Je­ca­te­ri­na Mant­si­nen / STT

Hel­sin­gin Sa­no­mien toi­mit­ta­jia vas­taan ei nos­te­ta syyt­tei­tä ju­tus­ta, joka kä­sit­te­li ny­kyi­sen elin­kei­no­mi­nis­te­rin Wil­le Ryd­ma­nin (ps.) toi­min­taa. Kyse oli ke­sä­kuus­sa 2022 jul­kais­tus­ta ju­tus­ta, jos­sa use­at nuo­ret nai­set ker­toi­vat Ryd­ma­nin ah­dis­ta­vas­ta käy­tök­ses­tä.

Po­lii­si epäi­li HS:n toi­mit­ta­jia kun­ni­an­louk­kauk­ses­ta, tör­ke­äs­tä kun­ni­an­louk­kauk­ses­ta, tör­ke­äs­tä yk­si­tyi­se­lä­mää louk­kaa­vas­ta tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä ja pää­toi­mit­ta­ja­rik­ko­muk­ses­ta. Syyt­tä­jä kui­ten­kin päät­ti jät­tää syyt­teet nos­ta­mat­ta.

Syyt­tä­jän mu­kaan ky­sei­ses­sä ta­pauk­ses­sa sa­nan­va­pau­teen ja leh­dis­tön jul­kai­su­va­pau­teen liit­ty­vät sei­kat oli­vat yk­si­tyi­se­lä­män suo­jaa pai­na­vam­pia.

– Asi­as­sa ei ole ol­lut kyse ai­no­as­taan lu­ki­ja­kun­nan ute­li­ai­suu­den tyy­dyt­tä­mi­ses­tä tai lu­ki­ja­kun­nan viih­dyt­tä­mi­ses­tä. Ar­tik­ke­lin ai­hee­na ole­vaa po­liit­ti­sen ase­man käyt­tä­mis­tä on pi­det­tä­vä ylei­sel­tä kan­nal­ta mer­kit­tä­vä­nä asi­a­na, syyt­tä­jä to­te­aa tä­nään an­ta­mas­saan pää­tök­ses­sä.

HS:n sil­lois­ta vas­taa­vaa pää­toi­mit­ta­jaa Kai­us Nie­meä epäil­tiin pää­toi­mit­ta­ja­rik­ko­muk­ses­ta. Syy­te asi­as­sa jä­tet­tiin niin ikään nos­ta­mat­ta.

Po­lii­si epäi­li myös HS:lle haas­tat­te­lun an­ta­nei­ta nai­sia tör­ke­äs­tä kun­ni­an­louk­kauk­ses­ta ja tör­ke­äs­tä yk­si­tyi­se­lä­mää louk­kaa­vas­ta tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä. Myös­kään he ei­vät saa­neet syy­tet­tä.

Esi­tut­kin­nas­sa myös Ryd­ma­nia epäil­tiin tör­ke­äs­tä kun­ni­an­louk­kauk­ses­ta, tör­ke­äs­tä yk­si­tyi­se­lä­mää louk­kaa­vas­ta tie­don le­vit­tä­mi­ses­tä ja kah­des­ta sa­las­sa­pi­to­ri­kok­ses­ta. Epäil­lyis­sä ri­kok­sis­sa oli kyse muun mu­as­sa Ryd­ma­nin kir­jas­ta Sa­lai­suus, jota ei ol­lut sekä hä­nen blogi- ja Fa­ce­book-kir­joi­tuk­sis­taan. Ne kä­sit­te­li­vät HS:n hä­nes­tä jul­kai­se­maa jut­tua ja leh­del­le haas­tat­te­lun an­ta­nei­ta nai­sia.

Epäil­ty­jen ri­kos­ten asi­a­no­mis­ta­ja­na oli hä­nen en­ti­nen seu­rus­te­lu­kump­pa­nin­sa. Toi­sen sa­las­sa­pi­to­ri­kok­sen asi­a­no­mis­ta­ja on sa­lat­tu syyt­tä­jän pää­tök­ses­tä. Syyt­tä­jä ei nos­ta­nut syy­tet­tä kum­man­kaan asi­a­no­mis­ta­jan asi­as­sa.

Syyt­tä­jä ar­vi­oi pää­tök­ses­sään muun mu­as­sa Ryd­ma­nin väi­tet­tä, jon­ka mu­kaan ex-kump­pa­nin toi­min­nas­sa oli­si ol­lut kos­to­mo­tii­vi.

– Sa­na­va­lin­ta oli­si voi­nut ol­la mal­til­li­sem­pi, mut­ta ar­vi­om­me mu­kaan ky­sy­mys ei täs­sä ta­pauk­ses­sa ole ol­lut ran­gais­ta­vas­ta hal­ven­ta­mis­tar­koi­tuk­ses­sa esi­te­tys­tä kom­men­tis­ta.

Päät­ty­neen pa­ri­suh­teen kä­sit­te­lyä ei syyt­tä­jän mu­kaan voi­tu Ryd­ma­nin puo­lel­ta pi­tää oi­keu­det­to­ma­na, kun otet­tiin huo­mi­oon, mis­sä laa­juu­des­sa toi­nen osa­puo­li oli sii­tä pu­hu­nut jul­ki­suu­des­sa.

---

Hel­sin­gin Sa­no­mia jul­kai­se­va Sa­no­ma Me­dia Fin­land on STT:n suu­rin omis­ta­ja.