S-ryh­mä on ot­ta­nut käyt­töön jo useis­sa myy­mä­löis­sä pal­ve­lun, jos­sa asi­a­kas voi ke­rä­tä os­tok­sen­sa suo­raan os­tos­kas­sei­hin ja skan­na­ta ne jo myy­mä­lää kier­tä­es­sä. Kas­sal­la os­tok­sia ei tar­vit­se enää skan­na­ta erik­seen. Ke­rää ja skan­naa -pal­ve­lu tuo­daan Po­rin Pris­moi­hin vii­kol­la 12.

Pris­ma Mik­ko­laan ja Pris­ma Län­si-Po­riin si­joi­te­taan mo­lem­pien si­sään­käyn­tien luok­se kä­sis­kan­ne­rit ja oh­jeet pal­ve­lun käyt­tä­mi­seen. Hen­ki­lö­kun­ta opas­taa sekä pal­ve­lun käyt­töö­no­tos­sa, et­tä kä­sis­kan­ne­rin käy­tös­sä tar­vit­ta­es­sa.

Asi­a­kas nap­paa si­sään­käyn­nil­tä mu­kaan­sa kä­sis­kan­ne­rin ja skan­naa os­tok­sen­sa sitä mu­kaa kun ke­rää nii­tä os­tos­kas­siin. Pi­ka­kas­so­jen luo­ta löy­tyy kä­sis­kan­ne­rin pa­lau­tus­pis­te. Pa­lau­tuk­sen yh­tey­des­sä tu­los­te­taan koon­ti­kuit­ti, joka mak­se­taan nor­maa­lis­ti kas­sal­la. Kas­sal­la siis skan­na­taan sut­jak­kaas­ti vain yk­si vii­va­koo­di, vaik­ka os­tok­sia oli­si ker­ty­nyt mon­ta kas­sil­lis­ta.

– Pi­lot­ti­myy­mä­löis­sä jopa 80 pro­sent­tia Ke­rää ja skan­naa -pal­ve­lua käyt­tä­neis­tä toi­voi pal­ve­lun jat­ku­van omas­sa lä­hi­kau­pas­saan. Tämä ker­too ko­vas­ta tyy­ty­väi­syy­den ta­sos­ta ja us­kom­me, et­tä pal­ve­lu ote­taan in­nol­la vas­taan myös tääl­lä meil­lä Po­rin alu­eel­la, to­te­aa Pris­ma-joh­ta­ja Jan­ne Nur­mi.

Pal­ve­lun saa käyt­töön­sä, kun näyt­tää myy­mä­län si­sään­käyn­nin luo­na ole­van ka­lus­teen lu­ki­jal­le S-Etu­kort­tia. En­sim­mäi­sel­lä ker­ral­la hy­väk­sy­tään käyt­tö­eh­dot, seu­raa­vil­la pelk­kä S-Etu­kor­tin vi­lau­tus va­paut­taa kä­sis­kan­ne­rin. Pal­ve­lu on suun­nat­tu S-ryh­män asi­a­ka­so­mis­ta­jil­le.