STT

Val­ti­on yl­lä­pi­tä­mis­tä ret­kei­li­jöi­den tau­ko­pai­kois­ta ai­o­taan mah­dol­li­ses­ti lak­kaut­taa noin kol­man­nes, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat.

Met­sä­hal­li­tuk­sen luon­to­pal­ve­lut on ker­to­nut työn­te­ki­jöil­le lä­he­te­tys­sä muu­tos­neu­vot­te­lui­den asi­a­kir­jas­sa, et­tä käy­tös­sä ole­vis­ta tau­ko­pai­kois­ta vä­hen­net­täi­siin noin kol­ma­so­sa ky­syn­tään pe­rus­tu­en.

Luon­to­pal­ve­lut yl­lä­pi­tää ret­kei­ly­rei­teil­lä noin 1 600:aa tau­ko­paik­kaa, ku­ten laa­vu­ja ja keit­to­ka­tok­sia.

Met­sä­hal­li­tus ker­toi lo­ka­kuus­sa aloit­ta­van­sa muu­tos­neu­vot­te­lut, jot­ka voi­vat joh­taa enin­tään 60 va­ki­tui­sen työ­teh­tä­vän päät­ty­mi­seen.

Taus­tal­la ovat hal­li­tuk­sen sääs­töt. Hal­li­tus suun­nit­te­lee käyt­tä­vän­sä luon­non­suo­je­luun noin kol­man­nek­sen vä­hem­män ra­haa kuin edel­li­nen hal­li­tus.

Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­ri­ön oh­jauk­ses­sa toi­mi­va luon­to­pal­ve­lut hoi­taa muun mu­as­sa kaik­kia kan­sal­lis­puis­to­ja.