Työ­ryh­mä / STT

Äh­tä­rin pan­dat saa­vat tois­tai­sek­si jää­dä eläin­puis­toon.

Eläin­puis­ton hal­li­tus päät­ti siir­tää pää­tös­tä pan­da­kak­si­kon koh­ta­los­ta. Äh­tä­rin pan­do­jen mah­dol­lis­ta en­ne­nai­kais­ta pa­lau­tus­ta Kii­naan pui­tiin tiis­tai­na.

Eläin­puis­to ker­too tie­dot­tees­sa ha­lu­a­van­sa odot­taa muun mu­as­sa eri mi­nis­te­ri­öis­tä koo­tun vir­ka­työ­ryh­män sel­vi­tys­tä pan­do­jen ti­lan­tees­ta en­nen pää­tök­sen te­ke­mis­tä. Pää­tös on mää­rä teh­dä lä­hi­kuu­kau­si­na.

– Ko­ko­nai­suu­den kes­ke­ne­räi­syy­den ja mo­ni­ta­hoi­suu­den vuok­si em­me voi ot­taa asi­aan vie­lä tä­män enem­pää kan­taa. Odo­tam­me vir­ka­työ­ryh­män nä­ke­mys­tä, jon­ka jäl­keen pys­tym­me vas­ta te­ke­mään oman lo­pul­li­sen pää­tök­sem­me, sa­noo Äh­tä­rin eläin­puis­ton hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja Ris­to Si­vo­nen tie­dot­tees­sa.

Pan­do­jen mah­dol­lis­ta pa­laut­ta­mis­ta alet­tiin eläin­puis­ton mu­kaan val­mis­tel­la tam­mi­kuun lo­pul­la sen jäl­keen, kun eläin­puis­tol­le esi­tet­ty vii­den mil­joo­nan eu­ron avus­tus­pa­ket­ti ve­det­tiin pois val­ti­on li­sä­bud­je­tis­ta. Tuol­loin pe­rus­tet­tiin myös mi­nis­te­ri­öis­tä koot­tu vir­ka­työ­ryh­mä sel­vit­tä­mään pan­do­jen tu­le­vai­suut­ta Suo­mes­sa.

Pan­da­kak­sik­ko, Pyry ja Lumi, saa­pui Kii­nas­ta Suo­meen vuon­na 2018. Pan­dat ovat Äh­tä­ris­sä 15 vuo­den vuok­ra­so­pi­muk­sel­la, jota oli­si jäl­jel­lä vie­lä kym­me­nen vuot­ta.

Eläin­puis­ton mu­kaan pan­dois­ta koi­tuu vuo­sit­tain noin 1,5 mil­joo­nan eu­ron ku­lut.

Maa- ja met­sä­ta­lous­mi­nis­te­ri­ön kans­li­a­pääl­li­kön Jaa­na Husu-Kal­li­on mu­kaan työ­ryh­män sel­vi­tys on vii­väs­ty­nyt. Hän ker­toi tiis­tai­na STT:lle, et­tä sel­vi­tyk­sen val­mis­tu­mi­nen saat­taa ve­nyä huh­ti­kuul­le as­ti. Hän ei osan­nut ar­vi­oi­da tark­kaan, kuin­ka pa­has­ti sel­vi­tys vii­väs­tyy.

– Otam­me sii­hen sen ver­ran ai­kaa kun tar­vit­sem­me. Us­kon, et­tä lai­tam­me huh­ti­kuun puo­lel­le ta­ka­ra­jan, Husu-Kal­lio sa­noi.

Hä­nen mu­kaan­sa työ­ryh­mä käy läpi vaih­to­eh­to­ja pan­do­jen tu­le­vai­suu­des­ta sekä kan­sal­li­sen lain­sää­dän­nön et­tä EU-lain­sää­dän­nön osal­ta.

Maa­nan­tai­na Husu-Kal­lio sa­noi Ylel­le, et­tä val­ti­on tuki eläin­puis­tol­le on vie­lä täy­sin mah­dol­li­nen. Husu-Kal­li­on mu­kaan työ­ryh­män pää­tök­sel­lä ei ole kii­re, sil­lä edus­kun­ta ei pys­ty päät­tä­mään mah­dol­li­ses­ta ra­hoi­tuk­ses­ta enää täl­lä vaa­li­kau­del­la.

Kii­na "lai­naa" pan­do­ja muil­le mail­le. Eläin­ten lä­het­tä­mis­tä on kut­sut­tu pan­da­dip­lo­ma­ti­ak­si, jol­la Kii­na pyr­kii luo­maan myön­teis­tä maa­ku­vaa.

Val­ti­o­va­rain­mi­nis­te­ri­ön kans­li­a­pääl­lik­kö Juha Ma­ja­sen mu­kaan Suo­men ja Kii­nan vä­lil­lä on teh­ty pan­do­ja kos­ke­va pui­te­so­pi­mus. Li­säk­si Äh­tä­rin eläin­puis­to ja Kii­nan pan­da­lai­nois­ta vas­taa­va China Wild­li­fe Con­ser­va­ti­on As­so­ci­a­ti­on (CWCA) al­le­kir­joit­ti­vat vuon­na 2017 la­jien­suo­je­lu­so­pi­muk­sen, jon­ka no­jal­la pan­dat ovat Äh­tä­ris­sä.

Ma­ja­nen ei pidä oi­ke­a­na sel­lais­ta tul­kin­taa, et­tä Suo­men val­tio oli­si si­tou­tu­nut kat­ta­maan pan­do­jen vuok­rat koko vuok­ra-ajal­ta.

– Mut­ta on sel­vä, et­tä jul­ki­nen val­ta ja vii­me kä­des­sä val­tio vas­taa sii­tä, et­tä pan­do­jen olot ovat tääl­lä asi­an­mu­kai­set, hän sa­noi tam­mi­kuun lo­pul­la.

Äh­tä­rin eläin­puis­ton nä­ke­myk­sen mu­kaan pan­do­jen suo­je­lu­so­pi­mus voi­daan tul­ki­ta Suo­men ja Kii­nan val­ti­oi­den vä­li­sek­si raa­mi­so­pi­muk­sek­si. Eläin­puis­ton hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­jan Ris­to Si­vo­sen se tar­koit­taa sitä, et­tä Suo­mi on si­tou­tu­nut pan­do­jen vuok­ra-ai­kaan Suo­mes­sa.

Tämä ei ole en­sim­mäi­nen ker­ta, kun pan­do­jen pa­laut­ta­mi­nen Kii­naan on ta­pe­til­la. Tois­sa vuo­den lo­pul­la uhan­neel­ta pa­lau­tuk­sel­ta väl­tyt­tiin, kun jouk­ko kii­na­lai­sia yri­tyk­siä tuli hä­tiin.

Tuol­loin pan­do­jen pi­tä­mi­sek­si Suo­mes­sa riit­ti puo­len mil­joo­nan eu­ron tu­ki­pot­ti.

---

Työ­ryh­mä: Hen­riet­ta Ny­berg, San­na Ni­ku­la, Simu Pe­rä­lä, An­nii­na Kor­pe­la.