Bird­Li­fe Suo­mi jär­jes­ti vii­me vii­kon­lop­pu­na Pi­ha­bon­gaus-ta­pah­tu­man jo 18. ker­ran.

Tu­lok­set ker­to­vat ka­rua kiel­tään met­sä­ti­ais­ten ala­mä­es­tä. Sekä kuu­si­ti­ai­sia et­tä erit­täin uha­na­lai­sia hö­mö­ti­ai­sia ha­vait­tiin vä­hem­män kuin kos­kaan ai­kai­sem­min. Töyh­tö­ti­ai­sia on vain ker­ran ol­lut vie­lä vä­hem­män kuin nyt.

Til­hiä ja rä­kät­ti­ras­tai­ta näh­tiin hy­vin vä­hän keh­non mar­ja­ti­lan­teen vuok­si. Lä­hes ka­teis­sa oli­vat ur­pi­ai­set, ja ta­val­lis­ta vä­hem­män ha­vait­tiin muun mu­as­sa peip­po­ja ja jär­ri­peip­po­ja.

Pu­na­tulk­ku­ja ha­vait­tiin odo­te­tus­ti run­saas­ti. Ai­no­as­taan vii­me vuon­na nii­tä ha­vait­tiin vie­lä enem­män. Ti­koil­la on hyvä tal­vi. En­nä­tys­run­sai­ta la­je­ja oli­vat muun mu­as­sa kä­py­tik­ka ja har­maa­pää­tik­ka, ja pa­lo­kär­kiä sekä uha­na­lai­sia val­ko­sel­kä­tik­ko­ja on vain ker­ran ha­vait­tu enem­män kuin nyt.

Pi­ha­bon­gauk­sen run­saim­mat la­jit oli­vat ta­li­ti­ai­nen, kel­ta­sirk­ku ja si­ni­ti­ai­nen. Ylei­sim­mät eli useim­mil­la pi­hoil­la ha­vai­tut la­jit oli­vat puo­les­taan ta­li­ti­ai­nen, si­ni­ti­ai­nen ja ha­rak­ka.

Alus­ta­vat tu­lok­set pe­rus­tu­vat run­saan 10 000 pai­kan ha­vain­toi­hin. Kaik­ki­aan tä­män vuo­den Pi­ha­bon­gauk­ses­sa on tois­tai­sek­si il­moi­tet­tu ha­vain­to­ja 99 lin­tu­la­jis­ta ja lä­hes 400 000 lin­tu­yk­si­lös­tä. Har­vi­nai­sin laji oli Han­gos­sa näh­ty pik­ku­sirk­ku.

Ha­vain­to­ja voi il­moit­taa vie­lä per­jan­tai­hin 3.2. saak­ka osoit­tees­sa www.pi­ha­bon­gaus.fi. Tu­lok­sia päi­vi­te­tään koko ajan Bird­Li­fen verk­ko­si­vuil­le, ja lo­pul­li­nen yh­teen­ve­to jul­kais­taan hel­mi­kuun ai­ka­na.

Pi­ha­bon­gauk­ses­sa tark­kail­laan tam­mi­kuun vii­mei­se­nä vii­kon­lop­pu­na tun­nin ajan lin­tu­ja omal­la pi­hal­la tai muul­la pai­kal­la. Pi­ha­bon­gauk­sen tar­koi­tuk­se­na on in­nos­taa ih­mi­siä tark­kai­le­maan lä­hi­luon­toa. Sa­mal­la ke­rä­tään tie­toa maam­me tal­vi­lin­nus­ton muu­tok­sis­ta.