Ma­ria Ros­vall / STT

Huit­ti­sis­sa vau­van sie­pan­nut nai­nen mää­rät­tiin per­jan­tai­na mie­len­ti­la­tut­ki­muk­seen. Sa­ta­kun­nan kä­rä­jä­oi­keu­den mu­kaan pa­ri­kymp­pi­nen nai­nen oli it­se pyy­tä­nyt mie­len­ti­lan­sa tut­ki­mis­ta.

Kä­rä­jä­oi­keus kat­soi vä­li­tuo­mi­os­saan, et­tä nai­nen oli toi­mi­nut syyt­tä­jän ker­to­mal­la ta­val­la. Oi­keus ot­taa kan­taa ri­kos­ni­mik­kei­siin sekä nai­sen ran­gais­tuk­seen sit­ten, kun mie­len­ti­la­tut­ki­mus on val­mis­tu­nut.

Syyt­tä­jä vaa­tii nai­sel­le vä­hin­tään 3,5 vuo­den van­keus­ran­gais­tus­ta.

Syy­tet­ty nai­nen siep­pa­si vau­van tä­män äi­dil­tä Huit­ti­sis­sa vii­me syys­kuun lo­pul­la. Nai­nen oli va­leh­del­lut äi­dil­le so­si­aa­li­sen me­di­an ryh­mäs­sä, et­tä hä­nel­lä­kin on vas­ti­kään syn­ty­nyt vau­va, ja eh­dot­ta­nut kä­ve­ly­lenk­kiä. Äi­ti ker­toi saa­neen­sa vies­tit­te­lyn pe­rus­teel­la syy­te­tys­tä mu­ka­van ku­van ja päät­tä­neen­sä ta­va­ta tä­män.

En­nen ta­paa­mis­ta syy­tet­ty oi­keu­den mu­kaan os­ti bus­si­li­pun Huit­ti­sis­ta Hel­sin­kiin ja va­rus­tau­tui te­koon muun mu­as­sa vau­van­tar­vik­keil­la ja va­sa­ral­la.

Kun syy­tet­ty ja äi­ti ta­pa­si­vat, syy­tet­ty esit­ti kan­ta­van­sa las­taan kan­to­re­pus­sa, mut­ta to­del­li­suu­des­sa siel­lä oli vau­va­nuk­ke. Uh­ri ker­toi, et­tä kun puhe oli kään­ty­nyt syy­te­tyn lap­seen, syy­tet­ty oli ker­to­nut lap­sen ole­van hä­nel­le en­sim­mäi­nen ja to­del­la toi­vot­tu.

Jon­kin ajan ku­lut­tua syy­tet­ty oi­keu­den mu­kaan jät­täy­tyi äi­din taak­se ja löi tätä ker­ran voi­mak­kaas­ti pää­hän va­sa­ral­la.

Syy­tet­ty soit­ti hä­tä­kes­kuk­seen, ja pai­kal­le saa­pui en­si­hoi­don yk­sik­kö. Äi­ti otet­tiin am­bu­lans­siin hoi­det­ta­vak­si, jol­loin syy­tet­ty eh­dot­ti ot­ta­van­sa vau­van mu­kaan­sa. Äi­ti ja syy­tet­ty so­pi­vat, et­tä syy­tet­ty vei­si vau­van per­heen ko­tiin ja pi­täi­si sii­tä huol­ta, kun­nes vau­van isä saa­pui­si.

Äi­ti ker­toi syy­te­tyl­le ko­ti­o­soit­teen­sa ja an­toi au­ton­sa avai­met. Syy­tet­ty kui­ten­kin vei lap­sen lin­ja-au­to­a­se­mal­le ja sen jäl­keen lin­ja-au­ton kyy­dis­sä Hel­sin­kiin.

Oi­keu­den mu­kaan nai­sen tar­koi­tuk­se­na oli vie­dä vau­va Lap­peen­ran­taan. Nai­nen oli lä­het­tä­nyt lap­peen­ran­ta­lai­sel­le mie­hel­le sa­to­ja vies­te­jä, jois­sa hän va­leh­te­li saa­neen­sa lap­sen.

Vies­teis­sään nai­nen an­toi ym­mär­tää, et­tä mies oli­si lap­sen isä. Kun val­he meni läpi, nai­nen eh­dot­ti muut­ta­van­sa lap­sen kans­sa mie­hen luok­se tai ai­na­kin sa­mal­le paik­ka­kun­nal­le eli Lap­peen­ran­taan.

Nai­nen ker­toi mie­hel­le ole­van­sa vas­ta­syn­ty­neen lap­sen kans­sa Hel­sin­gis­sä sai­raa­las­sa, mis­tä mies voi­si tul­la ha­ke­maan hei­dät luok­seen Lap­peen­ran­taan. Mies suos­tui nai­sen eh­do­tuk­seen muu­tos­ta ja tar­jou­tui ha­ke­maan nai­sen ja lap­sen sai­raa­las­ta. Oi­keu­den mu­kaan mies va­rau­tui en­na­kol­ta nai­sen ja lap­sen ha­kuun muun mu­as­sa os­ta­mal­la tur­va­kau­ka­lon, vau­van­vaat­tei­ta ja ruo­kaa yli 700 eu­rol­la.

Nai­nen tun­nus­ti syyl­lis­ty­neen­sä pe­tok­seen mie­hen suh­teen, mut­ta kiis­ti vau­vaa ja tä­män äi­tiä kos­ke­vat syyt­teet va­pau­den­riis­tos­ta ja tör­ke­äs­tä pa­hoin­pi­te­lys­tä.