STT

Pää­mi­nis­te­rin vir­ka-asun­to saa­te­taan siir­tää Hel­sin­gin Mei­lah­des­sa si­jait­se­vas­ta Ke­sä­ran­nas­ta pää­kau­pun­gin ydin­kes­kus­taan, val­ti­o­neu­vos­ton juh­la­huo­neis­to Smol­naan, ker­too Uu­tis­suo­ma­lai­nen.

Asi­aa har­ki­taan val­ti­o­neu­vos­ton kans­li­as­sa pää­mi­nis­te­rin vir­ka-asun­non oh­jeen val­mis­te­lun yh­tey­des­sä. Oh­jeen uu­dis­ta­mi­nen pan­tiin alul­le, kun pää­mi­nis­te­ri San­na Ma­ri­nin (sd.) aa­mu­pa­lois­ta nou­si kohu vii­me vuo­den ke­vääl­lä. Ma­rin mak­soi ko­hun jäl­keen ta­kai­sin aa­mi­ai­se­tun­sa ar­von ve­roi­neen ja il­moit­ti luo­pu­van­sa ate­ri­ae­dus­ta. Uu­si oh­je ei ole vie­lä val­mis­tu­nut.

Lain mu­kaan pää­mi­nis­te­ril­lä on asun­to val­ti­on ta­los­sa.

–  Py­kä­län sa­na­muo­dois­ta on to­det­ta­vis­sa, et­tä lais­sa tar­koi­tet­tu­ja vir­ka-asun­to­ja voi ol­la vain yk­si. Mis­sä vir­ka-asun­to on jat­kos­sa, on vie­lä ai­dos­ti au­ki. Tämä avoin ky­sy­mys mää­rit­tää myös vir­ka-asun­toa kos­ke­van oh­jeen si­säl­lön, sa­noo yk­si­kön pääl­lik­kö Heik­ki Hovi Uu­tis­suo­ma­lai­sel­le.

Pää­tök­seen vir­ka-asun­non si­jain­nis­ta vai­kut­ta­vat val­ti­on kiin­teis­töst­ra­te­gia ja toi­mi­ti­last­ra­te­gia. Jäl­kim­mäi­ses­sä lin­ja­taan, et­tä ti­lat tu­ke­vat tu­lok­sel­lis­ta toi­min­taa ja käyt­tö­si­don­nais­ten ti­lo­jen käyt­tö­as­tet­ta ja kus­tan­nus­te­hok­kuut­ta seu­ra­taan.

Carl Lud­vig En­ge­lin piir­tä­mä Smol­na ra­ken­net­tiin 1820-lu­vul­la ja on par­hail­laan pe­rus­kor­jat­ta­va­na. Työn on mää­rä val­mis­tua ke­vääl­lä, ja Smol­naa on tar­koi­tus jat­kos­sa­kin käyt­tää edus­tus- ja neu­vot­te­lu­ti­la­na. Pää­tök­siä asu­mis­käy­tös­tä voi­daan Ho­vin mu­kaan teh­dä re­mon­tin val­mis­tut­tua.

Smol­na si­jait­see Ete­lä­esp­la­na­din var­rel­la, ki­ven­hei­ton pääs­sä Kaup­pa­to­ris­ta ja Pre­si­den­tin­lin­nas­ta.

Talo on his­to­ri­an­sa ai­ka­na toi­mi­nut muun mu­as­sa ken­raa­li­ku­ver­nöö­rin vir­ka­ta­lo­na ja si­säl­lis­so­dan ai­ka­na ly­hy­en ai­kaa pu­na­kaar­tin joh­to­kes­kuk­se­na. Smol­na pe­rus­kor­jat­tiin juh­la­huo­neis­tok­si 1960-lu­vul­la.