Ras­mus Ekst­röm / STT

Ku­kaan ei aut­ta­nut ju­na­rai­teil­le pu­don­nut­ta mies­tä lo­ka­kuus­sa Es­poon Lep­pä­vaa­ras­sa sat­tu­nees­sa ta­pa­tur­mas­sa, ker­too po­lii­si. Kes­ki-ikäi­nen mies louk­kaan­tui va­ka­vas­ti, kun ase­mal­le saa­pu­nut juna tör­mä­si hä­neen jon­kin ai­kaa pu­to­a­mi­sen jäl­keen.

Lai­tu­ril­la oli pai­kal­la po­lii­sin mu­kaan kym­men­kun­ta ih­mis­tä. Ai­na­kin yk­si ja mah­dol­li­ses­ti use­am­pi ih­mi­nen näki pu­to­a­mi­sen. Yk­si ih­mi­nen kävi rai­teen reu­nal­la kat­so­mas­sa ma­kaa­vaa mies­tä, mut­ta siir­tyi kau­em­mak­si.

Si­vus­ta­kat­so­jil­la oli­si ol­lut po­lii­sin mu­kaan mah­dol­li­suus ai­na­kin hä­lyt­tää apua rai­teil­le pu­don­neel­le mie­hel­le. Näin ei kui­ten­kaan ta­pah­tu­nut.

Po­lii­si ja Väy­lä­vi­ras­to muis­tut­ta­vat, et­tä hen­gen­vaa­ras­sa ole­vaa ih­mis­tä tu­lee aut­taa mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan.

−  Vä­hin­tä, mitä ju­na­rai­teel­la ta­pah­tu­van vaa­ra­ti­lan­teen huo­ma­tes­saan voi teh­dä, on soit­taa vä­lit­tö­mäs­ti hä­tä­nu­me­roon 112. Mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan si­vul­li­set voi­vat myös pyr­kiä he­rät­tä­mään ju­nan­kul­jet­ta­jan huo­mi­on esi­mer­kik­si hei­lut­ta­mal­la kät­tä, Väy­lä­vi­ras­ton val­mius­pääl­lik­kö Ar­to Muuk­ko­nen sa­noo po­lii­sin tie­dot­tees­sa.

Aut­ta­mat­ta jät­tä­jää voi­daan epäil­lä pe­las­tus­toi­men lai­min­lyön­nis­tä. Sii­tä voi­daan tuo­mi­ta sak­koi­hin tai enin­tään kuu­den kuu­kau­den van­keu­teen.