Mik­ko Gus­tafs­son / STT

EU-maat pää­si­vät tors­tai­na il­lal­la neu­vot­te­lui­den jäl­keen so­puun yh­te­näi­sen maa­han­muut­to- ja tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan ydin­koh­dis­ta. Jä­sen­mai­den mää­rä­e­nem­mis­tön hy­väk­sy­mä sopu kah­des­ta ase­tuk­ses­ta syn­tyi Lu­xem­bur­gis­sa uni­o­nin jä­sen­mai­den si­sä­mi­nis­te­rien ko­kouk­ses­sa.

Syn­ty­neen alus­ta­van so­vun jäl­keen asia voi ede­tä EU-par­la­ment­tiin neu­vo­tel­ta­vak­si lo­pul­li­ses­ta lain­sää­dän­nös­tä, joka vaa­tii yh­tei­sen kan­nan jä­sen­mail­ta ja Eu­roo­pan par­la­men­til­ta. Suo­mea edus­ta­nut suur­lä­het­ti­läs Mark­ku Kei­nä­nen ar­vi­oi ko­kouk­sen jäl­keen, et­tä lo­pul­li­se­na ta­voit­tee­na on saa­vut­taa pa­ke­tis­ta yh­tei­sym­mär­rys en­nen en­si vuo­den ke­sä­kuus­sa pi­det­tä­viä EU-vaa­le­ja.

Ko­kous oli mer­kit­tä­vä, kos­ka tuo­re sään­te­ly si­säl­täi­si to­teu­tu­es­saan muun mu­as­sa EU-mai­ta kos­ke­van vel­voit­teen aut­taa ison tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mää­rän koh­taa­vaa uni­o­nin jä­sen­maa­ta. Käy­tän­nös­sä kyse voi­si siis ol­la esi­mer­kik­si Vä­li­me­ren mais­ta, joi­hin saa­puu suu­ri mää­rä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta.

Maa­han­muut­to­po­li­tiik­ka on ol­lut EU:ssa vai­kea ai­he, kos­ka eri puo­lil­la uni­o­nia on ol­lut eri kä­si­tys on­gel­mis­ta ja sen vaa­ti­mis­ta rat­kai­suis­ta. Suu­ria tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mää­riä koh­taa­vat uni­o­nin ul­ko­ra­jo­jen maat ovat kai­van­neet muil­ta so­li­daa­ri­suut­ta, ja osas­sa kes­ki­sem­män Eu­roo­pan mais­ta on kat­sot­tu, et­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta tu­lee myös sin­ne en­nä­tyk­sel­li­siä mää­riä.

Yk­si kes­kei­sis­tä koh­dis­ta pa­ke­tis­sa on tur­va­pai­kan ha­ke­mis­ta kos­ke­va vas­tuu sekä se, kuin­ka vel­vol­li­suus ha­ki­jois­ta siir­tyy toi­sel­le maal­le. Kyse on muun mu­as­sa mää­rä­a­jois­ta, jot­ka maa on vas­tuus­sa hen­ki­lös­tä kiel­tei­sen tur­va­paik­ka­pää­tök­sen jäl­keen.

Kei­nä­nen ku­va­si yh­dek­si kes­kei­sek­si kes­kus­te­lun koh­teek­si mää­rä­a­jat hen­ki­löis­tä, jot­ka tu­le­vat maa­han me­ri­pe­las­tus­toi­min­nan kaut­ta.

– Tämä mää­rä­ai­ka ly­he­ni 12 kuu­kau­teen. Se oli mo­nil­le mail­le tär­keä asia, hän sa­noi.

Sään­te­lyä oli­si tu­los­sa myös sii­hen, mis­sä ti­lan­tees­sa suu­ren tur­va­pai­kan­ha­ki­ja­mää­rän koh­taa­va maa on oi­keu­tet­tu tu­keen muil­ta. Eh­do­tuk­sen mu­kaan avun an­ta­mi­seen oli­si kol­me vaih­to­eh­toa.

Joko jä­sen­maa voi ot­taa vas­taan tur­va­pai­kan­ha­ki­joi­ta suu­ren ha­ki­ja­mää­rän koh­dan­nees­ta maas­ta, mak­saa ra­ha­na 20 000 eu­roa yh­tä tur­va­pai­kan­ha­ki­jaa koh­den si­säi­sen siir­ron si­jas­ta tai esi­mer­kik­si tar­jo­ta hen­ki­lös­töä, lait­teis­toa tai muu­ta vas­taa­va apua.

Myös tur­va­paik­ka­me­net­te­lyä on mää­rä yh­den­mu­kais­taa. Tar­koi­tus on no­peut­taa sel­lais­ten ha­ke­mus­ten kä­sit­te­lyä, joil­la on heik­ko me­nes­ty­mi­sen mah­dol­li­suus.

Niin sa­not­tua ra­ja­me­net­te­lyä eli ha­ke­mus­ten no­pe­aa kä­sit­te­lyä ra­jan vä­lit­tö­mäs­sä lä­hei­syy­des­sä täy­tyy so­vel­taa, jos ha­ki­jan kat­so­taan ole­van uh­ka tur­val­li­suu­del­le, hän on joh­ta­nut har­haan vi­ra­no­mai­sia tai maas­ta tu­le­vat hen­ki­löt saa­vat har­voin suo­je­lua.

Ra­ja­me­net­te­ly oli­si to­teu­tet­ta­va 12 vii­kos­sa.

Yk­si kes­kei­nen kiis­tan ai­he oli se, mil­lä pe­rus­teel­la jo­kin kol­mas maa voi­daan kat­soa tur­val­li­sek­si. Tä­hän jäi lo­pul­ta pal­jon kan­sal­lis­ta har­kin­taa, Kei­nä­nen ker­toi.

Kah­ta komp­ro­mis­si­teks­tiä voi luon­neh­tia mer­kit­tä­väk­si saa­vu­tuk­sek­si Ruot­sil­le, joka toi­mii täl­lä het­kel­lä jä­sen­mais­ta koos­tu­van neu­vos­ton kier­tä­vä­nä pu­heen­joh­ta­ja­maa­na.

– Ne muo­dos­ta­vat EU:n tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­män uu­dis­tuk­sen kak­si pää­pi­la­ria ja ovat avain hy­vään ta­sa­pai­noon vas­tuul­li­suu­den ja so­li­daa­ri­suu­den vä­lil­lä, pu­heen­joh­ta­ja­maa tviit­ta­si.

Pa­ko­lai­sia ​​aut­ta­va hy­vän­te­ke­väi­syys­jär­jes­tö Ox­fam puo­les­taan on kri­ti­soi­nut EU:n tur­va­paik­ka­po­li­tii­kan suun­taa. Ox­fam oli en­nen nyt käy­ty­jä neu­vot­te­lu­ja sitä miel­tä, et­tä eh­do­tuk­set ei­vät kor­jaa EU:n tur­va­paik­ka­jär­jes­tel­män "kroo­ni­sia puut­tei­ta".

Nyt saa­vu­tet­tu sopu tar­vit­si hy­väk­syn­nän suu­rim­mal­ta osal­ta EU-mais­ta, joi­den oli edus­tet­ta­va vä­hin­tään 65 pro­sent­tia uni­o­nin vä­es­tös­tä. Mää­rä­e­nem­mis­töl­lä syn­ty­nyt sopu syn­tyi vuo­sia kes­tä­neen kiis­te­lyn jäl­keen.

– Nämä ei­vät ole help­po­ja pää­tök­siä kai­kil­le pöy­dän ää­res­sä, mut­ta ne ovat his­to­ri­al­li­sia pää­tök­siä, sa­noi Sak­san si­sä­mi­nis­te­ri Nan­cy Fa­e­ser.

---

Läh­tee­nä myös uu­tis­toi­mis­to AFP.