STT

Eu­roo­pan par­la­ment­ti ää­nes­ti tiis­tai­na luon­non en­nal­lis­ta­mi­sa­se­tuk­sen hy­väk­sy­mi­sen puo­les­ta.

Uu­den sään­te­lyn mu­kaan EU-alu­eel­la on teh­tä­vä en­nal­lis­ta­mis­toi­mia vä­hin­tään 20 pro­sen­til­la maa- ja me­ri­a­lu­eis­ta vuo­teen 2030 men­nes­sä ja kai­kis­sa eko­sys­tee­meis­sä vuo­teen 2050 men­nes­sä.

EU:n yleis­ten ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si jä­sen­mai­den tu­li­si kui­ten­kin pa­laut­taa vä­hin­tään 30 pro­sent­tia lain kat­ta­mis­ta luon­to­tyy­peis­tä huo­nos­ta ti­las­ta hy­vään jo vuo­teen 2030 men­nes­sä. EU:n mo­ni­muo­toi­suus- eli bi­o­di­ver­si­teet­tist­ra­te­gi­an ta­voit­tee­na on py­säyt­tää luon­to­ka­to vuo­teen 2030 men­nes­sä.

Myös jä­sen­mai­den täy­tyy hy­väk­syä ase­tus en­nen sen voi­maan­tu­loa.