Heli Laak­ko­nen / STT

Noin 60 000 vii­me edus­kun­ta­vaa­leis­sa de­ma­rei­ta ää­nes­tä­nyt­tä siir­tyi eu­ro­vaa­leis­sa Li An­ders­so­nin lei­riin, sel­vi­ää tut­ki­mu­syh­tiö Ve­ri­a­nin seu­ran­ta­tut­ki­muk­ses­ta. Tut­ki­muk­sen mu­kaan yh­teen­sä noin 75 000 edus­kun­ta­vaa­leis­sa so­si­aa­li­de­mok­raat­te­ja ää­nes­tä­nyt­tä kan­nat­ti täl­lä ker­taa va­sem­mis­to­liit­toa.

Ve­ri­an ar­vi­oi, et­tä Li An­ders­son -il­miö se­lit­tää val­ta­o­san SDP:n ko­ke­mas­ta tap­pi­os­ta ja söi myös Vih­re­än lii­ton vaa­li­tu­lok­ses­ta jon­kin ver­ran. SDP ei saa­nut vaa­leis­sa uu­sia paik­ko­ja ny­kyis­ten kah­den li­säk­si. Vih­re­ät puo­les­taan me­net­ti yh­den kol­mes­ta pai­kas­ta. Vih­rei­den edus­kun­ta­vaa­li­kan­nat­ta­jis­ta noin 25 000 ää­nes­ti An­ders­so­nia.

Va­sem­mis­to­lii­ton kan­nat­ta­jat oli­vat puo­lu­eel­le us­kol­li­sia. Use­am­pi kuin nel­jä vii­des­tä va­sem­mis­to­liit­toa edus­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tä­nees­tä tuki puo­lu­et­ta myös EU-vaa­leis­sa.

An­ders­so­nia ää­nes­tä­neet ni­me­si­vät mui­ta use­am­min eh­dok­kaan va­lin­nas­sa tär­ke­äk­si hy­vän esiin­ty­mis­ky­vyn ja ulo­san­nin sekä van­kan po­liit­ti­sen ko­ke­muk­sen. Po­liit­tis­ta ko­ke­mus­ta piti rat­kai­se­va­na te­ki­jä­nä yli 60 pro­sent­tia An­ders­so­nin ää­nes­tä­jis­tä.

An­ders­so­nin ää­ni­pot­ti oli EU-vaa­leis­sa liki 250 000, mikä on kaik­kien ai­ko­jen suu­rin Suo­mes­sa.

Vaa­leis­sa tap­pi­on koki myös pe­rus­suo­ma­lai­set, joka me­net­ti toi­sen eu­ro­par­la­ment­ti­pai­kois­taan. Ve­ri­a­nin mu­kaan puo­lu­een ro­mah­dus joh­tui suu­rim­mak­si osak­si sii­tä, et­tä lä­hes puo­let sitä edus­kun­ta­vaa­leis­sa ää­nes­tä­neis­tä päät­ti jää­dä ko­tiin. Li­säk­si noin 50 000 pe­rus­suo­ma­lai­sia ää­nes­tä­nyt­tä an­toi ää­nen­sä ko­koo­muk­sen eh­dok­kaal­le.

Vas­taa­jis­ta 70 pro­sent­tia ker­toi EU-asi­oi­ta kos­ke­van lin­jan vai­kut­ta­neen puo­lu­e­va­lin­taan. Lä­hes yh­tä mo­nel­le mer­ki­tyk­sel­li­nen oli puo­lu­een toi­min­ta ko­ti­maas­sa.

Ve­ri­an kar­toit­ti myös syi­tä jät­tää ää­nes­tä­mät­tä. Suu­rim­mak­si syyk­si osoit­tau­tui vai­keus löy­tää eh­do­kas­ta. Tä­män ni­me­si syyk­si 45 pro­sent­tia ää­nes­tä­jis­tä. Lä­hes 40 pro­sent­tia ei ää­nes­tä­nyt, kos­ka ei löy­tä­nyt so­pi­vaa puo­lu­et­ta, tai koki, et­tä sii­tä ei ol­lut it­sel­le mi­tään hyö­tyä.

Noin kol­man­nes jät­ti ää­nes­tä­mät­tä käy­tän­nön syyn vuok­si tai sik­si, et­tä EU ja Eu­roo­pan par­la­ment­ti ei­vät kiin­nos­ta tar­peek­si. Jäl­kim­mäi­seen ve­to­si kes­ki­mää­räis­tä use­am­pi pe­rus­suo­ma­lais­ten ää­nes­tä­jä.

Kes­kus­tan kan­nat­ta­jis­ta kes­ki­mää­räis­tä use­am­pi ää­nes­tä­mät­tä jät­tä­nyt pe­rus­te­li va­lin­taan­sa sil­lä, et­tä oli ko­ke­nut puo­lu­een ja eh­dok­kaan et­si­mi­sen lii­an vai­ke­ak­si. Kes­kus­ta säi­lyt­ti vaa­leis­sa kak­si mep­pi­paik­kaan­sa.

Ve­ri­an haas­tat­te­li seu­ran­ta­tut­ki­muk­seen ke­sä­kuus­sa vas­taa­ja­pa­nee­lis­saan noin tu­hat­ta 18 vuot­ta täyt­tä­nyt­tä. Vir­he­mar­gi­naa­li on 3,0 pro­sent­tiyk­sik­köä suun­taan­sa.