STT

Hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa jat­ke­taan tä­nään vai­keim­pien asi­oi­den eli maa­han­muut­to- ja il­mas­to­ky­sy­mys­ten rat­ko­mis­ta. Muis­sa asi­ois­sa ei men­nä eteen­päin en­nen kuin näis­sä kah­des­sa ky­sy­myk­ses­sä on löy­ty­nyt rat­kai­su­ja.

Hal­li­tuk­sen­muo­dos­ta­ja Pet­te­ri Or­po (kok.) sa­noi tors­tai­na, et­tä hän us­koo rat­kai­su­jen löy­ty­vän. Il­mas­to- ja ener­gi­a­ky­sy­myk­sis­sä oli Or­pon mu­kaan jo edis­tyt­ty. Hän us­koi myös, et­tä maa­han­muut­to­a­si­ois­sa on lä­hen­net­ty, sil­lä maa­han­muut­to­a­si­oi­ta rat­ko­va pöy­tä pyy­si tors­tai­na li­sä­ai­kaa.