Sai­la Kiut­tu / STT

Hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­ja Pet­te­ri Or­po (kok.) odot­taa tors­tai-il­taan men­nes­sä ti­lan­ne­kat­saus­ta neu­vot­te­le­vil­ta ryh­mil­tä il­mas­to- ja ener­gi­a­po­li­tii­kas­ta sekä maa­han­muut­to­po­li­tii­kas­ta. Pää­lin­jaus­ten näis­tä ko­ko­nai­suuk­sis­ta tu­li­si ol­la val­mii­na per­jan­tai­na.

Or­pol­ta ky­syt­tiin, tar­koit­taa­ko näis­tä asi­ois­ta so­vun syn­ty­mi­nen sitä, et­tä hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­nen neu­vot­te­le­vien puo­lu­ei­den kes­ken tu­lee il­mei­sek­si.

– Ai­na­kin sil­loin on erit­täin iso on­gel­ma hal­li­tuk­sen muo­dos­ta­mi­sen tiel­tä rat­kais­tu, mut­ta pal­jon on työ­tä sen jäl­keen­kin teh­tä­vä, hän sa­noi tie­do­tus­ti­lai­suu­des­sa kes­ki­viik­ko­na.

Vie­lä pi­tää rat­kais­ta myös isot ky­sy­myk­set muun mu­as­sa ta­lou­den raa­meis­ta ja so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta. Hän toi­voo, et­tä sote-rat­kai­su­jen löy­ty­mi­seen riit­täi­si viik­ko tai kak­si sen jäl­keen kun neu­vot­te­lut jäl­leen jat­ku­vat.

– Mi­nun ta­voit­tee­ni on, et­tä kai­kis­sa ryh­mis­sä tii­vis­te­tään tah­tia. Nyt on tar­peek­si et­sit­ty rat­kai­su­ja, poh­jus­tet­tu, kuul­tu, Or­po sa­noi.

Maa­han­muut­toon ja il­mas­toon kes­ki­ty­tään lä­hi­päi­vi­nä neu­vot­te­luis­sa pe­rus­suo­ma­lais­ten toi­vees­ta.

Or­po us­koo, et­tä sopu maa­han­muut­to­ky­sy­myk­sis­sä syn­tyy.

– Sitä var­ten­han tääl­lä ta­lol­la ol­laan. On ol­lut alus­ta as­ti sel­vää, et­tä tämä asia on yk­si niis­tä vai­keim­min so­vi­tel­ta­vis­ta.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heen­joh­ta­ja Riik­ka Pur­ra us­koo hal­li­tus­neu­vot­te­lui­den hel­pot­tu­van huo­mat­ta­vas­ti, jos maa­han­muut­to- ja il­mas­to­a­si­ois­sa pääs­tään täl­lä vii­kol­la yh­tei­sym­mär­ryk­seen.

– Luu­li­si, et­tä neu­vot­te­li­jat myös muis­sa ryh­mis­sä ovat tyy­ty­väi­siä sii­hen, et­tä saa­daan konk­reet­ti­sia asi­oi­ta edis­tet­tyä. Ei ole mi­tään jär­keä tuh­la­ta ih­mis­ten ai­kaa, mi­kä­li edel­ly­tyk­siä oi­ke­as­ti yh­tei­seen hal­li­tu­soh­jel­maan ei ole, hän sa­noi toi­mit­ta­jil­le.

Hän piti Or­pon aset­ta­maa per­jan­tain ai­ka­ra­jaa kui­ten­kin tiuk­ka­na ja ar­ve­li, et­tä kii­re to­den­nä­köi­ses­ti tu­lee.

Pe­rus­suo­ma­lais­ten puo­lu­e­val­tuus­to on kool­la lau­an­tai­na, ja se odot­taa kiin­nos­tu­nee­na tie­to­ja sii­tä, syn­tyy­kö nel­jän puo­lu­een hal­li­tus ja jos syn­tyy, mil­lä eväil­lä.

Or­po nos­ti esiin Eu­roo­pan ko­mis­si­on an­ta­man suo­si­tuk­sen Suo­mel­le. Hän to­te­si ko­mis­si­on to­den­neen, et­tä niis­tä mais­ta, joil­la vel­ka­suh­de ylit­tää 60 pro­sent­tia brut­to­kan­san­tuot­tees­ta, Suo­mi on ai­nut, jon­ka koh­dal­la vel­ka­suh­de edel­leen heik­ke­nee.

– Ko­mis­si­on yh­teen­ve­to vain al­le­vii­vaa sitä, et­tä olem­me te­ke­mäs­sä tääl­lä oi­ke­an­suun­tai­sia asi­oi­ta.

Or­po ei kom­men­toi­nut tie­to­ja, joi­den mu­kaan hal­li­tus­neu­vot­te­luis­sa oli­si var­mis­tu­mas­sa noin 80 mil­joo­nan eu­ron leik­kauk­set maa- ja met­sä­ta­lou­teen. Maa­seu­dun Tu­le­vai­suu­den läh­teet ker­to­vat, et­tä sääs­töis­tä va­jaat 30 mil­joo­naa koh­dis­tui­si met­sään ja noin 50 mil­joo­naa maa­ta­lou­teen.

Ko­koo­muk­sen ja pe­rus­suo­ma­lais­ten li­säk­si hal­li­tus­neu­vot­te­lui­ta käy­vät RKP ja kris­til­lis­de­mok­raa­tit.