Po­rin kau­pun­gin yl­lä­pi­tä­mien ka­tu­jen as­fal­toin­ti­työt jat­ku­vat tu­le­vi­na viik­koi­na Meri-Po­ris­sa, Kuuk­ka­ris­sa ja Tii­li­num­mes­sa. Töi­tä teh­dään päi­vä­ai­kaan ja koh­teis­sa on lii­ken­tee­noh­jaus. Pääl­lys­tyk­set ovat riip­pu­vai­sia sää­o­lo­suh­teis­ta, ja mah­dol­li­set sa­de­ke­lit saat­ta­vat siir­tää töi­tä myö­hem­pään ajan­koh­taan.

Ju­han­nus­vii­kon maa­nan­tai­na 17. ke­sä­kuu­ta pääl­lys­tys­töi­tä teh­dään Yy­te­ris­sä He­vos­pan­kin­tiel­lä ja uu­den vie­rai­lu­kes­kuk­sen ym­pä­ris­tös­sä. Re­po­saa­ren Sa­ta­ma­puis­to uu­del­leen pääl­lys­te­tään tiis­tai­na 18. ke­sä­kuu­ta.

Suo­mi­A­ree­na-vii­kol­la pääl­lys­tyk­set jat­ku­vat tiis­tai­na 25. ke­sä­kuu­ta Maan­tie­ka­dun ke­vy­en lii­ken­teen väy­läl­lä sekä kes­ki­viik­ko­na 26. ke­sä­kuu­ta Num­men­ka­dul­la.

Kai­kil­ta tiel­lä­liik­ku­jil­ta toi­vo­taan eri­tyis­tä valp­paut­ta ja tark­kaa­vai­suut­ta pääl­lys­tys­työ­mai­den lä­hei­syy­des­sä.