Lou­nais-Suo­men po­lii­si sai myö­hään tors­tai-il­ta­na hä­ly­tys­teh­tä­vän uh­kaa­vas­ti käyt­täy­ty­neen hen­ki­lön vuok­si Po­ris­sa. Teh­tä­vän ai­ka­na po­lii­si jou­tui käyt­tä­mään am­pu­ma-aset­ta.

Po­lii­si sai hä­ly­tyk­sen Po­rin Pih­la­van kau­pun­gi­no­sas­sa si­jait­se­vaan osoit­tee­seen puo­li yh­den­tois­ta ai­kaan tors­tai-il­ta­na. Koh­tees­sa hen­ki­lö oli käyt­täy­ty­nyt uh­kaa­vas­ti en­si­hoi­don hen­ki­lös­töä koh­taan.

Po­lii­sin tul­les­sa pai­kal­le hen­ki­lö jat­koi uh­kaa­vaa käy­tös­tään as­ta­lon kans­sa. Ti­lan­ne ta­pah­tui ker­ros­ta­lon pi­ha­maal­la.

Po­lii­si jou­tui käyt­tä­mään am­pu­ma-aset­ta uh­kaa­vas­ti käyt­täy­ty­neen hen­ki­lön vaa­ral­li­sen toi­min­nan py­säyt­tä­mi­sek­si. Po­lii­sin am­pu­ma hen­ki­lö louk­kaan­tui ja sai en­si­a­pua ta­pah­tu­ma­pai­kal­la. Ti­lan­tees­ta ei ai­heu­tu­nut vaa­raa si­vul­li­sil­le.

Hen­ki­lö otet­tiin kiin­ni ja kul­je­tet­tiin sai­raa­laan saa­maan jat­ko­hoi­toa. Kos­ka vam­mat ei­vät edel­lyt­tä­neet pit­kä­ai­kais­ta sai­raa­la­hoi­toa, hä­net siir­ret­tiin myö­hem­min po­lii­si­van­ki­laan.

Ta­paus­ta tut­ki­taan vir­ka­mie­hen vä­ki­val­tai­se­na vas­tus­ta­mi­se­na ja lait­to­ma­na uh­kauk­se­na.

Po­lii­sin aseen­käy­tön osal­ta tut­kin­nas­ta ja sen tie­dot­ta­mi­ses­ta vas­taa tut­kin­nan­joh­ta­jak­si mää­rät­tä­vä syyt­tä­jä.