Set­le­ment­ti Pori on tuo­nut ruot­sa­lai­sen Al­lak­ti­vi­tets­hus yh­tei­sö­kou­lu-mal­lin Sam­po­lan Itä­tuu­len kou­luun. Yh­tei­sö­kou­lun ta­voit­tee­na on mo­ni­puo­lis­taa kou­lun ti­lo­jen käyt­töä var­si­nai­sen kou­lu­työn ul­ko­puo­lel­le niin, et­tä ti­lo­ja hyö­dyn­ne­tään ym­pä­röi­vän yh­tei­sön tar­pei­siin. Yh­tei­sö­kou­lun toi­min­nan mal­lin­ta­mi­nen aloi­tet­tiin syk­syl­lä 2019 osal­lis­ta­mal­la alu­een asuk­kaat sen si­säl­lön suun­nit­te­luun. Kar­toi­tuk­sen toi­vei­den poh­jal­ta kou­lun ti­loi­hin ke­hi­te­tään toi­min­taa, joka vah­vis­taa alu­een asuk­kai­den koh­taa­mis­ten mää­rää, osal­li­suut­ta ja tu­tus­tu­mis­ta. Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa mm. yli­jää­mä­ruo­an ja­koa, per­he­kah­vi­lan ja eri­lais­ten har­ras­te­ker­ho­jen ja tem­paus­ten jär­jes­tä­mis­tä alu­een eri-ikäi­sil­le asuk­kail­le, avoin­ta il­ta­toi­min­taa kou­lun ti­lois­sa, pit­kä­kes­tois­ta, nuor­ten toi­vei­den mu­kais­ta ryh­mä­toi­min­taa sekä ret­ki - ja lei­ri­toi­min­taa ja yh­teis­työ­tä alu­een mui­den toi­mi­joi­den kans­sa. Yh­des­sä teh­ty ja ko­et­tu li­sää niin yk­si­löi­den kuin yh­tei­sö­jen hy­vin­voin­tia, tur­val­li­suu­den tun­net­ta, it­se­ar­vos­tus­ta ja mui­den kun­ni­oit­ta­mais­ta.

Po­rin kau­pun­gil­ta saa­dun tuen avul­la yh­tei­sö­kou­lu­toi­min­taan on li­sät­ty myös työl­lis­tä­mis­toi­min­taa. Oh­jaus-, ta­pah­tu­ma- ja tie­do­tu­sa­lan te­ki­jöil­le on tar­jot­tu työ- ja har­joit­te­lu­paik­ko­ja. Hank­keen ai­ka­na et­si­tään ja edis­te­tään uu­sia työ­ta­po­ja lap­si-, nuo­ri­so- ja van­hus­työs­sä sekä kult­tuu­ri- ja mo­ni­kult­tuu­ri­suus­työs­sä.

Sana set­le­ment­ti on suo­ra lai­naus eng­lan­nin­kie­les­tä, set­t­le­ment. Se tar­koit­taa asu­tus­ta, aset­tu­mis­ta asu­maan ja so­peu­tu­mis­ta. Set­le­ment­ti­lii­ke syn­tyi Eng­lan­nis­sa 1800-lu­vun lo­pul­la vas­taa­maan no­pe­an te­ol­lis­tu­mi­sen ai­heut­ta­miin yh­teis­kun­nal­li­siin muu­tok­siin ja haas­tei­siin.

Suo­men Set­le­ment­ti­liit­to on pe­rus­tet­tu 1918. En­sim­mäi­nen ”set­le­ment­ti­ta­lo” pe­rus­tet­tiin Hel­sin­gin Kal­li­oon. Tänä päi­vä­nä pai­kal­li­sia set­le­ment­tiyh­dis­tyk­siä ja eri­muo­tois­ta toi­min­taa on noin 50 paik­ka­kun­nal­la. Set­le­ment­ti­liik­kees­tä on kas­va­nut vah­va si­vis­tys- ja so­si­aa­li­sen alan pal­ve­lu­tuot­ta­ja ja työl­lis­tä­jä. Sa­ta­kun­nas­sa set­le­ment­ti­työ jat­kuu Set­le­ment­ti Po­rin toi­mes­ta, joka pe­rus­tet­tiin syk­syl­lä 2018 ai­em­min Po­ris­sa toi­mi­neen set­le­men­tin ti­lal­le. Ai­dos­ti pi­o­nee­ri­hen­ki­nen ja pai­kal­li­siin oloi­hin so­peu­tu­va set­le­ment­ti­työ on oi­val­li­nen työ­muo­to et­siä ja edis­tää uu­sia työ­ta­po­ja vah­vis­ta­maan mer­ki­tyk­sel­lis­tä elä­mää.

Osal­lis­tu­mi­nen ja työ yh­tei­sen hy­vin­voin­nin edis­tä­mi­sek­si tuo­vat elä­mään mer­ki­tys­tä kai­ken epä­var­muu­den kes­kel­lä. Toi­vo­tam­me pai­kal­li­set toi­mi­jat, opis­ke­li­jat ja tut­ki­jat mu­kaan. Kan­sa­lais­toi­min­ta on pait­si elä­män ri­kas­tut­ta­ja myös hyvä tut­ki­mus­koh­de, ai­neis­to­jen läh­de ja uu­sien nä­kö­kul­mien tar­jo­a­ja.

Rei­jo Koi­vu­la, hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja ja Heli Vija, pro­jek­ti­koor­di­naat­to­ri

Set­le­ment­ti Pori