Re­po­saa­res­sa si­jait­se­va van­ha Kap­pe­lin­sal­men ra­ta­sil­ta jou­du­taan pur­ka­maan sil­lan huo­non kun­non vuok­si. Ti­lal­le ra­ken­ne­taan uu­si ra­ta­sil­ta, jon­ka ra­ken­ta­mis­työt käyn­nis­ty­vät hei­nä­kuun puo­li­vä­lis­sä. Väy­lä­vi­ras­to tie­dot­taa, et­tä ra­ken­ta­mis­työt edel­lyt­tä­vät sil­lan ali kul­ke­van ve­ne­väy­län sul­ke­mis­ta elo­kuus­ta mar­ras­kuu­hun. Hei­nä­kuun ai­ka­na työt ra­ta­sil­lal­la ei­vät vie­lä vai­ku­ta Kap­pe­lin­sal­men sil­lan alit­ta­van ve­ne­väy­län lii­ken­tee­seen.

Kap­pe­lin­sal­men ra­ta­sil­lan alit­ta­va ve­ne­väy­lä on sul­jet­tu­na ve­ne­lii­ken­teel­tä 5.8.2024─8.11.2024. Su­lun ai­ka­na Kap­pe­lin­sal­mel­ta Re­po­saa­reen pää­see ve­si­teit­se Tah­ko­luo­don kier­tä­mäl­lä tai Lam­pa­luo­don kaut­ta.

– Vaih­to­eh­to­ja ve­ne­väy­län au­ki pi­tä­mi­sek­si on hank­kees­sa kyl­lä tar­kas­tel­tu. Väy­län au­ki pi­tä­mis­tä ei voi­da kui­ten­kaan to­teut­taa tur­val­li­ses­ti töi­den ol­les­sa käyn­nis­sä, Väy­lä­vi­ras­ton pro­jek­ti­pääl­lik­kö Mik­ko A. Heis­ka­nen ker­too.

Ve­ne­väy­län sul­ke­mi­ses­ta on he­rän­nyt pal­jon kes­kus­te­lua ve­nei­li­jöi­den kes­kuu­des­sa.

– Kap­pe­lin­sal­men ra­ta­sil­ta on uu­sit­ta­va nyt sil­lan huo­no­kun­toi­suu­den vuok­si. Sil­taan ja ra­taan koh­dis­tu­vat työt ovat riip­pu­vai­sia läm­pö­ti­las­ta, ei­kä ky­sei­siä töi­tä pys­ty­tä te­ke­mään tal­vi­o­lo­suh­teis­sa. Ai­ka­tau­lu­tus on tär­ke­ää, jot­ta rata pys­ty­tään ra­ken­ta­maan en­nen pak­ka­sia. Kos­ka työt tu­lee teh­dä en­nen tal­vea, ve­ne­väy­lä jou­du­taan va­li­tet­ta­vas­ti sul­ke­maan ke­säl­lä kes­ken ve­nei­ly­kau­den, Heis­ka­nen sel­vit­tää.

Ve­ne­väy­län sul­ke­mi­ses­ta tie­do­te­taan myös pai­kan pääl­le tu­le­vin opas­tein. Li­säk­si su­lus­ta in­for­moi­daan sa­ta­mien il­moi­tus­tau­luil­la.

Kap­pe­lin­sal­men ra­ta­sil­lan uu­si­mi­nen on osa Väy­lä­vi­ras­ton Pori-Män­ty­luo­to-Tah­ko­luo­to-ra­dan pe­rus­pa­ran­nus­han­ket­ta.