Han­nu Toi­vo­nen / STT

Huu­mei­den käy­tös­sä on yhä suu­rem­pia alu­eel­li­sia ero­ja, osoit­taa Ter­vey­den ja hy­vin­voin­nin lai­tok­sen (THL) tuo­re jä­te­ve­si­tut­ki­mus. Pää­kau­pun­ki­seu­dul­la huu­mei­den ko­ko­nais­käyt­tö­mää­rien kas­vu on ol­lut voi­ma­kas­ta vuo­des­ta 2012 läh­tien, jol­loin jä­te­ve­si­tut­ki­muk­sia alet­tiin teh­dä Suo­mes­sa. Useil­la pie­nil­lä paik­ka­kun­nil­la huu­mei­den käyt­tö on puo­les­taan py­sy­nyt en­nal­laan.

Suu­rim­mas­sa osas­sa Suo­mea am­fe­ta­mii­ni on jä­te­ve­si­tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la yli­voi­mai­ses­ti suo­si­tuin sti­mu­lant­ti­huu­me, mut­ta sen käyt­tö on py­sy­nyt sel­väs­ti al­le vuo­den 2020 en­nä­tys­ta­son. To­sin tä­män vuo­den alus­sa am­fe­ta­mii­nin käyt­tö on kas­va­nut hie­man suu­ris­sa kau­pun­geis­sa vii­me vuo­teen ver­rat­tu­na.

– Lain­val­von­ta­vi­ra­no­mais­ten laa­jat huu­me­ta­ka­va­ri­kot ja kiin­ni­o­tot vai­kut­ti­vat ke­vääl­lä 2021 sel­ke­äs­ti huu­me­ti­lan­tee­seen. Muu­tos on nä­ky­nyt en­nen kaik­kea am­fe­ta­mii­nin käy­tös­sä. Ko­kai­i­nin käy­tön osal­ta vai­ku­tuk­set jäi­vät puo­les­taan vä­li­ai­kai­sik­si, ar­vi­oi THL:n yk­si­kön­pääl­lik­kö Tee­mu Gun­nar tie­dot­tees­sa.

Ko­kai­i­nin käyt­tö on pai­not­tu­nut pää­kau­pun­ki­seu­dul­le, mis­sä sen käyt­tö on li­sään­ty­nyt.

Am­fe­ta­mii­nin käy­tön vä­hen­ty­mi­nen on nä­ky­nyt Gun­na­rin mu­kaan myös muis­sa yh­teis­kun­nal­li­sis­sa on­gel­mis­sa. Esi­mer­kik­si huu­me­rat­ti­juo­pu­mus­ten mää­rä on vä­hen­ty­nyt kah­den vii­me vuo­den ai­ka­na.

– Ko­kai­i­nin voi­ma­kas käy­tön kas­vu ei puo­les­taan ole vie­lä nä­ky­nyt vas­taa­val­la ta­val­la muis­sa ti­las­tois­sa. Tämä viit­taa, et­tä ky­sei­siä huu­mei­ta käyt­tä­vät ai­na­kin osit­tain eri ryh­mät. Ko­kai­i­nin käyt­tö pai­not­tuu voi­mak­kaas­ti vii­kon­lo­puil­le.

Jä­te­ve­si­tut­ki­muk­sis­sa tut­ki­taan am­fe­ta­mii­nin ja ko­kai­i­nin käy­tön li­säk­si myös mui­ta huu­mau­sai­nei­ta. Eks­taa­sia käy­te­tään jä­te­ve­si­tut­ki­mus­ten pe­rus­teel­la enem­män suu­ris­sa kuin pie­nis­sä kau­pun­geis­sa.

Me­tam­fe­ta­mii­nia käy­te­tään täl­lä het­kel­lä Suo­mes­sa suh­teel­li­sen vä­hän. Muun­to­huu­mei­siin kuu­lu­van al­fa-PVP:n käyt­tö on li­sään­ty­nyt mer­kit­tä­väs­ti Hel­sin­gin seu­dul­la vuo­den 2022 alus­ta läh­tien. Tänä ke­vää­nä sen käyt­tö on ol­lut en­nä­tyk­sel­li­sel­lä ta­sol­la.

Jä­te­ve­si­tut­ki­muk­sen näyt­teet otet­tiin vii­me vuo­den lo­pul­la 27 kau­pun­gin seu­dul­ta. Hel­sin­gis­sä, Tu­rus­sa ja Tam­pe­reel­la näyt­tei­tä otet­tiin myös tä­män vuo­den maa­lis­kuus­sa. Tut­ki­mus kat­taa noin 60 pro­sent­tia Suo­men vä­es­tös­tä.