Sai­la Kiut­tu, San­na Ni­ku­la, Nina Tör­nudd / STT

Hal­li­tus sai vaa­li­kau­den näil­lä nä­ky­min vii­mei­set isot ta­lous­pää­tök­set val­miik­si, kun se pää­si so­puun li­sä­bud­je­tis­ta. Tiuk­ko­jen ja pit­kien neu­vot­te­lu­jen jäl­keen hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den li­sä­ra­hoi­tuk­ses­ta ja sa­mal­la koko li­sä­bud­je­tin ko­ko­nai­suu­des­ta löy­tyi vii­mein rat­kai­su.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri An­ni­ka Saa­rik­ko (kesk.) on lop­pu­tu­lok­seen tyy­ty­väi­nen.

– Pää­huo­mio ja iso mää­rä eu­ro­ja koh­dis­te­taan nyt hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den hy­vän alun var­mis­ta­mi­seen, ja tämä kaik­ki teh­dään hal­li­tuk­sen it­sel­leen aset­ta­man ta­lous­raa­min eli niin sa­no­tun ke­hyk­sen puit­teis­sa, hän kom­men­toi toi­mit­ta­jil­le edus­kun­nas­sa tiis­tai­na.

Vuo­den­vaih­tees­sa aloit­ta­neil­le hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le esi­te­tään ke­hys­ten puit­teis­sa täl­le vuo­del­le yh­teen­sä 500 mil­joo­nan eu­ron li­sä­ra­hoi­tus­ta. STT:n tie­to­jen mu­kaan kaut­ta lin­jan mo­nis­ta muis­ta li­sä­bud­je­tin koh­teis­ta vas­taa­vas­ti ty­pis­tet­tiin.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le suun­nat­ta­va raha on tar­koi­tet­tu hoi­to­ve­lan kor­jaa­mi­seen. Per­he- ja pe­rus­pal­ve­lu­mi­nis­te­ri Kris­ta Kiu­ru (sd.) toi vii­me vuon­na jul­ki­suu­teen so­si­aa­li- ja ter­veys­mi­nis­te­ri­ön esi­tyk­sen 700 mil­joo­nan eu­ron li­sä­ra­hoi­tuk­ses­ta alal­le.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le mak­set­ta­vas­ta ra­has­ta 350 mil­joo­naa oli­si val­ti­o­na­vus­tus­ta ja 150 mil­joo­naa eu­roa ker­ta­e­rän ai­kais­ta­mis­ta. Li­sä­ra­hoi­tus mak­set­tai­siin ke­vään ai­ka­na. Tämä vaa­tii la­ki­muu­tos­ta.

– Tuon 150 mil­joo­naa eu­roa me ikään kuin mak­sam­me hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­le ai­em­min sii­tä ko­ko­nais­po­tis­ta, mikä ti­lin­pää­tös­tie­to­jen mu­kaan las­ken­nal­li­ses­ti kul­le­kin alu­eel­le tu­li­si vuo­den 2024 mak­sa­tuk­ses­sa kuu­lu­maan, Saa­rik­ko sa­noo.

Saa­ri­kon mu­kaan ai­kais­ta­mi­nen ei vai­ku­ta tu­le­vien hal­li­tus­ten pää­tök­siin.

Ko­ko­naan uut­ta ra­haa sote-pal­ve­lui­hin on siis 350 mil­joo­naa eu­roa, ja se mah­tui hal­li­tus­läh­teen mu­kaan ke­hys­ten si­säl­le, kos­ka bud­jet­ti­kir­jois­ta löy­det­tiin tar­ve­ar­vi­oi­den muu­tok­sia. Muun mu­as­sa uu­siu­tu­van ener­gi­an tu­es­ta saa­tiin ni­pis­tet­tyä, kos­ka säh­kön hin­ta on ma­ta­lal­la. Myös muis­ta pie­nem­mis­tä eris­tä saa­tiin koot­tua li­sää ja­et­ta­vaa ke­hyk­siin.

Hal­li­tus­läh­teis­tä ker­ro­taan STT:lle, et­tä maa­ta­lou­del­le esi­te­tään va­rat­ta­vak­si noin 95 mil­joo­naa eu­roa nous­sei­den lan­noi­te- ja säh­kö­kus­tan­nus­ten vuok­si. Saa­rik­ko pu­hui hiu­kan va­jaas­ta 100 mil­joo­nas­ta eu­ros­ta.

– Tämä on ar­vi­o­mää­rä­ra­ha. Kaik­ki riip­puu sii­tä, min­kä­lai­sek­si säh­kön hin­ta ja sää tuol­la ul­ko­na ke­hit­tyy.

Lau­sun­to­kier­rok­sel­la ol­lees­sa esi­tyk­ses­sä maa­ta­lous­tu­ki oli rei­lut 100 mil­joo­naa eu­roa, mut­ta hyvä ke­hi­tys eri­tyi­ses­ti säh­kön hin­nas­sa teki mah­dol­li­sek­si tuen pie­nen­tä­mi­sen il­man, et­tä tuen saa­mi­sen eh­dot heik­ke­ne­vät, ker­ro­taan hal­li­tus­läh­teis­tä.

Neu­vot­te­lu­ja li­sä­bud­je­tis­ta käy­tiin maa­nan­tai­na myö­hään il­taan mi­nis­te­rien ja ta­lous­po­liit­tis­ten eri­tyi­sa­vus­ta­jien kes­ken. Tiis­tai­na aa­mul­la val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri tie­dot­ti hal­li­tus­puo­lu­ei­den so­vus­ta ly­hy­el­lä tie­dot­teel­la.

Hal­li­tus hy­väk­syi ko­ko­nai­suu­den vie­lä tiis­tai­na il­ta­päi­väl­lä. Li­sä­ta­lou­sar­vi­oe­si­tys on tar­koi­tus an­taa edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn tors­tai­na. Tuol­loin jul­kais­taan koko li­sä­bud­je­tin si­säl­tö. Saa­ri­kon mu­kaan li­sä­bud­jet­ti on ko­ko­nai­suu­des­saan kah­den mil­jar­din luok­kaa.

Neu­vot­te­lut li­sä­ta­lou­sar­vi­os­ta py­rit­tiin saa­maan pää­tök­seen jo vii­me vii­kol­la, mut­ta ne ajau­tui­vat sol­muun. STT:n tie­to­jen mu­kaan mi­nis­te­rien eri­tyi­sa­vus­ta­jat neu­vot­te­li­vat va­jaan 250 mil­joo­nan eu­ron komp­ro­mis­sis­ta, mut­ta ai­na­kin SDP ja va­sem­mis­to­liit­to pi­ti­vät sum­maa riit­tä­mät­tö­mä­nä.

Kiu­ru ker­toi vii­me vii­kol­la, et­tä tu­ki­pa­ke­tin pi­täi­si ol­la vä­hin­tään 500 mil­joo­nan eu­ron pa­rem­mal­la puo­lel­la.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­riö esit­ti noin 1,7 mil­jar­din eu­ron li­sä­bud­jet­tia, jos­ta suu­rim­man osan loh­kai­se­vat val­ti­on­ve­lan kor­ko­me­not, jot­ka ovat ke­hyk­sen ul­ko­puo­lis­ta me­noa.

Hal­li­tuk­sen esi­tyk­sel­lä li­sä­bud­je­tis­ta on kii­re, jot­ta se eh­di­tään kä­si­tel­lä edus­kun­nas­sa ajal­laan. Kes­ke­ne­räi­sil­le la­kie­si­tyk­sil­le kii­ret­tä luo edus­kun­nan vaa­li­tau­ko, joka al­kaa maa­lis­kuun alus­sa.

Kiu­ru on pe­rus­tel­lut li­sä­ra­han tar­vet­ta sil­lä, et­tei ku­kaan osan­nut ar­va­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tus­ta val­mis­tel­ta­es­sa, et­tä syn­tyi­si ko­ro­nak­rii­si, hoi­ta­ja­pu­la ja vai­kea työ­mark­ki­na­ti­lan­ne, jot­ka ai­heut­ta­vat val­ta­vaa hoi­to-, hoi­va- ja kun­tou­tus­vel­kaa alu­ei­den aloit­ta­es­sa.

Kiu­run mu­kaan myös Ve­nä­jän hyök­käyk­ses­tä Uk­rai­naan seu­ran­neet hin­ta- ja ener­gi­ak­rii­si vai­kut­ta­vat so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon ti­lan­tee­seen. Myös muun mu­as­sa kiin­teis­tö­jen vuok­rat ovat nous­seet mer­kit­tä­väs­ti.

– Meil­lä on tänä vuon­na pal­jon enem­män sai­rai­ta hoi­det­ta­va­na, ja ra­ha­raa­mi on näi­den krii­sien vuok­si jää­nyt lii­an hei­kok­si suh­tees­sa taak­kaan, joka hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la on, Kiu­ru sa­noi STT:lle ai­em­min.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ra­hoi­tus­ta kos­ke­vaan la­kiin on si­säl­ly­tet­ty ta­saa­va jär­jes­te­ly sil­tä va­ral­ta, et­tei­vät alu­eet sai­si riit­tä­väs­ti ra­hoi­tus­ta.

– Mut­ta ei sil­loin ku­kaan voi­nut aja­tel­la, et­tä yk­sit­täis­ten hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ti­lan­ne voi­si ol­la niin paha, et­tä ra­hoi­tuk­ses­ta voi­si puut­tua esi­mer­kik­si kym­me­nen pro­sent­tia.

Kiu­ru on pe­län­nyt, et­tä kos­ka alu­ei­den on ka­tet­ta­va ali­jää­mä seu­raa­vi­na vuo­si­na, se voi tar­koit­taa pa­him­mil­laan ir­ti­sa­no­mi­sia ja sitä, et­tä jä­te­tään po­ti­lai­ta hoi­ta­mat­ta. Näin hoi­to­vel­kaa ker­tyi­si en­ti­sen pääl­le.

Li­sä­bud­jet­ti­pa­ket­tiin liit­tyy myös ta­kau­tu­va säh­kö­hy­vi­tys ko­ti­ta­louk­sil­le. La­kie­si­tys hy­vi­tyk­ses­tä ja säh­kö­las­ku­jen mak­su­ai­ko­jen pi­den­nyk­ses­tä an­net­tiin edus­kun­nal­le tiis­tai­na.

Hy­vi­tys­tä mak­se­taan nel­jän kuu­kau­den ajan niin, et­tä se oli­si kuu­kau­sit­tain 50 pro­sent­tia säh­kö­e­ner­gi­a­las­kus­ta 90 pro­sen­tin oma­vas­tuun ylit­tä­väl­tä osal­ta, enin­tään 700 eu­roa kuu­kau­des­sa. Edel­ly­tys tuen saa­mi­sel­le on, et­tä käyt­tä­jä on mak­sa­nut säh­kös­tään ve­ron kera yli 10 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta.

Tu­keen on va­rat­tu enin­tään noin 400 mil­joo­naa eu­roa.

Nuo­ri­so­ri­kol­li­suut­ta eh­käi­se­viin toi­miin oli­si STT:n tie­to­jen mu­kaan tiet­tä­väs­ti tar­koi­tus tu­los­sa 20 mil­joo­naa eu­roa, kun ai­em­min puo­lu­eet oli­vat kaa­vail­leet 25:tä mil­joo­naa eu­roa.