STT

Las­ten sy­dän­leik­kaus­jo­no Uu­des­sa las­ten­sai­raa­las­sa on ly­hen­ty­nyt, ker­too Hus-yh­ty­mä. Täl­lä het­kel­lä leik­kaus­jo­nos­sa odot­taa 69 las­ta.

Maa­lis­kuun lo­pus­sa jo­nos­sa oli 85 ja vuo­den­vaih­tees­sa 110 las­ta.

Hu­sin mu­kaan jo­noa on on­nis­tut­tu ly­hen­tä­mään eri­lai­sin toi­men­pi­tein, muun mu­as­sa pai­not­ta­mal­la sel­lais­ten po­ti­lai­den sy­dän­leik­kauk­sia, joi­den te­ho­hoi­to­vai­he on mah­dol­li­sim­man ly­hyt.

Sy­dän­leik­kaus­jo­non ly­hen­ty­mi­seen ovat vai­kut­ta­neet myös al­hai­nen syn­ty­vyys ja po­ti­las­ti­lan­teen luon­nol­li­nen vaih­te­lu.

Uu­den las­ten­sai­raa­lan teho-osas­tol­la ei edel­leen­kään ole huol­to­var­muu­den kan­nal­ta tar­peek­si paik­ko­ja py­sy­väs­ti au­ki. Paik­ko­ja pi­täi­si Hu­sin mu­kaan ol­la au­ki 12, nyt nii­tä on kah­dek­san.

– Akuut­ti on­gel­ma on lie­ven­ty­nyt. Las­ten sy­dän­jo­not ly­hen­ty­neet ja olem­me saa­neet rek­ry­toi­tua sai­raan­hoi­ta­jia teho-osas­toil­lem­me. Ta­voit­tee­nam­me on, et­tä kaik­ki te­ho­hoi­ta­jien va­kans­sit on täy­tet­ty, 12 te­ho­hoi­to­paik­kaa on py­sy­väs­ti au­ki, sy­dän­jo­nos­sa on kor­kein­taan 50 las­ta, ei­kä yk­si­kään heis­tä ole jo­not­ta­nut leik­kauk­seen yli kuut­ta kuu­kaut­ta, sa­noo Hu­sin las­ten ja nuor­ten sai­rauk­sien toi­mi­a­la­joh­ta­ja Jari Pe­tä­jä tie­dot­tees­sa.

Hu­sin mu­kaan vä­hän ai­kaa sit­ten to­teu­te­tul­la las­ten te­ho­hoi­ta­jien rek­ry­toin­ti­kam­pan­jal­la saa­tiin kym­men­kun­ta hoi­ta­jaa vas­ta­syn­ty­nei­den ja las­ten te­ho­hoi­to­yk­si­köi­hin.

Kun sy­dän­leik­kaus­ta odot­ta­vien las­ten hoi­toon pää­sy Suo­mes­sa vii­väs­tyi hoi­ta­ja­pu­lan vuok­si, Hus al­koi maa­lis­kuus­sa ky­syä per­heil­tä kiin­nos­tus­ta läh­teä leik­kauk­seen Köö­pen­ha­mi­nan Rigs­hos­pi­ta­le­tiin Tans­kaan.

Hu­sin mu­kaan leik­kaus­mah­dol­li­suut­ta Köö­pen­ha­mi­nas­sa on vii­mei­sen kah­den kuu­kau­den ai­ka­na tar­jot­tu lap­si­po­ti­lail­le, joil­la on sy­dän­leik­kaus­hoi­toa vaa­ti­va, mut­tei vä­lit­tö­mäs­ti hen­keä uh­kaa­va sy­dän­vi­ka tai sy­dän­sai­raus.

– Yk­sit­täi­set per­heet ovat va­lin­neet sy­dän­leik­kaus­ta odot­ta­val­le lap­sel­leen ha­keu­tu­mi­sen hoi­toon Tans­kaan. Poh­jois­mai­sen yh­teis­työn to­teut­ta­mi­nen ja käy­tän­tei­den hi­o­mi­nen on ar­vo­kas­ta ja mal­til­li­ses­ti to­teu­tet­tua yh­teis­toi­min­taa, jon­ka avul­la li­sääm­me mo­lem­pien sai­raa­loi­den toi­min­ta­var­muut­ta, Pe­tä­jä sa­noo.

Hu­sin mu­kaan Rigs­hos­pi­ta­let käyt­tää suo­men- tai ruot­sin­kie­lis­tä tulk­kia kut­su­es­saan leik­kauk­seen. Per­heet saa­vat myös suo­mek­si tai ruot­sik­si kään­ne­tyn in­for­maa­ti­on hoi­to­jak­son ta­pah­tu­mis­ta.