Pori jär­jes­tää en­sim­mäi­se­nä Suo­mes­sa Ro­bo­tex Fin­land -ta­pah­tu­man 8.–14. lo­ka­kuu­ta. Ro­bo­tex on maa­il­man suu­rin ro­bo­tiik­ka­fes­ti­vaa­li, jos­sa in­si­nöö­rit, yri­tys­joh­don edus­ta­jat, opis­ke­li­jat ja per­heet ko­koon­tu­vat yh­teen ins­pi­roi­tu­ak­seen te­ol­li­suu­den edel­lä­kä­vi­jöis­tä, tu­tus­tu­ak­seen uu­siin star­tup­pei­hin, rat­kais­tak­seen ro­bo­tiik­ka­haas­tei­ta sekä op­pi­ak­seen vii­mei­sim­mis­tä tek­no­lo­gi­sis­ta in­no­vaa­ti­ois­ta.

– Oh­jel­mas­sa on muun mu­as­sa huip­pu­a­si­an­tun­ti­joi­den pu­heen­vuo­ro­ja ja ro­bot­ti­ki­so­ja. Oh­jel­maa on myös lap­sil­le ja nuo­ril­le: eri­tyi­sen kiin­nos­ta­vaa on esi­mer­kik­si tek­no­lo­gi­an ja tai­de­ai­nei­den yh­dis­tä­mi­nen ja konk­reet­ti­nen te­ke­mi­nen, ku­ten ro­bo­tin ra­ken­ta­mi­nen. Nämä ovat esi­merk­ke­jä laa­jas­ta oh­jel­ma­ko­ko­nai­suu­des­ta, joka jul­kais­taan syk­syl­lä, ker­too Ro­bo­tex Fin­lan­din joh­ta­ja Va­hur Or­rin.

Kau­pun­gin­joh­ta­ja Ai­no-Mai­ja Luuk­ko­nen iloit­see, et­tä juu­ri Pori on en­sim­mäi­nen kau­pun­ki Suo­mes­sa, joka saa kun­ni­an jär­jes­tää tä­män ta­pah­tu­man. Po­ris­ta löy­ty­vät kaik­ki edel­ly­tyk­set sekä tar­vit­ta­vat in­no­vaa­ti­ok­lus­te­rin ele­men­tit ro­bo­tiik­ka­fes­ti­vaa­lien jär­jes­tä­mi­seen.

– Ro­bo­te­xis­sä yh­dis­ty­vät vah­va ro­bo­tii­kan yri­tys­ver­kos­tom­me, ro­bo­tii­kan ja te­ko­ä­lyn tut­ki­mus­kes­kit­ty­mä sekä uu­det ja in­no­va­tii­vi­set ope­tus­me­ne­tel­mät, joi­den avul­la saam­me lap­set ja nuo­ret in­nos­tu­maan uu­sis­ta tek­no­lo­gi­ois­ta jo päi­vä­ko­ti-ikäi­si­nä.

Po­rin kas­va­va tek­no­lo­gi­a­kes­kit­ty­mä tar­jo­aa kan­sain­vä­li­sil­le opis­ke­li­joil­le, osaa­jil­le ja star­tu­peil­le ai­nut­laa­tui­set puit­teet.

– Kan­sain­vä­li­sen ro­bo­tiik­ka­fes­ti­vaa­lin avul­la voim­me hou­ku­tel­la tu­le­vai­suu­den täh­tiä ym­pä­ri maa­il­man. Ro­bo­te­xis­sä jär­jes­tet­tä­vät hac­kat­ho­nit ja haas­te­ki­sat ovat ai­nut­laa­tui­nen mah­dol­li­suus tu­le­vai­suu­den huip­puo­saa­jil­le löy­tää Po­rin vah­vuu­det. Alu­een yri­tyk­sil­le hac­kat­ho­nit taas tar­jo­a­vat tek­no­lo­gi­a­rat­kai­su­ja ja mah­dol­li­suu­den hou­ku­tel­la uu­sia ta­lent­te­ja, jat­kaa Ro­bo­tex Fin­lan­din pe­rus­ta­ja Pe­ter Ves­ter­bac­ka.

Po­rin kau­pun­ki jär­jes­tää Ro­bo­tex Fin­land -ta­pah­tu­ma­ko­ko­nai­suu­den yh­teis­työs­sä Sa­ta­kun­nan Am­mat­ti­kor­ke­a­kou­lun ja Ro­bo­co­as­tin kans­sa.