Te­hyn, Su­Pe­rin sekä JHL:n la­kot vai­kut­ta­vat var­hais­kas­va­tuk­seen tiis­tais­ta kes­ki­viik­koon. La­kon laa­jen­tu­es­sa kos­ke­maan myös var­hais­kas­va­tuk­sen ate­ria- ja puh­taus­pal­ve­lui­ta, pys­ty­tään pi­tä­mään avoin­na vain Lou­na­tuu­len, Koi­vu­lan ja Vii­ka­rin Var­vin­ka­dun yk­si­köt. Päi­vä­ko­dit ovat au­ki 13.–14. hel­mi­kuu­ta kel­lo 8–15.30.

Ky­sei­set päi­vä­ko­dit pal­ve­le­vat la­kon ai­ka­na koko kau­pun­kia, jo­ten niis­sä tu­lee ole­maan lap­sia ja hen­ki­lö­kun­taa ym­pä­ri Po­ria. Lap­set ote­taan hoi­toon saa­pu­mis­jär­jes­tyk­ses­sä.

Lap­sia voi­daan ot­taa hoi­toon ky­sei­si­nä päi­vi­nä ai­no­as­taan pai­kal­la ole­van hen­ki­lös­tön mää­rän mu­kai­ses­ti lain mi­toi­tus­ta nou­dat­ta­en. Tämä tar­koit­taa sitä, et­tä kaik­kia hoi­toa tar­vit­se­via lap­sia ei pys­ty­tä ot­ta­maan var­hais­kas­va­tuk­seen ky­sei­si­nä päi­vi­nä. La­kon ai­ka­na saa­ta­vil­la on ylei­sim­piä eri­tyis­ruo­ka­va­li­oi­ta, mut­ta yk­si­löl­li­sem­piä ruo­ka­va­li­oi­ta ei pys­ty­tä ta­kaa­maan.

Kou­lu­jen ti­lois­sa ta­pah­tu­vaa esi­o­pe­tus­ta ei jär­jes­te­tä. Per­he­päi­vä­hoi­dos­ta on il­moi­tet­tu erik­seen asi­ak­kail­le.

La­kos­ta joh­tu­vaa asi­a­kas­mak­su­jen hy­vi­ty­sa­si­aa kä­si­tel­lään si­vis­tys­lau­ta­kun­nan ko­kouk­ses­sa hel­mi­kuun lo­pus­sa. Van­hem­pien toi­vo­taan il­moit­ta­van las­ten­sa mah­dol­li­set pois­sa­o­lot Ed­le­voon.

AKT:n lak­ko vai­kut­taa Po­rin jouk­ko­lii­ken­teen lii­ken­nöin­tiin kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na 14.–15. hel­mi­kuu­ta. La­kos­sa on mu­ka­na myös Po­rin Lin­jat Oy:n kul­jet­ta­jia. Tä­män­het­ki­sen tie­don mu­kaan kes­ki­viik­ko­na ja tors­tai­na jouk­ko­lii­ken­tees­sä ei aje­ta mi­tään vuo­ro­ja. Ajan­ta­sais­ta tie­toa päi­vi­te­tään Po­rin jouk­ko­lii­ken­teen verk­ko­si­vuil­le, reit­ti­op­paa­seen ja Walt­ti Mo­bii­li-so­vel­luk­seen.

Si­vis­tys­toi­mi­a­la ei pys­ty jär­jes­tä­mään kor­vaa­via kul­je­tuk­sia vuo­ro­lin­joil­le. Kou­lu­ja ke­ho­te­taan jär­jes­tä­mään op­pi­lail­le odo­tus­ti­lo­ja poik­keuk­sel­lis­ten kul­ke­mis­ten vuok­si sekä jous­ta­maan tar­vit­ta­es­sa op­pi­lai­den ai­ka­tau­luis­sa.

Si­vis­tys­toi­mi­a­la toi­voo, et­tä mah­dol­li­sim­man moni huol­ta­ja pys­tyi­si jär­jes­tä­mään op­pi­laan kul­je­tuk­sen kou­luun ja kan­nus­taa muun mu­as­sa kimp­pa­kyy­ti­jär­jes­te­lyi­hin. Mi­kä­li kul­je­tu­sop­pi­las ei mil­lään kei­nol­la pää­se kou­luun, tu­lee huol­ta­jan il­moit­taa asi­as­ta omal­le opet­ta­jal­le.

Kou­lut tie­dot­ta­vat tar­kem­min omis­ta jär­jes­te­lyis­tään ja esi­mer­kik­si etä­o­pe­tus­mah­dol­li­suuk­sis­ta Wil­man vä­li­tyk­sel­lä.

Lak­ko­jen muut vai­ku­tuk­set päi­vi­te­tään ti­lan­teen mu­kaan Po­rin kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­le.