Juk­ka Sil­vast

Po­ri­lai­nen va­ra­tuo­ma­ri ja Ko­so­von kun­ni­a­kon­su­li Jou­ni Leh­ti­mä­ki oli syk­syl­lä vie­lä vah­vas­ti sitä miel­tä, et­tei hän läh­de edus­kun­ta­vaa­lieh­dok­kaak­si, vaik­ka hän­tä oli ky­sel­ty. Maa­nan­tai­na kun ko­koo­muk­sen pii­rin vii­mei­nen eh­do­kas­paik­ka jul­kis­tet­tiin, Leh­ti­mä­en nimi pon­nah­ti esiin.

– Eh­din jo vii­me ke­vää­nä vas­taa­maan toi­min­nan­joh­ta­ja Ant­ti Aho­sel­le kol­me ker­taa, et­tä en läh­de eh­dol­le, mut­ta ve­te­raa­ni­kan­sa­ne­dus­ta­jien jou­lu­kui­nen vuo­si­ko­kous sekä ta­paa­mi­set puo­lu­een ja edus­kun­ta­ryh­män joh­don kans­sa sai­vat mi­nut lo­pul­ta muut­ta­maan pää­tök­se­ni, kom­men­toi Leh­ti­mä­ki.

Leh­ti­mä­en osaa­mi­sa­lu­ee­seen tul­ki­taan kuu­lu­van so­ti­las­po­li­tiik­ka.

– Ve­te­raa­ni­kan­sa­ne­dus­ta­ja Jou­ni Leh­ti­mä­ki tuo Sa­ta­kun­nan Ko­koo­muk­sen eh­do­kas­jouk­koon li­sää vah­vaa maan­puo­lus­tu­sa­lan osaa­mis­ta. Näi­nä ai­koi­na, kun Eu­roo­pas­sa so­di­taan, on eh­dok­kai­na ol­ta­va myös maan­puo­lus­tus­ky­sy­mys­ten ja tur­val­li­suu­sa­lan osaa­jia. Re­ser­vin ma­ju­ri ja krii­sin­hal­lin­ta­ve­te­raa­ni, so­ti­las­la­ki­mie­he­nä ja muis­sa kes­kei­sis­sä teh­tä­vis­sä Bal­ka­nin alu­een rau­han­tur­va­teh­tä­vis­sä toi­mi­nut Jou­ni Leh­ti­mä­ki on tär­keä vah­vis­tus ko­koo­muk­sen lis­tal­le, kom­men­toi Sa­ta­kun­nan Ko­koo­muk­sen toi­min­nan­joh­ta­ja Ant­ti Aho­nen.

– Läh­den sii­tä, et­tä mei­dän on tie­det­tä­vä, mitä me tah­dom­me. Sa­ta­kun­ta, Suo­mi, Eu­roop­pa - ja me kaik­ki - olem­me uu­den ajan­jak­son alus­sa. Toi­sen maa­il­man­so­dan päät­ty­mi­ses­tä al­ka­nut ja muun mu­as­sa YYA-so­pi­muk­sen sekä kyl­män so­dan kä­sit­tä­nyt ajan­jak­so on päät­ty­mäs­sä. Ajan­jak­so, joka ra­joit­ti in­teg­raa­ti­o­tam­me län­teen. Suo­men jä­se­nyys Eu­roo­pan uni­o­nis­sa ava­si ovet län­teen. Tu­le­va NATO-jä­se­nyys ei jätä enää mi­tään epä­sel­väk­si. Suo­mi on osa länt­tä niin ta­lou­del­li­ses­ti, po­liit­ti­ses­ti kuin so­ti­laal­li­ses­ti, Leh­ti­mä­ki sa­noo.