Simu Pe­rä­lä / STT

Palk­ka­työs­tä eläk­keel­le siir­ty­neis­tä va­jaa kol­man­nes sa­noo, et­tä työ­nan­ta­jan kan­nus­tus, joh­ta­mis­ta­po­jen pa­ran­ta­mi­nen tai ikään­ty­nei­den työn­te­ki­jöi­den ar­vos­ta­mi­nen oli­si­vat saa­neet hei­dät jat­ka­maan työs­sä pi­dem­pään. Asia käy il­mi Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen (ETK) te­ke­mäs­tä ky­se­lys­tä.

Myös työ­mää­rän ja kii­reen vä­hen­tä­mi­nen tai työ­teh­tä­vien ke­ven­tä­mi­nen nou­si­vat Elä­ke­tur­va­kes­kuk­sen mu­kaan esiin vas­tauk­sis­sa, ja eko­no­mis­ti Satu Ni­va­lai­nen sa­noo tie­dot­tees­sa, et­tä työ­pai­kal­la teh­tä­vät toi­men­pi­teet pi­den­tä­vät työ­u­raa yh­tä te­hok­kaas­ti tai jois­sain ta­pauk­sis­sa jopa te­hok­kaam­min kuin ta­lou­del­li­set kan­nus­ti­met.

– So­pi­vis­sa olo­suh­teis­sa moni voi­si ol­la val­mis jat­ka­maan työs­sä pi­dem­pään, hän sa­noo.

Ky­se­lyn mu­kaan ta­lou­del­li­set kan­nus­ti­met ovat vai­kut­ta­neet työs­sä jat­ka­mi­seen noin kol­man­nek­sel­la. Ta­lou­del­li­set syyt jat­kaa työs­sä vai­kut­ta­vat enem­män mie­hil­lä, suu­rem­paa elä­ket­tä saa­vil­la sekä jak­sa­mi­sen­sa tai ter­vey­ten­sä hy­väk­si ko­ke­neil­la.

Työ­o­lot ja työ­nan­ta­jan asen­ne puo­les­taan ovat tär­kei­tä nai­sil­le, pie­nem­pää elä­ket­tä saa­vil­le sekä niil­le, jot­ka ovat ko­ke­neet jak­sa­mi­sen­sa tai ter­vey­ten­sä hei­ken­ty­neek­si en­nen elä­ket­tä.

ETK:n mu­kaan tut­ki­mus osoit­taa, et­tä elä­ke­a­si­ois­ta ote­taan hy­vin sel­vää en­nen van­huu­se­läk­keel­le siir­ty­mis­tä. Lä­hes kaik­ki ky­se­lyyn vas­tan­neet oli­vat sel­vit­tä­neet esi­mer­kik­si eläk­keen­sä mää­rän.

Val­ta­o­sa ker­toi tien­neen­sä myös lyk­käys­ko­ro­tuk­ses­ta, jon­ka saa, kun lyk­kää eläk­keel­le siir­ty­mis­tä alim­man elä­kei­än yli. 70 pro­sent­tia vas­taa­jis­ta taas ar­vi­oi tien­neen­sä eli­nai­ka­ker­toi­mes­ta, joka pie­nen­tää elä­ket­tä sen mu­kaan, mi­ten kes­ki­mää­räi­nen eli­ni­kä nou­see.

– Lä­hes kol­man­nes vas­taa­jis­ta ker­toi pal­kas­ta kart­tu­van eläk­keen tai lyk­käys­ko­ro­tuk­sen kan­nus­ta­neen hei­tä myö­hen­tä­mään eläk­keel­le siir­ty­mis­tä. Va­jaa vii­den­nes koki puo­les­taan eli­nai­ka­ker­toi­men vai­ku­tuk­sen saa­neen jat­ka­maan työs­sä, Ni­va­lai­nen sa­noo.

Vas­taa­jis­ta hy­vin sel­keä enem­mis­tö eli 80 pro­sent­tia oli tyy­ty­väi­nen va­lit­se­maan­sa eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ajan­koh­taan.

Run­sas kym­me­ne­so­sa oli­si ha­lun­nut jää­dä eläk­keel­le myö­hem­min. Ne vas­taa­jat, jot­ka ei­vät tun­te­neet lyk­käys­ko­ro­tuk­sen ja eli­nai­ka­ker­toi­men vai­ku­tus­ta, toi­voi­vat mui­ta use­am­min, et­tä oli­si­vat jää­neet eläk­keel­le myö­hem­min.

– Tie­toa eläk­keel­le siir­ty­mi­sen ajan­koh­dan vai­ku­tuk­ses­ta eläk­keen mää­rään tu­li­si saa­da vie­lä ny­kyis­tä laa­jem­min niil­le ikä­ryh­mil­le, jot­ka suun­nit­te­le­vat eläk­keel­le jää­mis­tä. Näin voi­tai­siin vält­tää ti­lan­teet, jois­sa van­huu­se­läk­keel­le jää­dään toi­vot­tua ai­em­min tie­don puut­tei­den ta­kia, Ni­va­lai­nen sa­noo.

Ky­se­lyyn vas­ta­si lä­hes 3 400 ih­mis­tä, jot­ka oli­vat vuo­si­na 2019–2021 siir­ty­neet palk­ka­työs­tä van­huu­se­läk­keel­le. Ky­se­ly to­teu­tet­tiin vuon­na 2022.