Ter­hi Ri­o­lo Uu­si­vaa­ra / STT

Sää­ty­ta­lon hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa kes­ki­ty­tään tu­le­vi­na päi­vi­nä maa­han­muut­to- ja il­mas­to­ky­sy­myk­siin. Hal­li­tus­neu­vot­te­li­ja Pet­te­ri Or­po (kok.) sa­noi, et­tä näin teh­dään pe­rus­suo­ma­lais­ten toi­vees­ta.

Hä­nen mu­kaan­sa myös nämä ky­sy­myk­set oli­si­vat joka ta­pauk­ses­sa ol­leet täl­lä vii­kol­la rat­kot­ta­vi­na, mut­ta pe­rus­suo­ma­lai­set ha­lu­si pi­tää näis­sä vä­hän no­pe­am­paa tah­tia. Sik­si muut ryh­mät pi­tä­vät nyt omas­sa työs­sään muu­ta­man päi­vän tau­koa.

Or­po ku­va­si, et­tä il­mas­sa on vä­hän kär­si­mät­tö­myyt­tä.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra sa­noi ole­van­sa tä­hän rat­kai­suun erit­täin tyy­ty­väi­nen. Hä­nen mu­kaan­sa maa­han­muut­to- ja il­mas­to­a­si­ois­sa ol­laan sel­väs­ti jäl­jes­sä muis­ta.

Pur­ra sa­noi, et­tä mel­ko pian var­mas­ti näh­dään, on­ko Sää­ty­ta­lol­la ole­vil­la puo­lu­eil­la edel­ly­tyk­siä hal­li­tu­syh­teis­työ­hön.

– On­gel­ma on ol­lut juu­ri se, et­tä näi­tä vai­kei­ta asi­oi­ta ei ole voi­tu kä­si­tel­lä, vaan nii­tä on kier­ret­ty kuin kis­sa kuu­maa puu­roa, hän to­te­si.

Pur­ra muis­tut­ti to­den­neen­sa lu­kui­sia ker­to­ja, et­tei pe­rus­suo­ma­lai­set voi osal­lis­tua sel­lai­seen hal­li­tuk­seen, joka ei mer­kit­tä­väs­ti ki­ris­tä maa­han­muut­to­po­li­tiik­kaa. Li­säk­si pe­rus­suo­ma­lai­sil­la on mui­ta­kin kyn­nys­ky­sy­myk­siä, ku­ten muil­la­kin puo­lu­eil­la.

– Se, mikä täs­tä te­kee nyt eri­tyi­ses­ti maa­han­muu­ton kan­nal­ta on­gel­mal­li­sen on se, et­tä hal­li­tus­neu­vot­te­lui­hin osal­lis­tuu puo­lue RKP, jon­ka kyn­nys­ky­sy­myk­set ovat käy­tän­nös­sä vas­tak­kai­sia mei­dän kyn­nys­ky­sy­myk­sil­lem­me. Jo­kai­nen voi ym­mär­tää, et­tä mi­kä­li näi­tä asi­oi­ta ei kes­kus­tel­la, vaan kes­kus­tel­laan muis­ta asi­ois­ta, ti­lan­ne on ikään kuin au­ki vii­kos­ta toi­seen.

Pur­ra li­sä­si pe­rus­suo­ma­lais­ten teh­neen jo kä­de­no­jen­nuk­sia ja te­ke­vän nii­tä jat­kos­sa­kin.

– Mut­ta sen li­säk­si meil­lä on tär­keim­piä ai­hei­ta, jois­ta me em­me voi jous­taa.