Maa­rit Kaut­to

Lii­ken­ne- ja vies­tin­tä­vi­ras­to Tra­fi­com tie­dot­ti vii­me vii­kol­la, et­tä Po­rin ja Hel­sin­gin vä­li­sen reit­ti­len­to­lii­ken­teen jär­jes­tä­mi­ses­tä on saa­tu mää­rä­ai­kaan men­nes­sä kak­si tar­jous­ta. Len­to­lii­ken­net­tä han­ki­taan 1.1.2025–27.3.2027 vä­li­sek­si ajak­si. Tar­jous­ten jät­tä­jät jul­kis­te­taan ja pää­tös han­kin­nas­ta teh­dään hei­nä­kuun ai­ka­na Tra­fi­co­min laa­ti­man suun­ni­tel­man mu­kai­ses­ti.

Pori-Hel­sin­ki-reit­ti­len­to­lii­ken­ne jär­jes­te­tään en­si vuo­den alus­ta al­ka­en uu­den mal­lin mu­kaan val­ti­on tu­ke­ma­na. Käy­tän­nös­sä tämä tar­koit­taa, et­tä jat­kos­sa val­tio kil­pai­lut­taa len­not ja Pori osal­lis­tuu osaan kus­tan­nuk­sis­ta.

Tä­hän saak­ka Po­rin kau­pun­ki on kil­pai­lut­ta­nut len­not it­se, ja kus­tan­nuk­set ovat jää­neet pää­o­sin po­ri­lais­ten ve­ron­mak­sa­jien har­teil­le. Len­to­lii­ken­ne on mak­sa­nut Po­ril­le noin kol­me mil­joo­naa eu­roa vuo­des­sa. 2025 alus­ta al­ka­en kus­tan­nuk­set ja­e­taan val­ti­on kans­sa puo­lik­si.

– Val­tio on va­ran­nut Po­rin ja Hel­sin­gin vä­li­seen len­to­lii­ken­tee­seen en­si vuo­del­le 1,6 mil­joo­naa eu­roa, ja Po­rin har­teil­le jää suu­rin piir­tein sa­man­suu­rui­nen sum­ma, kau­pun­gin­joh­ta­ja Lau­ri In­na ker­too.

Sään­nöl­li­sen len­to­lii­ken­teen os­tol­la py­ri­tään tur­vaa­maan eri­tyi­ses­ti Po­rin seu­dun elin­kei­no­e­lä­mäl­le tar­peel­li­set yh­tey­det.

– Olem­me erit­täin tyy­ty­väi­siä, et­tä val­tio tie­dos­taa Po­rin mer­ki­tyk­sen maa­kun­ta­kes­kuk­se­na ja olem­me nyt mui­den maa­kun­tien kans­sa sa­ma­nar­voi­ses­sa ase­mas­sa reit­ti­len­to­jen osal­ta. Tämä vah­vis­taa sa­ta­kun­ta­lai­sen elin­kei­no­e­lä­män, te­ol­li­suu­den ja koko maa­kun­nan kil­pai­lu­ky­kyä.

– Val­ti­on mu­kaan­tu­lo tur­vaa myös Po­rin len­to­a­se­man ase­maa ja on erit­täin tär­ke­ää alu­eel­la toi­mi­van Il­mai­luo­pis­ton tu­le­vai­suu­del­le, In­na to­te­aa.