Ilk­ka Hem­mi­lä, San­na Ni­ku­la / STT

Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa ele­tään rat­kai­su­jen ai­ko­ja, sa­noo hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja Pet­te­ri Or­po (kok.). Or­po sa­noi toi­mit­ta­jil­le kes­ki­viik­ko­aa­mu­na neu­vot­te­lui­den ole­van sii­nä vai­hees­sa, et­tä pit­kät päi­vät ote­taan käyt­töön.

Or­po lin­ja­si ei­len odot­ta­van­sa, et­tä maa­han­muut­to- ja il­mas­to­ky­sy­myk­sis­tä neu­vo­tel­laan pää­lin­jat per­jan­tai­hin men­nes­sä. Hän täs­men­si tä­nään, et­tä li­sä­a­jan ot­ta­mi­nen on mah­dol­lis­ta, jos sii­hen men­nes­sä tee­mois­sa on pääs­ty pit­käl­le. Hä­nen mu­kaan­sa tä­nään ja huo­men­na näh­dään, on­ko per­jan­tai re­a­lis­ti­nen ai­ka­tau­lu.

– Pi­tää ol­la sel­lai­set pää­lin­jat löy­ty­nyt, et­tä voi­daan jat­kaa, et­tä sii­hen on us­koa, Or­po sa­noi.

Maa­han­muut­toon ja il­mas­toon kes­ki­ty­tään neu­vot­te­luis­sa lä­hi­päi­vät pe­rus­suo­ma­lais­ten toi­vees­ta.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lu­e­val­tuus­to on kool­la lau­an­tai­na ja se odot­taa kiin­nos­tu­nee­na tie­to­ja sii­tä, syn­tyy­kö nel­jän puo­lu­een hal­li­tus ja jos syn­tyy, mil­lä eväil­lä.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra us­koo hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den hel­pot­tu­van huo­mat­ta­vas­ti, jos maa­han­muut­to- ja il­mas­to­a­si­ois­sa pääs­tään täl­lä vii­kol­la yh­tei­sym­mär­ryk­seen. Hän piti Or­pon aset­ta­maa per­jan­tain ai­ka­ra­jaa kui­ten­kin tiuk­ka­na ja ar­ve­li, et­tä kii­re to­den­nä­köi­ses­ti tu­lee.

Maa­han­muut­toa kä­sit­te­le­vä neu­vot­te­lu­ryh­mä ei kui­ten­kaan ko­koon­tu­nut lain­kaan vie­lä ei­len. Or­po vie­rit­ti syyn avoi­mes­ti pe­rus­suo­ma­lais­ten nis­koil­le.

– Tai­si ol­la syy se, et­tä pe­rus­suo­ma­lai­set oli jär­jes­tä­nyt päi­väl­le mui­ta ko­kouk­sia niin, et­tä aa­mu­päi­vän ai­ka­na se ei ol­lut mah­dol­lis­ta ja il­ta­päi­väl­lä oli edus­kun­nan työ­tä. Se joh­tui täs­tä, hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja sa­noi.

Pur­ra ei ha­lun­nut kom­men­toi­da, joh­tui­ko vii­väs­tys pe­rus­suo­ma­lai­sis­ta.

– Kaik­ki on men­nyt ihan niin kuin kuu­luu­kin men­nä ja työs­ken­nel­ty on, hän vas­ta­si.

Pur­ra tois­ti jäl­leen, et­tä maa­han­muut­to- ja il­mas­to­lin­jauk­set rat­kai­se­vat pe­rus­suo­ma­lais­ten jat­kon neu­vot­te­luis­sa.

– Luu­li­si, et­tä neu­vot­te­li­jat myös muis­sa ryh­mis­sä ovat tyy­ty­väi­siä sii­hen, et­tä saa­daan konk­reet­ti­sia asi­oi­ta edis­tet­tyä. Ei ole mi­tään jär­keä tuh­la­ta ih­mis­ten ai­kaa, mi­kä­li edel­ly­tyk­siä oi­ke­as­ti yh­tei­seen hal­li­tu­soh­jel­maan ei ole.

Pur­ra sa­noi myös, et­tä esi­mer­kik­si Ylen ja ke­hi­ty­syh­teis­työn ra­hoi­tuk­ses­ta ei ole pääs­ty vie­lä so­puun, vaik­ka mo­lem­mis­ta on­kin kir­jauk­sia jo val­mii­na.

Il­mas­to­ky­sy­myk­sis­sä on kris­til­lis­de­mok­raat­tien pu­heen­joh­ta­ja Sari Es­sa­ya­hin mu­kaan jo ei­len ko­koon­nut­tu ja teh­ty töi­tä koko il­ta.

Pe­rus­suo­ma­lai­set on aset­ta­nut maa­han­muut­to­po­li­tii­kan ki­ris­tä­mi­sen kyn­nys­ky­sy­myk­sek­si hal­li­tuk­seen osal­lis­tu­mi­sel­le. Puo­lue on kri­ti­soi­nut myös vuo­den 2035 hii­li­neut­raa­lius­ta­voi­tet­ta, jo­hon RKP puo­les­taan on si­tou­tu­nut oma­na kyn­nys­ky­sy­myk­se­nään.

RKP:n pu­heen­joh­ta­ja An­na-Maja Hen­riks­son sa­noi us­ko­van­sa, et­tä var­si­nai­nen työ al­kaa to­den te­ol­la tä­nään.

– Ei­hän tämä help­po ti­lan­ne ole, mut­ta yleen­sä on niin, et­tä jos löy­tyy tah­toa, löy­tyy rat­kai­su­ja, Hen­riks­son sa­noi.

Kris­til­lis­de­mok­raat­tien Es­sa­yah ar­vi­oi, et­tä hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa voi­daan lo­pul­ta ede­tä no­pe­am­min muis­sa­kin asi­ois­sa, kun maa­han­muut­to- ja il­mas­to­ky­sy­myk­set on en­sin saa­tu kä­si­tel­tyä.

Jo vii­me vii­kol­la oli tie­dos­sa, et­tä näis­tä tee­mois­ta neu­vo­tel­tai­siin täl­lä vii­kol­la. Pe­rus­suo­ma­lais­ten toi­vees­ta neu­vot­te­lut kui­ten­kin kes­ki­tet­tiin näi­hin kah­teen tee­maan, Or­po sa­noi.

Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den mu­kaan maa- ja met­sä­ta­lou­teen on var­mis­tu­mas­sa noin 80 mil­joo­nan eu­ron leik­kauk­set. MT:n läh­teet ker­to­vat, et­tä sääs­töis­tä va­jaat 30 mil­joo­naa koh­dis­tui­si met­sään ja noin 50 mil­joo­naa maa­ta­lou­teen.

Neu­vot­te­lut maa- ja met­sä­ta­lou­des­ta ovat leh­den mu­kaan lop­pu­suo­ral­la. MT:n tie­to­jen mu­kaan sääs­tö­nä­ke­mys pöy­däs­sä on yk­si­mie­li­nen.

Met­säs­sä sääs­tö­jä ha­e­taan MT:n mu­kaan esi­mer­kik­si yk­si­tyis­ten met­sä­no­mis­ta­jien ke­me­ra­tu­es­ta ja Met­sä­kes­kuk­sel­ta.

Maa­ta­lou­des­sa sääs­tö­koh­tei­ta on usei­ta, mut­ta MT:n mu­kaan neu­vot­te­luis­sa on yri­tet­ty vält­tää sitä, et­tä suo­rat tuo­tan­to­tu­et tai luon­non­hait­ta­kor­vauk­set vaa­ran­tui­si­vat.

MT:n mu­kaan myös maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön ym­pä­ris­tö­hank­keis­ta et­si­tään sääs­tö­jä.

Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa on käyn­nis­sä nel­jäs viik­ko. Edus­kun­ta­vaa­leis­ta on ku­lu­nut yli 50 päi­vää.