Työ­e­lä­män mur­ros nä­kyy työ­pai­koil­la ja tut­ki­muk­sis­sa. Lä­hi­Ta­pi­o­lan suu­ra­si­a­ka­syk­si­kön joh­ta­ja Juho Ket­tu­nen lis­ta­si vii­si asi­aa, joi­hin yri­tys­ten kan­nat­taa muu­tos­ten kes­kel­lä pa­nos­taa.

Krii­sien ai­heut­ta­ma epä­var­muus, mas­sii­vi­nen työ­voi­ma­pu­la ja hy­vin­voin­ti­val­ti­on na­ti­se­mi­nen – eläm­me suu­rin­ta työ­e­lä­män muu­tos­ta vuo­si­kym­me­niin. Työ­ter­veys­lai­tok­sen Hyb­ri­di­työ, etä­työ ja lä­hi­työ (HELP) -pro­jek­tis­sa muo­dos­tet­tiin ko­ko­nais­ku­vaa työ­e­lä­män muu­tok­ses­ta. Kat­saus jul­kais­tiin tam­mi­kuus­sa 2023.

Sa­moi­hin ai­koi­hin Lä­hi­Ta­pi­o­la sel­vit­ti Ar­jen kat­saus -ky­se­lys­sä suo­ma­lais­ten ja työ­e­lä­mäs­sä mu­ka­na ole­vien mie­li­pi­tei­tä ny­ky­työs­ken­te­lys­tä. Ky­se­lyn tu­lok­set edus­ta­vat koko suo­ma­lais­ta vä­es­töä: jou­kos­sa on muun mu­as­sa joh­ta­jia, ylem­piä ja alem­pia toi­mi­hen­ki­löi­tä, työn­te­ki­jöi­tä, työt­tö­miä ja elä­ke­läi­siä.

Lä­hi­Ta­pi­o­lan suu­ra­si­a­ka­syk­si­kön joh­ta­ja Juho Ket­tu­sen mu­kaan työ­e­lä­män muu­tok­set edel­lyt­tä­vät yh­teis­kun­nal­ta mää­rä­tie­tois­ta työ­e­lä­män ke­hit­tä­mis­tä ja yri­tyk­sil­tä pa­nos­ta­mis­ta oi­kei­siin asi­oi­hin.

1. Kuka löy­tää par­haim­mat kei­not ol­la lä­hel­lä asi­a­kas­ta?

Kol­men ko­ro­na­vuo­den jäl­keen hyb­ri­di­työ näyt­tää tul­leen jää­däk­seen ai­em­paa ylei­sem­pä­nä työn­te­on muo­to­na. Lä­hi­Ta­pi­o­lan Ar­jen kat­saus -ky­se­lyn mu­kaan enem­mis­tö (58 %) täl­lä het­kel­lä usei­ta päi­viä vii­kos­sa tai koko ajan etä­työ­tä te­ke­vis­tä ha­lu­ai­si työs­ken­nel­lä koko työ­viik­kon­sa etä­nä. Li­säk­si sel­keä enem­mis­tö suo­ma­lai­sis­ta (67 %) us­koo, et­tä työ­e­lä­mä on muut­tu­mas­sa enem­män paik­ka­riip­pu­mat­to­maan suun­taan.

– Isos­sa ku­vas­sa olem­me pär­jän­neet hyb­ri­di­työs­sä erit­täin hy­vin. Mi­ten ta­vat teh­dä töi­tä vie­lä ke­hit­ty­vät, vaa­tii ai­kaa ja malt­tia meil­tä kai­kil­ta. Sen si­jaan et­tä yri­tyk­sen si­säl­lä kes­ke­nään kes­kus­tel­laan, hoi­de­taan­ko työt etä­nä vai kont­to­ril­la, oli­si tär­ke­ää tun­nis­taa myös asi­ak­kaan nä­kö­kul­ma ja tar­peet. Eli mi­ten asi­ak­kai­ta pal­vel­laan par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la mo­ni­ka­na­vai­ses­ti? Asi­ak­kai­den lä­hel­lä ole­mi­nen ja aut­ta­mi­nen ovat pal­jon tär­ke­äm­piä me­nes­tys­te­ki­jöi­tä kuin tek­ni­nen kes­kus­te­lu sii­tä, mon­ta­ko päi­vää työs­ken­nel­lään etä­nä, Ket­tu­nen sa­noo.

2. Työ­hy­vin­voin­nil­la on iso mer­ki­tys

Lä­hi­Ta­pi­o­lan Ar­jen kat­saus -ky­se­lys­sä ky­syt­tiin, mis­tä työs­ken­te­lys­sä ta­pah­tu­neis­ta muu­tok­sis­ta vas­taa­jat ei­vät ole enää val­mii­ta luo­pu­maan. Kak­si vii­des­tä työ­e­lä­mäs­sä mu­ka­na ole­vas­ta ei ha­lua enää luo­pua mah­dol­li­suu­des­ta osal­lis­tua pa­la­ve­rei­hin etäyh­tey­del­lä, ja joka nel­jäs ha­lu­aa säi­lyt­tää va­pau­ten­sa työs­ken­nel­lä, mis­sä ha­lu­aa. Työn ja va­paa-ajan yh­teen­so­vit­ta­mi­sen mer­ki­tys ko­ros­tui vas­tauk­sis­sa.

Työ­ter­veys­lai­tok­sen HELP-kat­sauk­sen mu­kaan pit­kään jat­ku­va yk­si­no­mai­nen etä­työ voi toi­saal­ta li­sää työ­uu­pu­mu­soi­rei­ta.

– Yri­tyk­sis­sä on tär­ke­ää poh­tia yh­des­sä en­nal­ta­eh­käi­se­vän työ­ter­veys­huol­lon kans­sa sitä, mi­ten eri työs­ken­te­ly­mal­lit tu­ke­vat par­hai­ten hen­ki­lös­tön hy­vin­voin­tia ja eri­lai­sia tar­pei­ta, yh­tei­söl­li­syyt­tä sekä yh­teis­tä op­pi­mis­ta. Hyvä mit­ta­ri ihan jo­kai­sel­le on tun­nis­taa, mikä on fii­lis, kun aa­mul­la klik­kaa Te­am­sin au­ki tai läh­tee toi­mis­tol­le. Mikä on oma ak­tii­vi­suus­ta­so ja kuin­ka mo­ti­voi­tu­nut on op­pi­maan uut­ta?

3. Yri­tys­kult­tuu­ri on iso voi­ma ja vah­vuus. Kel­lä on vah­vin imu?

Ket­tu­nen muis­tut­taa, et­tä työ­e­lä­mä on en­nen kaik­kea ih­mis­ten vä­lis­tä toi­min­taa, vuo­ro­vai­ku­tus­ta sekä yh­teis­tä op­pi­mis­ta. Yri­tys­kult­tuu­ril­la on mer­kit­tä­vä voi­ma hen­ki­lös­tön si­tout­ta­mi­ses­sa ja uu­sien osaa­jien hou­kut­te­le­mi­ses­sa.

– Mi­ten si­tou­tu­mis­ta tu­e­taan tai edis­te­tään, jos työs­ken­nel­lään enim­mäk­seen etä­nä ja vuo­ro­vai­ku­tus on vä­häi­sem­pää? Ai­hees­ta on tär­ke­ää kes­kus­tel­la työ­yh­tei­sös­sä. Hy­vät työs­ken­te­ly­e­del­ly­tyk­set luo­vat poh­jan, mut­ta tär­ke­ää on pys­tyä tun­nis­ta­maan myös yk­si­löl­li­set mo­ti­vaa­ti­o­te­ki­jät. Yri­tys­kult­tuu­ril­la on myös mer­kit­tä­vä vai­ku­tus in­no­voin­tiin sekä tuo­te- ja toi­min­nan­ke­hi­tyk­sen on­nis­tu­mi­ses­sa.

4. Kel­lä on kirk­kain vi­sio ja pa­ras toi­meen­pa­no­ky­ky?

Mitä mo­ni­mut­kai­sem­pi toi­min­ta­ym­pä­ris­tö on, sitä tär­ke­äm­pää on pi­tää omat yri­tyk­sen työs­ken­te­ly­mal­lit sel­kei­nä ja yk­sin­ker­tai­si­na.

– Ti­lan­tees­sa, jos­sa maa­il­ma on myl­ler­ryk­ses­sä ja toi­sia koh­da­taan vä­hem­män kuin ai­em­min, tar­vi­taan vah­vaa vi­si­o­ta, pää­mää­rää, yh­teis­työ­tä ja joh­ta­mis­ta. Tär­ke­ää on saa­da or­ga­ni­saa­tio te­ke­mään töi­tä yh­teis­ten pää­mää­rien eteen ja on­nis­tua va­lit­se­maan hy­vät puo­let niin etä- kuin lä­hi­työs­ken­te­lys­tä. Asi­ak­kai­den pal­ve­le­mi­nen ja asi­oi­den toi­meen­pa­no­ky­ky rat­kai­se­vat lop­pu­jen lo­puk­si.

5. Vas­tuul­li­suus osa­na kaik­kea te­ke­mis­tä

Vii­den­te­nä asi­a­na Ket­tu­nen nos­taa vas­tuul­li­suus­tee­man. Il­mas­ton­muu­tos vai­kut­taa työ­e­lä­mään mo­nin ta­voin ja sen hil­lit­se­mi­sek­si tar­vi­taan työ­paik­ko­jen toi­mia.

– Vas­tuul­li­suus­nä­kö­kul­ma on tär­keä kai­kes­sa yri­tyk­sen te­ke­mi­ses­sä: vas­tuul­li­suus suh­tees­sa asi­ak­kai­siin, hen­ki­lös­töön ja ym­pä­ris­töön. Työs­ken­te­ly­e­del­ly­tys­ten ja -ta­po­jen jat­ku­va ke­hit­tä­mi­nen ovat eh­dot­to­mas­ti myös vas­tuul­li­suu­den yti­mes­sä.

Lä­hi­Ta­pi­o­lan teet­tä­mään Ar­jen kat­saus -ky­se­ly­tut­ki­muk­seen vas­ta­si 7.–13.10.2022 kaik­ki­aan 1 020 suo­ma­lais­ta. Vas­taa­jat edus­ta­vat Suo­men 18 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä vä­es­töä (pois lu­kien Ah­ve­nan­maan maa­kun­nas­sa asu­vat). Ky­se­lyn to­teut­ti Kan­tar Pub­lic ja tu­los­ten ti­las­tol­li­nen vir­he­mar­gi­naa­li koko ai­neis­ton ta­sol­la on noin 3,1 pro­sent­tiyk­sik­köä.