Maa­rit Kaut­to

Po­ri­lais­ten naa­ma­baa­ri­na­kin tun­te­ma en­ti­nen Ice Cream Hou­se Ee­tu­nau­ki­ol­la on jää­mäs­sä tyh­jil­leen ke­säk­si. Kiin­teis­tön omis­taa Mika Tuo­men yh­tiö Ne­lin­pe­li Oy. Tuo­mi ker­too, et­tä neu­vot­te­lu­ja kes­kus­tan kes­kei­sel­lä pai­kal­la si­jait­se­van en­ti­sen jää­te­lö­baa­rin vuok­raa­mi­ses­ta on käy­ty use­am­man­kin yrit­tä­jän kans­sa, mut­ta lo­pul­li­seen so­pi­muk­seen ei ole pääs­ty.

– Yrit­tä­jät ovat va­li­tet­ta­vas­ti to­den­neet, et­tä kat­so­taan uu­del­leen sit­ten en­si vuon­na. Nämä epä­var­mat ajat ovat yk­si osa­te­ki­jä, joka on saa­nut yrit­tä­jät va­ro­vai­sik­si. Li­säk­si alal­la on työ­voi­ma­pu­la. Kol­mas syy on var­mas­ti se, et­tä minä it­se ak­ti­voi­duin täs­sä asi­as­sa hiu­kan lii­an myö­hään. Oli­si pi­tä­nyt tart­tua toi­meen ja ryh­tyä neu­vot­te­le­maan jo vii­me vuo­den lo­pul­la.

– Ke­sän 2025 osal­ta näyt­tää ti­lan­ne va­loi­sam­mal­ta ja ta­voit­tee­na on saa­da kiin­teis­töön toi­mi­ja. Tai jos joku nyt vie­lä in­nos­tuu täs­tä­kin ke­säs­tä, niin reip­paas­ti yh­teyt­tä vain mi­nuun, Mika Tuo­mi kan­nus­taa.

Tuo­mi to­te­aa, et­tä hä­nen ar­ki­työn­sä ei ole ra­vin­to­la­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­nen, vaan en­ti­sen jää­te­lö­baa­rin kiin­teis­tö pää­tyi hä­nel­le mo­nien vai­hei­den kaut­ta.

– Kiin­teis­tö on ol­lut omis­tuk­ses­sa­ni vuo­des­ta 2009. Olin si­joit­ta­ja­ta­ho­na mu­ka­na yh­ti­ös­sä, joka pää­tyi os­ta­maan kiin­teis­tön. Sit­ten eri vai­hei­den jäl­keen Ne­lin­pe­li Oy siir­tyi ko­ko­naan mi­nul­le.

Vii­me ke­sä­nä en­ti­ses­sä jää­te­lö­baa­ris­sa ope­roi Po­rin Äs­sien Shots-ra­vin­to­la. Tänä ke­sä­nä Äs­sät kes­kit­tyy ke­sä­ra­vin­to­la­toi­min­nas­saan kui­ten­kin pel­käs­tään uu­dis­te­tun ja juu­ri ava­tun Ete­lä­ran­nan Shot­siin.

Ai­em­min Ee­tu­nau­ki­ol­la oli pit­kään Ice Cream Hou­se, jon­ka toi­min­taa pyö­rit­ti vii­mei­set vuo­det Kok­ki­lan tyt­tä­ret Oy. Kok­ki­lan tyt­tä­ris­tä on jul­ki­suu­des­sa ol­lut eni­ten Jo­han­na Har­lin, elo­ku­va­oh­jaa­ja Ren­ny Har­li­nin vai­mo.

”Au­ki­o­lo­ai­ko­ja kes­kus­tas­sa voi­si pi­den­tää”

Po­ri­lais­ten suus­sa muo­tou­tu­nut naa­ma­baa­ri-ni­mi­tys juon­tuu sii­tä, et­tä jos en­nen some-ai­kaa ha­lu­sit nä­kyä, läh­dit jäts­kil­le Ice Cream Hou­sen te­ras­sil­le. Siel­lä ta­vat­tiin tut­tu­ja, sol­mit­tiin uu­sia tut­ta­vuuk­sia ja kat­sel­tiin ohi kul­ke­via ih­mi­siä.

Po­ri­kort­te­lien toi­min­nan­joh­ta­ja Mari An­ti­kai­sen mu­kaan on­kin har­mil­lis­ta, et­tä erit­täin kes­kei­sel­lä pai­kal­la kes­kus­tas­sa si­jait­se­va kiin­teis­tö jää tä­män ke­sän ajak­si au­ti­ok­si.

– Nyt, kun kiin­teis­tön ym­pä­ril­lä ei ole te­ras­si­ka­lus­tei­ta, ei­kä köy­si­ai­to­ja, se näyt­tää to­del­la tyh­jäl­tä. Us­kon kui­ten­kin, et­tä ti­laan vie­lä vuok­ra­lai­nen löy­tyy, jos ei täk­si ke­säk­si niin en­si vuon­na. Eh­kä­pä tie­to kiin­teis­tön va­paa­na olos­ta ei ole edes ta­voit­ta­nut kaik­kia po­ten­ti­aa­li­sia toi­mi­joi­ta, An­ti­kai­nen miet­tii.

Täy­sin il­man jäts­kiä ei kä­ve­ly­ka­dul­la ja Ee­tu­nau­ki­ol­la sil­ti tar­vit­se käys­ken­nel­lä, sil­lä tyh­jän naa­ma­baa­rin kul­mal­la on tänä ke­sä­nä Caff’è Lo­ca­len jäts­ki­ki­os­ki.

Tyh­jiä lii­ke­ti­lo­ja Po­rin kes­kus­tas­sa on täl­lä het­kel­lä pal­jon kult­tuu­ri­his­to­ri­al­li­ses­ti mer­kit­tä­väs­tä kaup­pa­hal­lis­ta läh­tien.

–  Kai­kil­la kiin­teis­töil­lä ja ti­loil­la on eri­lai­sia syi­tä ja his­to­ri­oi­ta, mik­si ne ovat tyh­jil­lään. Kes­kus­tas­sa on myös pal­jon lii­ke­ti­lo­ja ja kiin­teis­tö­jä, joi­ta hal­lin­noi­daan kau­kaa, ei vält­tä­mät­tä edes Suo­mes­ta. Näi­hin omis­ta­jiin on mo­nes­ti mel­koi­sen han­ka­laa saa­da edes yh­teyt­tä, Mari An­ti­kai­nen to­te­aa.

Eri­lai­set ta­pah­tu­mat tuo­vat kui­ten­kin kes­kus­taan elä­mää tä­nä­kin ke­sä­nä.

– Suo­mi­A­ree­na ja Pori Jazz nä­ky­vät tie­ten­kin kes­kus­tas­sa. Sen li­säk­si meil­lä on ke­sä­kes­ki­vii­kot, Rän­ni-ta­pah­tu­ma hei­nä­kuun vii­mei­se­nä lau­an­tai­na ja Tai­tei­den Yö elo­kuus­sa.

An­ti­kai­sen mie­les­tä kes­kus­tan ki­vi­jal­ka­liik­keet ja to­ri­kaup­pi­aat voi­si­vat myös miet­tiä au­ki­o­lo­ai­ko­jaan ja myö­häis­tää nii­tä, jos mah­dol­lis­ta.

– Rat­su­la­kin avau­tuu ny­ky­ään vas­ta kel­lo 11 ja on avoin­na pi­dem­pään. Ny­ky­päi­vän ih­mis­ten elä­mä ja sitä kaut­ta myös os­tos­ten te­ke­mi­nen on siir­ty­nyt enem­män il­ta-ai­kaan. Ym­mär­ret­tä­vää kui­ten­kin on, et­tä esi­mer­kik­si yk­si­ny­rit­tä­jil­lä on muu­ta­kin elä­mää ja per­heel­li­set ha­lu­a­vat pääs­tä il­lak­si ko­tiin.

– Isois­sa kaup­pa­kes­kuk­sis­sa pys­ty­tään mää­rää­mään yh­te­näi­set avoin­na­o­lo­a­jat ja pi­tä­mään liik­keet au­ki il­taan. Kes­kus­tas­sa tämä ei on­nis­tu, An­ti­kai­nen to­te­aa.