San­na Rai­ta-aho / STT

Ou­lun vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­ta siir­ret­ty­jen uk­rai­na­lais­ten uu­det asun­not saa­daan näil­lä nä­ky­min käyt­töön per­jan­tai­na, ker­too Maa­han­muut­to­vi­ras­to (Mig­ri).

Mig­rin mu­kaan siir­re­tyis­tä uk­rai­na­lai­sis­ta 13 on jo pa­lan­nut Ou­luun. Kym­me­nen on il­moit­ta­nut ha­lu­a­van­sa jää­dä sii­hen vas­taa­not­to­kes­kuk­seen, jo­hon hei­dät siir­ret­tiin.

Mig­rin mu­kaan pa­luu Ou­luun on mah­dol­lis­ta kai­kil­le sitä ha­lu­a­vil­le. Ou­lus­ta mui­hin vas­taa­not­to­kes­kuk­siin vii­me vii­kol­la vä­li­ai­kai­ses­ti siir­ret­ty­jen uk­rai­na­lais­ten mää­rä on yh­teen­sä noin 30.

Mig­ri jou­tui ar­vos­te­lun koh­teek­si vii­me per­jan­tai­na, kun sa­no­ma­leh­ti Ka­le­va uu­ti­soi Mig­rin siir­tä­vän uk­rai­na­lais­pa­ko­lai­sia asun­nois­taan Ou­lus­ta ly­hy­el­lä va­roi­tu­sa­jal­la itä­ra­jan ti­lan­teen vuok­si. Myö­hem­min per­jan­tai­na yli­joh­ta­ja Ilk­ka Haah­te­la ker­toi, et­tä vi­ras­to pe­ruu rat­kai­sun ja et­tä Mig­ri ei siir­rä Ou­lun vas­taa­not­to­kes­kuk­sen asuk­kai­ta Ou­lun ul­ko­puo­lel­le.

Maa­han­muut­to­vi­ras­to ker­too nyt pa­hoit­te­le­van­sa uk­rai­na­lai­sil­le ai­heu­tu­nut­ta hait­taa.

– Ou­lun vas­taa­not­to­kes­kuk­sen ti­lo­ja tar­vi­taan tur­val­li­suus­vi­ra­no­mais­ten työ­hön. Uk­rai­na­lai­sil­ta va­pau­tu­viin ti­loi­hin ei ole nyt tu­los­sa mui­ta pit­kä­ai­kai­sia ma­joit­tu­jia, ker­too vas­taa­not­to­yk­si­kön joh­ta­ja Eli­na Nur­mi tie­dot­tees­sa.

Ou­lun vas­taa­not­to­kes­kuk­ses­sa ei ole mah­dol­lis­ta pi­tää ny­kyis­tä mää­rää asi­ak­kai­ta, kos­ka Maa­han­muut­to­vi­ras­to muut­taa itä­ra­jan ti­lan­teen vuok­si kes­kuk­sen käyt­töä. Sa­mal­la se va­rau­tuu myös jär­jes­te­ly­kes­kuk­sen pe­rus­ta­mi­seen Ou­luun.

Mig­rin mu­kaan jul­ki­suu­des­sa liik­kuu myös vir­heel­lis­tä tie­toa uk­rai­na­lais­ten ta­va­rois­ta, jot­ka ovat jää­neet Ou­lun vas­taa­not­to­kes­kuk­seen.

Ou­lun vas­taa­not­to­kes­kus avus­taa Mig­rin mu­kaan uk­rai­na­lai­sia ta­va­roi­den kans­sa ja mak­saa ta­va­roi­den toi­mi­tuk­sen uk­rai­na­lais­ten uu­siin asun­toi­hin.