Uu­tis­Rau­ma

Ka­rin kam­puk­sen ui­ma­hal­lin al­las­ti­lo­jen laa­toi­tus jou­du­taan uu­si­maan laat­to­jen kiin­ni­ty­son­gel­mien vuok­si. Rau­man kau­pun­ki tie­dot­taa, et­tä uu­si­mi­ses­ta sekä so­pi­mus­tek­ni­sis­tä asi­ois­ta neu­vo­tel­laan täl­lä het­kel­lä laa­toi­tu­su­ra­koit­si­jan ja ma­te­ri­aa­li­toi­mit­ta­jien kans­sa. Ka­rin kam­puk­sen laa­toi­tu­su­ra­koit­si­ja on Tii­li­kaa­ri Oy, jon­ka pää­ma­te­ri­aa­li­toi­mit­ta­jia ovat Saint Go­bain ve­de­ne­ris­tys- ja laa­toi­tus­tuot­teis­sa, sekä laat­to­jen osal­ta Laat­ta­pis­te-Puk­ki­la Oy. AF­RY Buil­ding Fin­land Oy:n suo­rit­ta­mien tut­ki­mus­ten mu­kaan laat­to­jen kiin­ni­ty­son­gel­mat kos­ke­vat ui­ma­hal­lin kaik­kia laa­toi­tet­tu­ja pin­to­ja.

Ra­ken­teil­la ole­vas­sa ui­ma­hal­lis­sa ha­vait­tiin laat­to­jen tar­tun­taan liit­ty­vää mah­dol­lis­ta on­gel­maa, kun laat­to­ja ir­to­si sau­maus­työn yh­tey­des­sä ke­säl­lä 2023. Täs­sä vai­hees­sa al­tais­ta oli laa­toi­tet­tu mel­kein kaik­ki al­las­pin­nat lu­kuun ot­ta­mat­ta pää­al­taan poh­jaa. Ha­vain­non joh­dos­ta laa­toi­tus­työ­hön tuli noin kah­den kuu­kau­den tau­ko, jon­ka ai­ka­na syy­tä ir­to­a­mi­seen sel­vi­tet­tiin ura­koit­si­jan ja Saint Go­bai­nin toi­mes­ta. Sel­vi­tyk­sien jäl­keen pää­al­taan poh­ja laa­toi­tet­tiin val­miik­si syk­syl­lä.

Syk­syl­lä 2023 laa­toi­tu­su­ra­koit­si­jan ma­te­ri­aa­li­toi­mit­ta­ja Saint Go­bain an­toi koh­tee­seen toi­mit­ta­mil­leen ve­de­ne­ris­tys- ja laa­toi­tus­tuot­teil­le 10 vuo­den ta­kuun.

Laa­toi­tu­su­ra­koit­si­ja Tii­li­kaa­ri Oy kes­keyt­ti ir­to­nais­ten laat­to­jen kor­jaus­työt syk­syl­lä 2023. Ke­sän ja syk­syn 2023 ai­ka­na Tii­li­kaa­ri Oy ja Saint Go­bain suo­rit­ti­vat eri­näi­siä ko­kei­ta työ­maal­la ja la­bo­ra­to­ri­os­sa. Kos­ka Tii­li­kaa­ri Oy:n ja Saint Go­bai­nin nä­kö­koh­dis­sa oli eri­lai­sia nä­ke­myk­siä hei­kon tar­tun­nan syis­tä, niin pää­tet­tiin yh­tei­ses­ti kau­pun­gin, ma­te­ri­aa­li­toi­mit­ta­jan ja ura­koit­si­jan kes­ken ti­la­ta ul­ko­puo­li­nen asi­an­tun­ti­ja­or­ga­ni­saa­tio AF­RY Buil­ding Fin­land Oy tut­ki­maan laa­tan ja laas­tin hei­kon tar­tun­nan syi­tä.

AF­RY Buil­ding Fin­land Oy aloit­ti kent­tä­tut­ki­muk­set tam­mi­kuus­sa 2024 te­ke­mäl­lä ve­to­ko­kei­ta tar­tun­nan sel­vit­tä­mi­sek­si sekä ”ko­pu­tus­ko­kein” ir­ti ole­vien laat­to­jen laa­juu­den sel­vil­le saa­mi­sek­si. Ir­ti ole­via laat­to­ja ei juu­ri­kaan ha­vait­tu yk­sit­täi­siä laat­to­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta, kun taas ve­to­ko­kei­den tu­lok­set oli­vat heik­ko­ja laat­to­jen ir­ro­tes­sa kiin­ni­tys­laas­tis­ta käy­tän­nös­sä puh­taa­na. Ir­ti­ve­to­ko­kei­den sekä sil­mä­mää­räis­ten ha­vain­to­jen pe­rus­teel­la on voi­tu to­de­ta, et­tä kiin­ni­tys­laas­tin ja laa­tan vä­li­nen tar­tun­ta on heik­ko.

Al­las­ti­lo­jen laa­toi­tuk­sen uu­si­mi­sen laa­juu­des­ta, työ­me­ne­tel­mis­tä, käy­tet­tä­vis­tä ma­te­ri­aa­leis­ta ja muis­ta me­net­te­ly­ta­vois­ta, sekä so­pi­mus­tek­ni­sis­tä asi­ois­ta neu­vo­tel­laan seu­raa­vak­si Rau­man kau­pun­gin, laa­toi­tu­su­ra­koit­si­jan ja hei­dän ma­te­ri­aa­li­toi­mit­ta­jien­sa kans­sa.