Em­mi Til­vis / STT

So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­to­jär­jes­tel­män suu­ret haas­teet vai­keut­ta­vat hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ky­kyä jär­jes­tää pal­ve­lui­ta, sel­vi­ää Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­reis­ta hy­vin­voin­ti­a­lu­ei­den ar­vi­ois­ta.

Ti­lan­net­ta ki­ris­tää yhä vai­ke­am­pi val­ta­kun­nal­li­nen pula am­mat­ti­tai­toi­ses­ta hen­ki­lös­tös­tä, ko­ro­na­vuo­sien ai­ka­na syn­ty­nyt hoi­to- ja pal­ve­lu­vel­ka sekä ikään­ty­vän vä­es­tön kas­va­va so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lu­jen tar­ve.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la on kui­ten­kin ai­em­paa jär­jes­tel­mää pa­rem­mat edel­ly­tyk­set vas­ta­ta ikään­ty­vän vä­es­tön pal­ve­lu­tar­pee­seen, sa­noo THL:n ar­vi­oin­ti­joh­ta­ja Nina Knape.

– Nyt on luo­tu vä­hän le­ve­äm­mät har­ti­at jär­jes­tä­mis­vas­tuil­le, eli jär­jes­tä­jien lu­ku­mää­rä on pie­nen­ty­nyt huo­mat­ta­vas­ti ai­kai­sem­mas­ta kun­tien jär­jes­tä­mis­vas­tuus­ta. Myös kus­tan­nus­ten kas­vua pys­ty­tään toi­vot­ta­vas­ti hil­lit­se­mään, Knape sa­noo STT:lle.

Sote-pal­ve­lut ja pe­las­tus­toi­mi siir­tyi­vät vuo­den alus­sa kun­nil­ta ja kun­ta­yh­ty­mil­tä 21 hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­le. Li­säk­si jär­jes­tä­mis­vas­tuu säi­lyi Hel­sin­gin kau­pun­gil­la, ja HUS-yh­ty­mäl­lä on erik­seen sää­det­ty jär­jes­tä­mis­vas­tuu eri­kois­sai­raan­hoi­toon liit­ty­vis­tä teh­tä­vis­tä.

Knape ar­vi­oi, et­tä uu­dis­tuk­sen tu­lok­set nä­ky­vät vas­ta vuo­sien pääs­tä.

– Nyt on ra­ken­teet luo­tu ja var­si­nai­nen työ on vie­lä pit­käl­ti edes­sä. Kyl­lä sii­nä usei­ta vuo­sia me­nee, et­tä pal­ve­lui­ta, pal­ve­lui­den myön­tä­misk­ri­tee­rei­tä ja palk­ko­ja saa­daan yh­te­näis­tet­tyä.

Hy­vin­voin­ti­a­lu­eet ovat aloit­ta­neet eri­lai­sis­ta läh­tö­ti­lan­teis­ta. Pit­käl­le in­teg­roi­tu­neil­la alu­eil­la pal­ve­lui­den ja esi­mer­kik­si asi­a­kas­tie­to­jär­jes­tel­mien yh­te­näis­tä­mi­nen on huo­mat­ta­vas­ti pi­dem­mäl­lä.

Esi­mer­kik­si Poh­jois-Kar­ja­las­sa ja Ete­lä-Kar­ja­las­sa sote-pal­ve­lu­ja jär­jes­ti­vät jo ai­em­min maa­kun­nal­li­set sote-yh­ty­mät.

Toi­saal­ta kai­kil­la alu­eil­la on pit­käl­ti sa­mo­ja haas­tei­ta riip­pu­mat­ta sii­tä, mikä on pal­ve­lu­jär­jes­tel­män läh­tö­ti­lan­ne.

Hen­ki­lös­tö­pu­las­ta ai­heu­tu­vat on­gel­mat pe­rus- ja eri­tyis­ta­son pal­ve­luis­sa sekä nii­den yh­teen­so­vit­ta­mi­ses­sa ovat joh­ta­neet lä­hes kai­kil­la hy­vin­voin­ti­a­lu­eil­la hoi­to- ja pal­ve­lu­vii­vei­siin sekä epä­tar­koi­tuk­sen­mu­kai­seen pal­ve­lu­jen käyt­töön. Päi­vys­tyk­set ovat ruuh­kau­tu­neet mo­nin pai­koin osas­to- ja jat­ko­hoi­to­paik­ko­ja jo­not­ta­vis­ta po­ti­lais­ta. Ym­pä­ri­vuo­ro­kau­ti­sen hoi­van paik­ko­ja on jou­dut­tu sul­ke­maan ja pää­sy ko­ti­hoi­toon sekä asu­mis­pal­ve­lui­hin on vai­keu­tu­nut.

– Vaa­dit­tai­siin laa­jem­pia, val­ta­kun­nal­li­si­a­kin rat­kai­su­ja, et­tä pal­ve­lut pys­tyt­täi­siin tur­vaa­maan yh­den­ver­tai­ses­ti maan eri alu­eil­la, Knape sa­noo.

Eri osis­sa Suo­mea sai­ras­te­taan eri ver­ran ja myös ikä­ra­ken­ne on eri­lai­nen. Esi­mer­kik­si La­pis­sa ikä­va­ki­oi­ma­ton sai­ras­ta­vuus on sel­väs­ti maan kes­ki­ar­voa suu­rem­paa.

La­pin pal­ve­lu­ra­ken­ne pai­not­tuu eri­kois­sai­raan­hoi­toon, ja nyt pai­no­pis­tet­tä on tar­koi­tus siir­tää eh­käi­se­vään toi­min­taan ja pe­rus­ta­son pal­ve­lui­hin.

Vuon­na 2020 so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon net­to­me­not asu­kas­ta koh­den oli­vat La­pis­sa 4 180 eu­roa.

Pir­kan­maan hy­vin­voin­ti­a­lu­eel­la vä­es­tön ikä­va­ki­oi­ma­ton sai­ras­ta­vuus puo­les­taan on jon­kin ver­ran kes­ki­mää­räis­tä pie­nem­pää ja vä­es­tön ikä­ra­ken­ne nou­dat­te­lee Suo­men kes­ki­ar­voa.

Pir­kan­maan so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon net­to­me­not oli­vat 2020 asu­kas­ta koh­ti 3 400 eu­roa, mikä on hie­man vä­hem­män kuin maas­sa kes­ki­mää­rin.

Pir­kan­maal­la on pa­ran­net­ta­vaa eri­tyi­ses­ti lap­si­per­he­pal­ve­lu­jen, las­ten ja nuor­ten päih­de­pal­ve­lu­jen sekä ikään­ty­nei­den pal­ve­lu­jen saa­ta­vuu­des­sa.