STT

On­net­to­muus­tut­kin­ta­kes­kus (Ot­kes) on saa­nut val­miik­si tut­kin­nan va­ka­vas­ta vaa­ra­ti­lan­tees­ta, jos­sa pien­len­to­ko­neen ovi re­pey­tyi ir­ti kou­lu­tus­len­nol­la.

Ta­paus sat­tui Po­ris­sa vii­me vuo­den elo­kuus­sa. Ko­nees­sa oli len­no­no­pet­ta­ja ja kak­si op­pi­las­ta, kun ta­ka­o­ven lu­ki­tus au­ke­si ja ovi re­pe­si ir­ti il­maan nou­sun jäl­keen. On­net­to­muu­del­ta väl­tyt­tiin, kun kone pys­tyi las­keu­tu­maan nor­maa­lis­ti.

Ot­ke­sin tut­kin­nan mu­kaan vaa­ra­ti­lan­ne oli usei­den te­ki­jöi­den sum­ma ei­kä yk­si­kään tar­kas­tus­koh­dis­ta pi­tä­nyt. Ovea oli esi­mer­kik­si yri­tet­ty sul­kea sa­maan ai­kaan si­säl­tä ja ul­koa len­nol­le val­mis­tau­dut­ta­es­sa.

Ot­kes suo­sit­taa len­nol­la ol­leen Di­a­mond DA42 -ko­ne­tyy­pin sekä DA40-ko­ne­tyy­pin oven lu­ki­tus­me­ka­nis­min ja va­roi­tus­jär­jes­tel­män muut­ta­mis­ta käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sem­mik­si. Ot­kes muis­tut­taa, et­tä oven avau­tu­mi­set len­nol­la ei­vät ole ol­leet har­vi­nai­sia näil­lä len­to­ko­ne­tyy­peil­lä.