Po­rin kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­mil­lä ka­duil­la on teh­ty vii­me päi­vi­nä uu­del­leen­pääl­lys­tyk­siä val­mis­te­le­via jyr­sin­tä­töi­tä, ja uu­sia as­falt­ti­pin­to­ja pääs­tään täs­tä vii­kos­ta al­ka­en te­ke­mään muun mu­as­sa Ko­ne­pa­jan­ran­nas­sa ja Lu­vi­an­puis­to­ka­dul­la.

Kau­pun­gin ka­tu­a­lu­ei­ta pääl­lys­te­tään vuo­sit­tain en­nal­ta laa­di­tun pääl­lys­tys­suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Uu­del­leen­pääl­lys­tyk­sil­lä tar­koi­te­taan jo käy­tös­sä ole­vien ja pääl­lys­tet­ty­jen, mut­ta huo­no­kun­tois­ten ka­tu­jen uu­del­leen pin­noit­ta­mis­ta. Ka­tu­jen kun­to­luo­kat sel­vi­te­tään vii­den vuo­den vä­lein teh­tä­väl­lä ka­tu­ver­kon kun­to­tar­kas­tuk­sel­la. Li­säk­si tar­vit­ta­es­sa teh­dään kan­ta­vuus­tut­ki­muk­sia, joi­den avul­la var­mis­te­taan, et­tä pääl­lys­tet­tä­vän ka­tuo­suu­den kan­ta­vuus on riit­tä­vä. Kun­to­luo­kan, kan­ta­vuus­tut­ki­muk­sen sekä sil­mä­mää­räi­sen tar­kas­te­lun pe­rus­teel­la mää­ri­tel­lään, mit­kä ka­dut pääl­lys­te­tään ja mit­kä ka­tuo­suu­det ovat esi­mer­kik­si laa­jem­man pe­rus­pa­ran­ta­mi­sen tar­pees­sa.

– Uu­del­leen­pääl­lys­tys­koh­teis­ta yl­lä­pi­de­tään tar­ve­lis­taa, joka tar­kis­te­taan vuo­sit­tain al­ku­ke­vääl­lä. Koh­teet pri­o­ri­soi­daan sen mu­kaan, mit­kä niis­tä ovat tal­ven jäl­jil­tä eni­ten pääl­lys­tyk­sen tar­pees­sa. Täl­le vuo­del­le uu­del­leen­pääl­lys­tyk­siin on va­rat­tu ra­haa noin 1,5 mil­joo­naa eu­roa, ker­too tie­mes­ta­ri Jyr­ki Kar­tas­ten­pää.

Pääl­lys­tys­kau­si al­kaa ke­vääl­lä huh­ti-tou­ko­kuus­sa ja päät­tyy yleen­sä vii­meis­tään lo­ka­kuun lo­pul­la. Kau­den pi­tuus saat­taa kui­ten­kin vaih­del­la sää­o­lo­suh­tei­den mu­kaan, sil­lä esi­mer­kik­si rou­ta ja ve­si­sa­teet vai­kut­ta­vat pääl­lys­tys­ten te­koon. Myös tark­ko­jen pääl­lys­ty­sai­ka­tau­lu­jen ar­vi­oi­mi­nen on vaih­te­le­vien säi­den vuok­si haas­ta­vaa.

Yk­sit­täi­sen ka­dun uu­del­leen­pääl­lys­tys kes­tää yleen­sä muu­ta­mia viik­ko­ja. Uu­si pääl­lys­te le­vi­te­tään ti­lan­tees­ta riip­pu­en joko suo­raan van­han as­fal­tin pääl­le tai van­han pois­jyr­si­tyn as­fal­tin ti­lal­le. Lo­puk­si ka­dul­le teh­dään vie­lä uu­det ajo­ra­ta­mer­kin­nät.

– Suo­raan van­han as­fal­tin pääl­le as­fal­toi­daan usein esi­mer­kik­si sil­loin, kun ka­tu­a­lue pääl­lys­te­tään koko le­vey­del­tä. Kun uu­del­leen­pääl­lys­tyk­sen tar­ve on vain toi­sel­la ajo­kais­tal­la, pi­tää van­ha as­falt­ti jyr­siä pois, jot­ta kais­to­jen vä­liin ei jää kor­ko­e­ro­ja, sel­ven­tää kau­si­työn­joh­ta­ja Jimi Jär­ven­pää.

Ka­tu­jen uu­del­leen­pääl­lys­tyk­sis­sä käy­te­tään yk­si­tyi­siä ura­koit­si­joi­ta, jot­ka vas­taa­vat myös työ­mai­den lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­tä. Isom­pien ja haas­ta­vam­pien koh­tei­den lii­ken­ne­jär­jes­te­lyis­sä yh­teis­työ­tä teh­dään kau­pun­gin lii­ken­ne­suun­nit­te­lun kans­sa. Pääl­lys­tys­koh­tei­ta py­ri­tään mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan as­fal­toi­maan yö­ai­kaan, jot­ta lii­ken­teel­le ai­heu­tu­vat hai­tat jäi­si­vät mah­dol­li­sim­man pie­nik­si.

– Pääl­lys­tys­töis­tä saat­taa ai­heu­tua ly­hy­tai­kais­ta hait­taa lii­ken­teel­le, ja kai­kil­ta tiel­lä­liik­ku­jil­ta toi­vo­taan eri­tyis­tä valp­paut­ta pääl­lys­tys­työ­mai­den lä­hei­syy­des­sä. Haas­ta­vim­piin as­fal­toin­ti­koh­tei­siin tu­lee myös eril­li­nen lii­ken­tee­noh­jaus, Jyr­ki Kar­tas­ten­pää jat­kaa.

Kat­so lis­ta tou­ko­kuun pääl­lys­tys­koh­teis­ta – huo­mi­oi myös siir­to­ke­ho­tuk­set:

– Ko­ne­pa­jan­ran­ta vä­lil­lä Sil­ta­puis­ton­ka­tu-Kan­sa­kou­lun­ka­tu

–Hal­li­tus­ka­tu vä­lil­lä Yr­jön­ka­tu-Ete­lä­ran­ta

– Mat­ka­kes­kuk­sen lii­ken­neym­py­rä

– Sil­ta­puis­to­ka­dun py­sä­köin­ti­hal­lin lii­ken­neym­py­rä

– Ete­lä­puis­ton ja Mi­kon­ka­dun ris­tey­sa­lue

– Val­ta­ka­tu vä­lil­lä An­tin­ka­tu-An­nan­ka­tu

– Lu­vi­an­puis­to­ka­tu vä­lil­lä Ra­ta­ka­tu-Rau­han­puis­to

Li­säk­si tou­ko­kuus­sa pääl­lys­te­tään Hert­tu­an­to­rin py­sä­köin­ti­a­lue ja Ete­lä­kaup­pa­to­ri. Mo­lem­mat koh­teet sul­je­taan yh­den päi­vän ajak­si lii­ken­teel­tä ja py­sä­köin­nil­tä, ja pääl­lys­tys­töi­den val­mis­tut­tua alu­ei­den py­sä­köin­ti­ruu­dut maa­la­taan uu­del­leen. Alu­eil­le toi­mi­te­taan siir­to­ke­ho­tus­kyl­tit en­nen töi­den al­ka­mis­ta.

Ka­tu­jen uu­del­leen­pääl­lys­tyk­set jat­ku­vat pit­käl­le syk­syyn ja myö­hem­min tänä vuon­na pääl­lys­tys­töi­tä teh­dään vie­lä muun mu­as­sa Itä­kes­kuk­sen­kaa­ren ja Mik­ko­lan­kaa­ren ris­teyk­sen lii­ken­neym­py­räs­sä, Ul­vi­lan­tiel­lä, Uu­si­koi­vis­ton­tiel­lä, Vä­hä­lin­nan­ka­dul­la sekä Me­ri­sa­ta­man­tiel­lä.