STT

Hal­li­tuk­ses­sa on saa­vu­tet­tu alus­ta­va sopu ny­kyis­ten maa­kun­ta­len­to­jen jat­ka­mi­ses­ta ai­na­kin vuo­teen 2026 saak­ka, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat (HS). Leh­ti ker­too asi­as­ta omien tie­to­jen­sa poh­jal­ta.

Asi­as­ta on mää­rä so­pia bud­jet­ti­rii­hes­sä, jo­hon hal­li­tus ko­koon­tuu tiis­tai­na ja kes­ki­viik­ko­na.

HS:n mu­kaan ny­kyis­ten so­pi­mus­ten päät­ty­mi­sen jäl­keen val­tio te­kee len­to­ja hoi­ta­vien yh­ti­öi­den kans­sa uu­det so­pi­muk­set. Uu­sis­sa os­to­so­pi­muk­sis­sa tar­koi­tus on oh­ja­ta len­to­ja enem­män mark­ki­na­eh­toi­sek­si niin, et­tä val­ti­on tu­kia tar­vi­taan vä­hem­män.

Alus­ta­van so­pi­muk­sen pe­rus­teel­la reit­tien tu­ke­mi­seen pi­tää va­ra­ta enem­män ra­haa kuin vie­lä syys­kuun alus­sa oli tar­koi­tus, HS ker­too. Kyse oli­si jois­ta­kin mil­joo­nis­ta eu­rois­ta.

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­mi­nis­te­riö jul­kai­si neu­vot­te­lu­jen poh­jak­si laa­ti­man­sa muis­ti­on ai­em­min syys­kuus­sa.

Fin­nair lo­pet­ti ko­ro­nan myö­tä vii­den maa­kun­ta­ken­tän lii­ken­teen. Sen jäl­keen Jo­en­suun, Jy­väs­ky­län, Ka­jaa­nin, Ke­min ja Kok­ko­lan len­to­a­se­mien ja Hel­sin­ki-Van­taan vä­li­siä len­to­yh­teyk­siä on mi­nis­te­ri­ön mu­kaan tu­et­tu yli 40 mil­joo­nal­la eu­rol­la. Ny­kyi­nen tu­ki­kau­si jat­kuu en­si vuo­den huh­ti­kuun lo­pul­le.

Po­rin lii­ken­ne on kil­pai­lu­tet­tu en­si vuo­den lop­puun, ja yh­teys on ol­lut Po­rin kau­pun­gin mak­sa­ma. Sa­von­lin­nan os­to­lii­ken­ne on puo­les­taan ol­lut val­ti­on ja kau­pun­gin yh­des­sä hank­ki­maa.