Mer­ja Kö­nö­nen / STT

Hal­li­tus ha­lu­aa, et­tä kor­ke­a­kou­luo­pis­ke­li­jat voi­vat jat­kos­sa opis­kel­la vain yh­des­sä opis­ke­lu­pai­kas­sa ker­ral­laan. Opis­ke­lu­pai­kan vas­taa­not­ta­mi­nen edel­lyt­täi­si muis­ta sa­man tai alem­man ta­soi­sis­ta kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­toon joh­ta­vis­ta opis­ke­luo­i­keuk­sis­ta luo­pu­mis­ta.

Tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri Sari Mul­ta­la (kok.) ker­too tie­dot­tees­sa, et­tä uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na on nos­taa suo­ma­lais­ten kou­lu­tus­ta­soa. Mul­ta­lan mu­kaan suu­ri jouk­ko nuo­ria odot­taa nyt paik­kaan­sa ha­ki­ja­su­mas­sa.

– Yh­den opis­ke­lu­pai­kan sään­tö vä­hen­tää tut­kin­to-oi­keuk­sien ker­ty­mis­tä sa­moil­le hen­ki­löil­le. Se on mer­kit­tä­vä muu­tos, jol­la nos­tam­me suo­ma­lais­ten kou­lu­tus­ta­soa, Mul­ta­la sa­noo.

Yli nel­jä­so­sa kor­ke­a­kou­lu­jen opis­ke­lu­pai­kois­ta myön­ne­tään tie­dot­teen mu­kaan ny­kyi­sel­lään opis­ke­li­joil­le, joil­la on jo opis­ke­lu­paik­ka kor­ke­a­kou­lus­sa tai toi­nen tai use­am­pi sa­man­ta­soi­nen kor­ke­a­kou­lu­tut­kin­to.

Mul­ta­lan mu­kaan sa­mal­la ha­lu­taan mah­dol­lis­taa siir­ty­mi­nen alal­ta toi­sel­le.

– Ei ole oi­kein, jos alan­vaih­dos­ta tu­li­si koh­tuut­to­man vai­ke­aa.

Hal­li­tuk­sen ta­voi­te on nos­taa kor­ke­a­kou­lu­tet­tu­jen nuor­ten ai­kuis­ten osuus mah­dol­li­sim­man lä­hel­le 50:tä pro­sent­tia vuo­teen 2030 men­nes­sä.

Kor­kea-as­teen kou­lu­tet­tu­jen osuus 25–34-vuo­ti­ais­ta on OECD-mais­sa nous­sut 47:ään pro­sent­tiin. Suo­mi on kan­sain­vä­li­ses­sä ver­tai­lus­sa poik­keus, sil­lä tääl­lä osuus on noin 40 pro­sent­tia.

---

Kor­jat­tu klo 12.37: Mul­ta­la on tie­de- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri, ei ope­tus- ja kult­tuu­ri­mi­nis­te­ri.