STT

Vii­si vuo­si­kym­men­tä sit­ten ko­haut­ta­neen Za­vi­do­vo-muis­ti­on vuo­ta­ja on vih­doin var­mis­tu­nut, ker­too Hel­sin­gin Sa­no­mat.

Pre­si­dent­ti Ur­ho Kek­ko­sen sa­lai­sen muis­ti­on kes­kus­te­luis­ta neu­vos­to­joh­ta­jien kans­sa vuo­ti leh­den mu­kaan pre­si­den­tin oma kans­li­a­pääl­lik­kö An­te­ro Jy­rän­ki.

Jy­rän­kiä on epäil­ty Za­vi­do­vo-vuo­ta­jak­si 50 vuo­den ajan. Nyt vuo­ta­jan hen­ki­löl­li­syy­den on vah­vis­ta­nut toi­mit­ta­ja Un­to Hä­mä­läi­sel­le kak­si eri läh­det­tä.

Vuo­dos­sa vä­li­kä­te­nä toi­mi myös Erk­ki Tuo­mi­o­ja (sd.), joka pal­jas­ti kir­jas­saan vuon­na 1993 an­ta­neen­sa Kek­ko­sen muis­ti­on tie­dot toi­mit­ta­ja Tor Hög­nä­sil­le, joka kir­joit­ti niis­tä ju­tun.

Vuo­to ai­heut­ti krii­sin Suo­men po­li­tii­kas­sa ja joh­ti muun mu­as­sa yh­den mi­nis­te­rin eroon sekä kah­den kor­ke­an vir­ka­mie­hen sak­ko­ran­gais­tuk­seen.

Jy­rän­ki it­se oli toi­nen näis­tä vir­ka­mie­his­tä. Hän­tä ran­gais­tiin asi­a­kir­jan huo­li­mat­to­mas­ta käy­tös­tä, ja Jy­rän­ki jou­tui Kek­ko­sen ke­ho­tuk­ses­ta ero­a­maan vi­ras­taan.

Vi­ra­no­mai­set tut­ki­vat vuo­toa puo­len vuo­den ajan.

Vuo­ta­jak­si on Hel­sin­gin Sa­no­mien mu­kaan vei­kat­tu vuo­sien saa­tos­sa kym­me­niä eri hen­ki­löi­tä. Leh­den mu­kaan hur­jin väi­te oli, et­tä Kek­ko­nen oli­si it­se jär­jes­tä­nyt vuo­don.