STT

Ol­ki­luo­don kol­mos­re­ak­to­rin vuo­si­huol­lon on Te­ol­li­suu­den Voi­man mu­kaan mää­rä val­mis­tua tä­nään.

Vii­me vuon­na käyt­töön ote­tun yk­si­kön en­sim­mäi­nen vuo­si­huol­to tu­lee si­ten kes­tä­neek­si kaik­ki­aan 73 vuo­ro­kaut­ta. Vuo­si­huol­to on ve­näh­tä­nyt tois­tu­vien vii­väs­tys­ten ta­kia.

Maa­nan­tai­na Ol­ki­luo­don ydin­voi­ma­yk­si­köis­tä oli käy­tös­sä vain kak­kos­re­ak­to­ri, jon­ka huol­to päät­tyi vii­me tors­tai­na. Ol­ki­luo­don yk­kös­re­ak­to­rin vuo­si­huol­to al­koi sun­nun­tai­na, ja sen on mää­rä kes­tää 16 vuo­ro­kaut­ta.

Pörs­si­säh­kön hin­ta las­kee tun­tu­vas­ti tä­nään ver­rat­tu­na maa­nan­tain hin­ta­piik­kei­hin. Koko tiis­tain kes­ki­hin­nak­si tu­lee 3,29 sent­tiä ki­lo­wat­ti­tun­nil­ta, ja il­ta­päi­väl­lä hin­ta pai­nuu nol­laan tai rah­tu­sen sen al­le.

Hin­to­ja pai­naa tä­nään alas­päin myös il­ta­päi­väl­lä reip­paas­ti kas­va­va tuu­li­voi­ma­tuo­tan­to.

Maa­nan­tai­na säh­kön hin­ta ki­pu­si aa­mu­kah­dek­sal­ta ylim­mil­lään 49 sent­tiin. Päi­vän kes­ki­hin­ta oli 15 sent­tiä.