Hal­li­tus on so­pi­nut ku­lu­van vuo­den toi­ses­ta li­sä­ta­lou­sar­vi­oe­si­tyk­ses­tä. Ei­len jul­kis­tet­tu esi­tys si­säl­tää pal­jon jul­kis­ta ta­lout­ta vah­vis­ta­via toi­mia. Pe­rus­suo­ma­lais­ten kan­sa­ne­dus­ta­ja sekä lii­ken­ne - ja vies­tin­tä­va­li­o­kun­nan jä­sen Pet­ri Huru on var­sin tyy­ty­väi­nen hal­li­tuk­sen esi­tyk­seen, sil­lä se si­säl­tää usei­ta eri lii­ken­ne­hank­kei­ta, joil­la on vai­ku­tus­ta alu­ei­den elin­voi­maan maas­sam­me.

– Eri­tyi­sen tyy­ty­väi­nen olen sii­tä, et­tä Sa­ta­kun­ta ja Pori huo­mi­oi­tiin hy­vin eri lii­ken­ne­hank­kei­den osal­ta. Eräs erik­seen mai­nit­ta­va asia on se, et­tä Sa­ta­kun­ta ja Pori sai jäl­leen lii­ken­ne­han­ke­ra­hoi­tus­ta, ku­ten val­ta­tie 11 Koi­vis­ton sil­ta ja Pik­ku­haa­ran sil­ta Po­ris­sa ja Ul­vi­las­sa.

– Toi­saal­ta on ilo huo­ma­ta se­kin, et­tä Po­rin ja Ul­vi­lan tie­o­suu­del­le an­net­tiin 16 mil­joo­naa eu­roa, sa­noo Huru.

– Erään­lai­se­na yh­teen­ve­to­na voi­daan to­de­ta, et­tä hal­li­tus pyr­kii pi­tä­mään alu­ei­den, ku­ten Sa­ta­kun­ta, elin­voi­maa yl­lä juu­ri eri­näi­sin lii­ken­ne­hank­kein ja kor­jaus­ve­lan su­pis­tuk­sin, sa­noo edus­ta­ja Pet­ri Huru lo­puk­si.