STT

Pal­ve­lu­a­lo­jen am­mat­ti­liit­to PAM ja työ­nan­ta­jia edus­ta­va Kau­pan liit­to aloit­ta­vat tä­nään il­ta­päi­väl­lä työ­rii­tan­sa so­vit­te­lun val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­ja Anu Sa­ja­vaa­ran joh­dol­la.

PAM an­toi sun­nun­tai­na kau­pan alal­le lak­ko­va­roi­tuk­sen, joka koh­dis­tuu usei­siin va­ras­toi­hin ja kau­pan alan toi­mi­paik­koi­hin hel­mi­kuun toi­sel­la vii­kol­la.

La­kon pii­ris­sä oli­si 25 va­ras­toa ja yli 160 kau­pan alan toi­mi­paik­kaa, jois­sa työs­ken­te­lee yh­teen­sä noin 20  000 ih­mis­tä. La­ko­nu­han al­la on muun mu­as­sa Pris­mo­ja ja K-Ci­ty­mar­ke­te­ja useil­la paik­ka­kun­nil­la, ku­ten Po­ris­sa ja Rau­mal­la.

Kau­pan alan ny­kyi­nen työ­eh­to­so­pi­mus um­peu­tuu 31. tam­mi­kuu­ta. PAM ja Kau­pan liit­to ei­vät ole pääs­seet so­puun työ­eh­to­so­pi­mus- ja palk­ka­neu­vot­te­luis­saan, jo­ten rat­kai­sua ha­e­taan nyt val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan avul­la. PAM on sa­no­nut ta­voit­te­le­van­sa kau­pan alan työn­te­ki­jöil­le noin 200 eu­ron ko­ro­tus­ta kuu­kau­si­palk­kaan.

Li­säk­si tä­nään jat­kuu kes­kei­sen vien­ti­a­lan tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­rii­to­jen so­vit­te­lu. Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­nan­ta­jat ja työn­te­ki­jöi­tä edus­ta­va Te­ol­li­suus­liit­to jat­ka­vat so­vun ha­ke­mis­ta kel­lo 9 al­ka­en. Päi­vän ai­ka­na so­vi­tel­laan myös Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­den työ­nan­ta­jien työ­rii­to­ja toi­mi­hen­ki­löi­den Am­mat­ti­liit­to Pron sekä ylem­pien toi­mi­hen­ki­löi­den YTN:n kans­sa.

Tek­no­lo­gi­a­te­ol­li­suu­des­sa kaik­ki työ­eh­to­so­pi­muk­set päät­tyi­vät mar­ras­kuun lo­pus­sa. Ala on ol­lut so­pi­muk­set­to­mas­sa ti­las­sa jou­lu­kuun alus­ta läh­tien.

So­vit­te­lus­ta ha­e­taan tä­nään rat­kai­sua myös Te­ol­li­suus­lii­ton ja työ­nan­ta­ja­jär­jes­tö Ke­mi­an­te­ol­li­suu­den vä­li­seen työ­rii­taan.