STT

Pää­mi­nis­te­ri, SDP:n pu­heen­joh­ta­ja San­na Ma­rin kat­soo, et­tä Suo­mes­sa täyt­tä työ­ai­kaa te­ke­vän ih­mi­sen tu­li­si an­sai­ta vä­hin­tään 3  000 eu­roa kuu­kau­des­sa. Ma­rin sa­noi SAK:n edus­kun­ta­vaa­li­ten­tis­sä, et­tä luku on hä­nes­tä pi­kem­min­kin ala­kant­tiin kuin yli­suu­ri. Ko­koo­muk­sen ryh­män­joh­ta­ja Kai Myk­kä­nen vas­ta­si ar­ve­le­mal­la, et­tä työt­tö­myys nou­si­si sii­nä ta­pauk­ses­sa kym­me­neen pro­sent­tiin.

Vih­rei­den pu­heen­joh­ta­ja Ma­ria Ohi­sa­lo tar­jo­si 1  500:aa eu­roa, mut­ta kat­soi, et­tä an­si­oi­den poh­ja­na pi­täi­si ol­la pe­rus­tu­lo. Va­sem­mis­to­lii­ton Li An­ders­son to­te­si puo­lu­een­sa aja­van 12 eu­ron mi­ni­mi­tun­ti­palk­kaa, mikä nos­tai­si kuu­kau­si­an­si­on yli 2  000 eu­roon.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten Riik­ka Pur­ra sa­noi ha­lu­a­van­sa palk­ka­ta­son, jon­ka avul­la ih­mi­nen sel­vi­ää il­man so­si­aa­li­tur­vaa.