STT

Pää­mi­nis­te­ri Pet­te­ri Or­po (kok.) sa­noo, et­tä hal­li­tuk­sen ta­voit­tee­na on an­taa edus­kun­nal­le esi­tys niin kut­su­tus­ta kään­ny­tys­lais­ta en­si vii­kol­la.

Lais­ta saa­tiin maa­nan­tai­na oi­keus­kans­le­rin lau­sun­to.

Or­pon mu­kaan lau­sun­nos­sa la­kia pi­de­tään vält­tä­mät­tö­mä­nä, mut­ta mu­ka­na oli jouk­ko muu­tos- tai pa­ran­nu­seh­do­tuk­sia. Or­po sa­noo, et­tä ne ote­taan huo­mi­oon.

Pää­mi­nis­te­ri ta­pa­si tä­nään edus­kun­ta­ryh­mien joh­toa niin sa­not­tuun kään­ny­tys­la­kiin liit­ty­en. Ko­kouk­ses­sa käy­tiin Or­pon mu­kaan läpi lain kes­kei­nen si­säl­tö.

Pe­rus­tus­la­ki­va­li­o­kun­nan kan­na­not­to tu­lee ole­maan asi­as­sa oleel­li­ses­sa roo­lis­sa, Or­po sa­noo.

SDP:n pu­heen­joh­ta­ja Ant­ti Lindt­ma­nin mu­kaan hal­li­tuk­sen val­mis­te­lu on men­nyt eteen­päin, mut­ta la­kie­si­tys niin kut­su­tus­ta kään­ny­tys­lais­ta ei ole vie­lä val­mis.

Edus­kun­ta­ryh­mien joh­to oli Lindt­ma­nin mu­kaan saa­nut asi­as­ta suul­li­sen kat­sauk­sen. Em­me saa­neet mus­taa val­koi­sel­la, Lindt­man sa­noo.

Lindt­ma­nin mu­kaan lo­pul­lis­ta ko­ko­nais­kä­si­tys­tä ei voi vie­lä muo­dos­taa sii­tä, min­kä kan­nan SDP mah­dol­li­seen la­kie­si­tyk­seen ot­taa.

Hän ko­ros­ti, et­tä asi­aan tar­vi­taan vie­lä asi­an­tun­ti­joi­den, eri­tyi­ses­ti pa­ko­lai­sa­si­oi­den kans­sa työs­ken­te­le­vien nä­ke­myk­siä.