Ke­säl­lä jouk­ko­lii­ken­teen vuo­ro­tar­jon­ta pa­ra­nee Ky­lä­saa­ren ja Pih­la­van vä­lil­lä sekä Vii­ki­näi­sis­sä ja Piet­nie­mes­sä. Syy­nä on uu­si lin­ja 36 Yy­te­riin, min­ne aje­taan ar­ki­päi­vi­sin Län­si-Po­rin läpi.

– Yy­te­ri on Po­rin mat­kai­lun kär­ki­koh­de ja sik­si kou­lu­jen ke­sä­lo­man ai­kais­ta vuo­ro­tar­jon­taa li­sä­tään. Yy­te­rin saa­vu­tet­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­nen jouk­ko­lii­ken­teel­lä edis­tää omal­ta osal­taan kes­tä­vän mat­kai­lun ta­voit­tei­den to­teu­tu­mis­ta, ym­pä­ris­tö­suun­nit­te­lu­yk­si­kön pääl­lik­kö Sep­po Sa­lo­nen ker­too.

Par­haim­mil­laan bus­sit kul­jet­ta­vat mat­kus­ta­jia kes­kus­tan ja Yy­te­rin vä­lil­lä puo­len tun­nin vä­lein. Ui­ma­rei­den ja au­rin­gon­pal­vo­jien li­säk­si ti­he­äm­mäs­tä vuo­ro­tar­jon­nas­ta hyö­ty­vät Län­si-Po­rin, Ky­lä­saa­ren ja Pih­la­van asuk­kaat. Ke­säl­lä no­pein ja ly­hyin reit­ti Yy­te­riin aje­taan kes­kus­tas­ta ai­em­mil­ta vuo­sil­ta tu­tul­la lin­jal­la 44, joka jat­kaa mat­kaan­sa Yy­te­ris­tä Re­po­saa­reen as­ti.

Ke­säl­lä ko­keil­laan, mi­ten Ci­ty­lin­jal­le va­kiin­tu­neet pik­ku­bus­sit ja ai­ka­tau­lu toi­mi­si­vat, jos Ci­ty­lin­jan reit­ti jat­kui­si Puu­vil­las­ta Por­mes­ta­rin­luo­toon. Lin­jaa 12 Por­mes­ta­rin­luo­to aje­taan koko ke­sän ajan oman ai­ka­tau­lun­sa mu­kai­ses­ti, min­kä li­säk­si Ci­ty­lin­jal­le teh­dään Kaup­pa­to­ri – Puu­vil­la – Por­mes­ta­rin­luo­to -vä­lil­le yk­si vuo­ro lin­ja­nu­me­rol­la 1P.

Vuo­ro­li­säyk­sen ta­voit­tee­na on yl­lä­pi­tää lin­jan 12 rei­tin var­rel­la asu­vien ja työs­ken­te­le­vien jouk­ko­lii­ken­teen vuo­ro­tar­jon­taa, mut­ta sa­mal­la löy­tää kus­tan­nus­te­hok­kai­ta uu­sia rat­kai­su­ja tu­le­vien vuo­sien va­ral­le.

– Por­mes­ta­rin­luo­dos­sa jouk­ko­lii­ken­teen käyt­tö on va­kiin­tu­nut­ta, run­sas­ta ja koko päi­vän jat­ku­vaa. Sään­nöl­li­ses­ti tois­tu­via ruuh­ka­piik­ke­jä ei ra­has­tus­lait­teen ke­rää­mis­sä ti­las­tois­sa näy. Ke­sän ajan tut­ki­taan, mi­ten Puu­vil­lan ja Por­mes­ta­rin­luo­don mat­kus­ta­jat löy­tä­vät sa­maan pik­ku­bus­siin ja kuun­nel­laan, mitä mat­kus­ta­jat ja kul­jet­ta­jat ker­to­vat vuo­ron toi­mi­vuu­des­ta, Sa­lo­nen to­te­aa.

Uu­si Ci­ty­lin­jan reit­ti 1P on yh­te­ne­vä lin­jan 1 kans­sa vä­lil­lä Pa­ra­tii­sin­mä­ki – Puu­vil­lan si­sä­pi­ha. Täs­tä reit­ti 1P ajaa lin­jan 12 reit­tiä Iso­san­nan­puis­to­ka­dun, Ko­li­tien ja Ala­han­gan­tien kaut­ta Keu­lan­tiel­le ja pa­laa siel­tä sa­maa reit­tiä Puu­vil­lan si­sä­pi­hal­le.

Var­hais­ten aa­mu­jen ja myö­häis­ten il­to­jen vuo­ro­jen käyt­tä­jä­mää­riä on tar­kas­tel­tu ra­has­tus­lait­tei­den tal­vi­kau­del­la ke­rää­mäs­tä da­tas­ta. Vä­hem­män käy­tet­ty­jä vuo­ro­ja on lo­pe­tet­tu ja suo­si­tuim­mil­le rei­teil­le on li­sät­ty vuo­ro­tar­jon­taa.

Kou­lu­vuo­den päät­ty­es­sä lin­jan 66A Ah­lai­sis­ta kel­lo 5.50 läh­te­vä vuo­ro lo­pe­te­taan. Vuo­ro ei ole hou­ku­tel­lut tar­peek­si mat­kus­ta­jia, jo­ten se aje­taan vii­mei­sen ker­ran 31. tou­ko­kuu­ta 2024.

Po­rin jouk­ko­lii­ken­tees­sä ke­sän ai­ka­tau­lui­hin siir­ry­tään maa­nan­tai­na 3. ke­sä­kuu­ta. Kaik­ki Po­rin jouk­ko­lii­ken­teen ai­ka­tau­lut löy­ty­vät reit­ti­op­paas­ta ja Po­rin jouk­ko­lii­ken­teen verk­ko­si­vuil­ta. Ke­sän ai­ka­tau­lut jul­kais­taan ke­vääl­lä.