet­tiin.

Tapaamispaikka vaihtui viime minuuteilla

Nii­nis­tön vie­rai­lu Turk­kiin al­koi ei­len, jol­loin hän kävi Tur­kin kaak­koi­so­sas­sa maan­jä­ris­tyk­sen tu­ho­a­lu­eil­la.

Nii­nis­tön mu­ka­na Tur­kis­sa vie­rai­lee myös ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­to (vihr.), joka ta­pa­si per­jan­tai­na Tur­kin ul­ko­mi­nis­te­ri Mevlüt Ca­vu­sog­lun. Ca­vu­sog­lu ker­toi ta­paa­mi­ses­ta Twit­te­ris­sä.

Nii­nis­tön ja Er­do­ga­nin piti ta­va­ta alun pe­rin Tur­kin suu­rim­mas­sa kau­pun­gis­sa Is­tan­bu­lis­sa, mut­ta ta­paa­mi­nen siir­ret­tiin An­ka­raan ai­ka­tau­lu­syis­tä. Tar­kem­paa syy­tä ei ole avat­tu.

Ruotsin jäsenyyden ratifiointi jää myöhemmäksi

Turk­ki ja Un­ka­ri ovat ai­no­at so­ti­las­liit­to Na­ton jä­sen­maat, jot­ka ei­vät vie­lä ole hy­väk­sy­neet Suo­men ja Ruot­sin Nato-jä­se­nyyt­tä.

Jä­se­nyysp­ro­ses­sin ai­ka­na on käy­nyt il­mi, et­tä Turk­ki suh­tau­tuu nih­ke­äm­min Ruot­sin kuin Suo­men ha­ke­muk­seen.

Ruot­sin pää­mi­nis­te­ri Ulf Kris­ters­son il­moit­ti leh­dis­tö­ti­lai­suu­des­sa tiis­tai­na, et­tä Ruot­sin ja Suo­men liit­ty­mi­nen Na­ton jä­se­nik­si eri ai­kaan on tul­lut en­tis­tä to­den­nä­köi­sem­mäk­si. Hä­nen mu­kaan­sa Ruot­si on val­mis­tau­tu­nut ti­lan­tee­seen, jos­sa Turk­ki il­moit­tai­si ai­keis­taan ra­ti­fi­oi­da vain Suo­men Nato-jä­se­nyys.

Seu­raa­va­na päi­vä­nä kuul­tiin­kin rat­kai­se­van oloi­nen vies­ti, kun pre­si­dent­ti Nii­nis­tön ker­rot­tiin mat­kus­ta­van lop­pu­vii­kos­ta työ­vie­rai­lul­le Turk­kiin. Nii­nis­tö sa­noi tuol­loin, et­tä yh­tey­den­pi­to Ruot­sin ja Tur­kin kans­sa oli ol­lut vii­me päi­vi­nä en­tis­tä tii­viim­pää.

Neuvottelut katkesivat

Tam­mi­kuus­sa Tur­kin suu­tut­ti­vat Ruot­sis­sa pi­de­tyt mie­le­nil­mauk­set, jois­sa muun mu­as­sa ää­ri­oi­keis­to­lais­po­lii­tik­ko polt­ti mus­li­mien py­hän kir­jan, Ko­raa­nin.

Tam­mi­kuun lo­pul­la ul­ko­mi­nis­te­ri Pek­ka Haa­vis­ton tul­kit­tiin Ylel­le an­ta­mis­saan kom­men­teis­sa en­sim­mäis­tä ker­taa myön­tä­vän, et­tä Suo­mi voi jou­tua har­kit­se­maan mah­dol­li­suut­ta ede­tä Nato-pro­ses­sis­sa eri­tah­ti­ses­ti.

Suo­men ja Ruot­sin eri­ai­kai­nen ete­ne­mi­nen Na­toon al­koi näyt­tää en­tis­tä to­den­nä­köi­sem­mäl­tä Münche­nin tur­val­li­suus­kon­fe­rens­sis­sa hel­mi­kuus­sa, jos­sa pre­si­dent­ti Nii­nis­tö kom­men­toi, et­tä oli­si vai­ke­aa tor­jua sitä, jos Turk­ki ha­lu­aa ra­ti­fi­oi­da vain Suo­men Nato-jä­se­nyy­den.

Sa­ma­na päi­vä­nä ul­ko­mi­nis­te­ri Haa­vis­to ker­toi Tur­kin sa­no­neen, et­tä Suo­mi on täyt­tä­nyt ke­sä­kuus­sa Mad­ri­din Nato-huip­pu­ko­kouk­ses­sa sol­mi­tun kol­mi­kan­ta­so­pi­muk­sen eh­dot.

Tam­mi­kuus­sa kat­ken­neet Suo­men, Ruot­sin ja Tur­kin neu­vot­te­lut jat­kui­vat maa­lis­kuun alus­sa.

Tutkija: Ruotsille turvatakeet?

Tut­ki­ja Hen­ri Van­ha­nen Ul­ko­po­liit­ti­ses­ta ins­ti­tuu­tis­ta to­te­aa Twit­te­ris­sä ole­van sel­vää, et­tä ny­kyi­sen tai seu­raa­van hal­li­tuk­sen tär­keim­piä vä­lit­tö­miä teh­tä­viä oli­si saa­da Ruot­si Na­ton jä­se­nek­si niin pian kuin mah­dol­lis­ta.

– On Poh­jois-Eu­roo­pan puo­lus­tuk­sen ja sitä kaut­ta Suo­men suu­ri etu, et­tei Ruot­sin jä­se­nyys jäi­si roik­ku­maan pit­käk­si ajak­si, hän to­te­aa.

Hän heit­tää jat­ko­kes­kus­te­lua var­ten ide­an, voi­si­ko Suo­mi ja mah­dol­li­ses­ti myös Nor­ja ju­lis­taa Ruot­sil­le tur­va­ta­keet tar­vit­ta­es­sa erik­seen.

Nii­nis­tö on lu­van­nut jat­kaa työ­tä myös Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­den edis­tä­mi­sek­si.

Hel­sin­gin yli­o­pis­ton tut­ki­ja Ka­ta­lin Mik­los­sy ar­vi­oi tors­tai­na, et­tä Tur­kin mah­dol­li­nen il­moi­tus sii­tä, et­tä se ra­ti­fi­oi Suo­men Nato-jä­se­nyy­den, luo Un­ka­ril­le pai­neet teh­dä sa­moin. Un­ka­ri on use­aan ker­taan ly­kän­nyt Suo­men ja Ruot­sin Nato-jä­se­nyyk­sien kä­sit­te­lyä.

Jäsenyyshakemus toimitettiin viime keväänä

Suo­men po­liit­ti­sen joh­don Nato-kan­nas­ta ker­rot­tiin vi­ral­li­ses­ti 12. tou­ko­kuu­ta 2022, kun Nii­nis­tö ja pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­rin (sd.) il­moit­ti­vat kan­nat­ta­van­sa Suo­men ha­keu­tu­mis­ta Na­toon.

– Suo­men on en­si ti­las­sa ha­et­ta­va Na­ton jä­se­nek­si, pre­si­dent­ti ja pää­mi­nis­te­ri to­te­si­vat yh­tei­ses­sä tie­dot­tees­saan.

Tu­le­vis­ta hi­das­teis­ta saa­tiin esi­ma­kua heti seu­raa­va­na päi­vä­nä, kun Er­do­gan sa­noi, et­tei Turk­ki suh­tau­du myön­tei­ses­ti Suo­men ja Ruot­sin Nato-jä­se­nyy­teen.

Val­ti­o­joh­don teh­tyä asi­as­ta vi­ral­li­sen pää­tök­sen Suo­men jä­se­nyys­ha­ke­mus toi­mi­tet­tiin Na­ton pää­sih­tee­ril­le Jens Stol­ten­ber­gil­le Brys­se­lis­sä 18. tou­ko­kuu­ta yh­tä jal­kaa Ruot­sin kans­sa. Suo­mi ja Ruot­si kut­sut­tiin Na­ton jä­se­nik­si Mad­ri­din huip­pu­ko­kouk­ses­sa ke­säl­lä, jon­ka jäl­keen Na­ton jä­sen­maat aloit­ti­vat jä­se­nyyk­sien ra­ti­fi­oin­nit.