STT

Kau­pan lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­ja Mari Ki­vi­nie­mi on ir­ti­sa­nou­tu­nut teh­tä­väs­tään, jär­jes­tö ker­too tie­dot­tees­saan.

Ki­vi­nie­mi on toi­mi­nut edun­val­von­ta­jär­jes­tön toi­mi­tus­joh­ta­ja­na vuo­den 2019 alus­ta. Hän jat­kaa toi­mes­saan huh­ti­kuun al­kuun saak­ka.

Kau­pan lii­ton hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Jor­ma Rau­ha­lan mu­kaan jär­jes­tön edun­val­von­nan vai­kut­ta­vuu­des­sa on saa­tu vii­me vuo­si­na ai­kaan nä­ky­viä tu­lok­sia. Rau­ha­la ar­vi­oi kau­pan alan ää­nen kuu­lu­van nyt ai­kai­sem­paa pa­rem­min.

– Ha­lu­an kiit­tää Mari Ki­vi­nie­meä hy­vin teh­dys­tä työs­tä ja lii­ton toi­min­nan joh­ta­mi­ses­ta, Rau­ha­la sa­noo lii­ton tie­dot­tees­sa.

Rau­ha­lan mu­kaan haku uu­den toi­mi­tus­joh­ta­jan löy­tä­mi­sek­si on jo aloi­tet­tu.

"Uuden aika"

Ki­vi­nie­men mu­kaan vii­si vuot­ta Kau­pan lii­tos­sa on ol­lut hä­nes­tä in­nos­ta­vaa ja hie­noa ai­kaa. Nyt on hä­nen mu­kaan­sa "uu­den ai­ka".

– Kau­pan lii­ton stra­te­gi­an uu­dis­ta­mi­nen tar­jo­aa nyt it­sel­le­ni hy­vän sau­man läh­teä eteen­päin, Ki­vi­nie­mi sa­noo tie­dot­tees­sa.

En­nen siir­ty­mis­tään Kau­pan lii­ton toi­mi­tus­joh­ta­jak­si Ki­vi­nie­mi työs­ken­te­li te­ol­li­suus­mai­den yh­teis­työ­jär­jes­tö OECD:n apu­lais­pää­sih­tee­ri­nä.

Ki­vi­nie­mi is­tui edus­kun­nas­sa 1995–2014 ja toi­mi Mat­ti Van­ha­sen hal­li­tuk­sis­sa ul­ko­maan­kaup­pa- ja ke­hi­tys­mi­nis­te­ri­nä sekä hal­lin­to- ja kun­ta­mi­nis­te­ri­nä. Ki­vi­nie­mi nou­si kes­kus­tan joh­toon ja pää­mi­nis­te­rik­si ke­säl­lä 2010 Van­ha­sen jä­tet­tyä puo­lu­een pu­heen­joh­ta­jan ja pää­mi­nis­te­rin teh­tä­vät.

Ki­vi­nie­men pää­mi­nis­te­ri­kau­si jäi kui­ten­kin yh­den vuo­den mit­tai­sek­si, sil­lä kes­kus­ta kär­si hä­nen joh­dol­laan rö­kä­le­tap­pi­on ke­vään 2011 edus­kun­ta­vaa­leis­sa. Vaa­li­tap­pi­on jäl­keen kes­kus­ta jäi op­po­si­ti­oon ei­kä Ki­vi­nie­mi enää ha­ke­nut jat­koa pu­heen­joh­ta­ja­na. Hän oli kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja lä­hes 20 vuot­ta. OECD:n lei­piin hän siir­tyi 2014.